Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2012. (II.23.) önkormányzati Rendelete

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól

Hatályos: 2020. 04. 06

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének c) pontjában-, 13. § (1) bekezdésében -, valamint 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1.) Mártély Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) vagyonát az állam tulajdonából törvény erejénél fogva önkormányzati tulajdonba kerülő, valamint ajándékozás, öröklés, vásárlás vagy más jogcímen megszerzett ingatlan és ingó vagyontárgy, vagyoni értékű jog alkotja.

(2.) Az önkormányzat vagyonát úgy kell használni és működtetni, hogy az értékének megőrzése és gyarapítása mellet a község lakosságának érdekét szolgálja.

(3.) Az Önkormányzat tulajdonában álló - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti - vagyonelemeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4.) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5.) Az Önkormányzat üzleti vagyonba tartozó vagyonelemeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6.) A törzsvagyon körébe tartozó ingatlanon a funkció megváltoztatásához a képviselő testület hozzájárulása szükséges.

(7.)[1] A vagyonkezelő a leltározási feladatokat az alábbiak alapján köteles ellátni. Azoknál a mérlegsoroknál, ahol a mérlegsor alátámasztása egyeztetéssel történik, kötelező az évenkénti leltározás, azoknál a mérlegsoroknál, ahol mennyiségi felvétellel történik a leltározás az Önkormányzat a kétévenkénti fizikai leltározást alkalmazza, évenként a mennyiségi felvétellel történő leltározást az analitikus nyilvántartásokból kinyomtatható dokumentumok tételes ellenőrzésével végzi el, és az így ellenőrzött dokumentum leltárként elfogadható.

Az éves beszámoló részét képező könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő

  • „0”-ra írt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközöket,
  • érték nélkül nyilvántartott eszközöket, kötelezettségeket,
  • használt és használatban lévő készleteket, kisértékű – éven belül elhasználódó eszközöket,
  • használatban lévő immateriális javakat és tárgyi eszközöket

háromévente fizikai leltározással, évente egyeztetéssel kell leltározni.

2.§

(1.) Az Önkormányzat vagyonának használata, hasznosítása során az intézmények alapfeladatainak ellátása nem sérülhet.

(2.) A vagyon hasznosítása az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

(3.) Ha az intézmény a rábízott vagyont bérbeadás útján hasznosítja, az ebből származó bevétel az intézményt illeti meg. Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

(4.) A használatba adott ingatlanokat nyilván kell tartani.

(5.) Az Önkormányzat intézményei használatában lévő vagyontárgyak bérbe, használatba vagy haszonbérbe adása esetén - annak időtartalmára tekintet nélkül - évi 500.000 Ft. összeghatár felett a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

(6.) Költségvetési szerv alapítvány működéséhez csak a képviselő-testület felhatalmazása alapján járulhat hozzá.

3.§

(1.) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok elidegenítése, ingyenes és határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő bevitele, illetve egyéb hasznosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2.) Az ingóvagyontárgyak 100.000 Ft. egyedi értékhatár feletti elidegenítése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3.) Az értékesítésre kijelölt ingatlant minden esetben forgalmi értékbecsléssel megalapozva, továbbá 5 millió forint értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet értékesíteni. A versenyeztetés nyilvános vagy-indokolt esetben-zártkörű.

(4.) Az üzleti vagyonba tartozó ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, értékéről és az értékesítés feltételeiről a Képviselő-testület dönt.

4.§

(1.) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 7/1993. (V. 18.) önkormányzati rendelet és az azt módosító összes önkormányzati rendelet.


Balogh Jánosné                                  dr. Tarics Csilla

  polgármester                                           jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2012. február 23.


dr. Tarics Csilla

jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 19/2015. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosította.