Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2018. (V.28.) önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2018. 06. 04

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi szabályairól

szóló többször módosított 1/2017 (II.08.) ÖR rendelet végrehajtását

a.) 625 669 464 Ft, azaz Hatszázhuszonötmillió-hatszázhatvankilencezer
négyszázhatvannégy 00/100 forint bevétellel,

b.) 230 100 825 Ft, azaz Kettőszázharmincmillió-százezer-nyolcszázhuszonöt 00/100 forint kiadással

a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §.


(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 146 209 e Ft.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 363 129 e Ft.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 41 283 e Ft.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 26 296 e Ft.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevételei (B5 rovat) 500 e Ft.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 22 e Ft.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 8 340 e Ft.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 37 754 e Ft.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 2 137 e Ft.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 94 365 e Ft.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 18 646 e Ft.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 62354 e Ft.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat)
2 814  .

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)
3 527 e Ft.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat)
44 726 e Ft.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadása (K 7 rovat) 2 265 e Ft.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 2 404 e Ft.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 599 255 e Ft, kiadása 208 071 e Ft, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gondozási Központ bevétele 23 893 e Ft, kiadása 23 563 e Ft, melynek részletezését a 3.. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 74 231 e Ft, kiadása 71 176 e Ft, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Község Önkormányzat részére 2017. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Mártély Község Önkormányzatát 2017. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

- általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 69 546 e Ft

- kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 31 340 e Ft

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot a központi költségvetésből 108 e Ft pótlólagos támogatás illeti meg.

8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete

(1) 8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 394 569 e Ft összeggel,

(2) 9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés jelen rendelete    

15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

16 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


                   Borsos József                                                              Dr. Tatár Zoltán    

                     polgármester                                                                       aljegyző