Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2016. (V.18.) önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2016. 05. 18

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi szabályairól szóló többször módosított 2/2015. (II.12.) ÖR rendelet végrehajtását 320.399 eFt, azaz Háromszázhúszmillió-háromszázkilelncvenezer 00/100 forint bevétellel, 203.958 eFt, azaz Kettőszázhárommmillió-kilencszázötvennyolcezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 129 901 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 109 694 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 37 321 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 25 226 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevételei (B5 rovat) 479 eFt.
(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 15 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 1 778 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 13 734 eFt.
(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 2 251 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 72 933 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 16 145 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 46 994 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat)
2 463 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)
47 688 eFt.
(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat)
12 903 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadása (K 7 rovat) 2 812 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 2 251 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 299 077 eFt, kiadása 183 520 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Gondozási Központ bevétele 19 135 eFt, kiadása 18.584 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 51 168 eFt, kiadása 50 835 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Község Önkormányzat részére 2015. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Mártély Község Önkormányzatát 2015. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

  • általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 54 898 eFt
  • kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 36 391eFt

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot további 578 eFt pótlólagos támogatás illeti meg.

8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete 8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását, 9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés jelen rendelete 15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, 16. számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.


Vegyes és záró rendelkezések

11. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


                   Borsos József                                 Dr. Ambrus Norbert    

                    polgármester                                      Jogi Iroda vezető


Záradék:

A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2016. május 18.


Dr. Ambrus Norbert

Jogi Iroda vezető