Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 33/2011. (XI.29.) Önkormányzati Rendelete

A gázközmű építési hozzájárulásról

Hatályos: 2013. 11. 27

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Gázelosztó vezetékhálózat: a fogyasztói igények kielégítését szolgáló gázelosztó vezeték és annak részeként az elágazástól a telekhatárig tartó leágazó vezeték,

2. Közmű: a gázelosztó vezetékhálózat.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Mártély község közigazgatási területén az önkormányzat által a rendezési terv előírásaival összhangban kiépített gázközmű használatában érdekelt ingatlan tulajdonosokra, ingatlanhasználókra, utólagos rácsatlakozásokra.

2. Rácsatlakozás a közműre

2. §

(1) A fogyasztó a közműre a közműfejlesztési hozzájárulás összegének megfizetését követően, a polgármester hozzájárulásával köthet rá.

(2) A hozzájárulás feltétele, hogy a rácsatlakozó fogyasztó egy összegben kifizesse a beruházási hozzájárulás egy ingatlanra eső költségét, közműfejlesztési hozzájárulás címén.

(3) A közműfejlesztési hozzájárulás összegét ingatlanonként e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A közműfejlesztési hozzájárulás összegét évenként a képviselő-testület felülvizsgálja.

(5) A befizetés csak a rákötésre jogosít, de nem tartalmazza a közműre történő rákötési költségeket.

3. Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. számú melléklete 2012. január 1. napján lép hatályba.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - az (4) bekezdés kivételével - hatályát veszti Mártély Község Önkormányzatának a gázközmű építési hozzájárulásról szóló 14/2004. (X. 28.) Ök. rendelete és az azt módosító 22/2005. (XII. 13.) Ök. rendelet, 5/2006. (III. 29.) Ök. rendelet és 29/2008. (XI. 27.) Ök. rendelet.

(4) Mártély Község Önkormányzatának a gázközmű építési hozzájárulásról szóló 14/2004. (X. 28.) Ök. rendelet 1. számú melléklete 2012. január 1. napján veszti hatályát.

Balogh Jánosné                       dr. Tarics Csilla

 polgármester                                jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2011. november 29.


dr. Tarics Csilla

      jegyző

Mellékletek