Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 30/2013. (XI.27.) Önkormányzati Rendelete

A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról

Hatályos: 2014. 02. 07

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11., 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

  1. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (települési folyékony hulladék): olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában - gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.

  2. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik;

  3. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése leürítő helyen, szennyvíztisztító telepen, valamint környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel.

  4. hulladékkezelő: aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, elszállítja, illetve ártalmatlanítja;

  5. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

  6. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatok, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

  7. Szolgáltató: a Mártély Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő;

  8. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;

  9. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

  (2) Mártély Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenység folyamatos és teljes körű ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
  (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Mártély község közigazgatási területére terjed ki.
  (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanításra.
  (5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

  2.§

  (1) Mártély Községben a közszolgáltatást a többségében önkormányzati tulajdonban, így részben a Mártély Község Önkormányzata tulajdonát is képező, e tevékenységre létrehozott Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. / 6728 Szeged, Városgazda sor 1/ (a továbbiakban: Szolgáltató) látja el, kizárólagos joggal, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
  (2) A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt Mártély község közigazgatási területén az (1) bekezdés szerinti Szolgáltatón kívül másnak ilyen tevékenységet folytatni tilos.

  2. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség
  3. §

  (1) Az ingatlantulajdonokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.
  (2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Vgtv. 44/C § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és –amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követő 15 napon belül bejelenteni.
  (3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdasági társaság a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
  (4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
  (5) A személyes adatok kezelése az érintett fél hozzájárulása esetén, vagy közérdeken alapuló célból rendelhető el.
  (6) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

  3. A közszolgáltatás ellátásának rendje
  4.§

  (1) A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.
  (2 )A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésének foglaltak szerint köteles eljárni.

  4. A szolgáltatást ellátó és az ingatlantulajdonos kötelezettségei
  5.§

  (1) A Szolgáltató a község területén a közszolgáltatást rendszeresen, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés és a külön jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint köteles ellátni.
  (2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása a tulajdonos, illetve a gazdálkodó szervezet eseti megrendelése (előzetes bejelentése) alapján történik.
  (3) A közszolgáltatás igénybevételére a tulajdonos, illetve a gazdálkodó szervek és a Szolgáltató között – a Ptk. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai szerinti – szerződés jön létre.
  (4) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére, elszállítására és az Alföldvíz Regionális Víziközmű-Szolgáltató Zrt. kezelésében működő hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.
  (5) A Szolgáltató köteles a szükséges gépeket, járműveket, eszközöket, szükséges számú és megfelelő képesítéssel rendelkező létszámot, valamint a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését biztosítani.
  (6) Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a képviselő-testületet legalább évente egy alkalommal köteles a Szolgáltató tájékoztatni. Köteles továbbá a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére.
  (7) Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok számára elérhetőséget biztosítani, és arról tájékoztatást adni.
  (8) Szolgáltató köteles 30 napon belül a közszolgáltatással kapcsolatban hozzá beérkező észrevételeket és panaszokat kivizsgálni, a szükséges intézkedést megtenni és arról a panaszost értesíteni.
  (9)

  6. §

  (1) Az ingatlantulajdonos – a gazdálkodó szervezetek kivételével – kizárólag e rendeletben kijelölt Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységét veheti igénybe.
  (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során az ingatlantulajdonos köteles megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község épített és természetes környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közterület használatát indokolatlanul ne akadályozza.
  (3)  Az ingatlantulajdonos köteles az összegyűjtött hulladékot a Szolgáltatónak átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.
  (4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

  8.§

  (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.
  (2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.
  (3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E. §-ában foglaltak az irányadók.

  5. A közszolgáltatás díja
  7.§

  (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató által utólag megküldött számla alapján az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti díjat kötelesek fizetni.

  6. Záró rendelkezések
  9.§

  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 31/2011. (XI. 29.) ÖK. R. számú rendelete.

  Balogh Jánosné     Dr. Korsós Ágnes     
  polgármester         címzetes főjegyző


  Záradék:
  A rendelet kihirdetése megtörtént.
  Mártély, 2013. november 27.


  Dr. Korsós Ágnes
  címzetes főjegyző

  Mellékletek