A település folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról

A település folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról

Hatályos: 2013. 07. 04

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésén és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. § (2) bekezdésén alapuló felhatalmazás alapján  az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:


1. Települési folyékony hulladék: a háztartásokból vagy a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származó az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

(2) Mártély Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat ) a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenység folyamatos és teljes körű ellátásáról a helyi közszolgáltatás utján gondoskodik.

(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Mártély község közigazgatási területére terjed ki.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanításra.

2. §


(1) Mártély községben a közszolgáltatást - pályázat kiírása nélkül  - a többségében önkormányzati tulajdonban, így részben a Mártély Község Önkormányzata tulajdonát is képező, e tevékenységre létrehozott Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. /Szeged, Városgazda sor / (a továbbiakban: Szolgáltató) látja el, kizárólagos joggal, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt Mártély község közigazgatási területén az (1) bekezdés szerinti Szolgáltatón kívül másnak ilyen tevékenységet folytatni tilos.

2. A szolgáltatást ellátó kötelezettségei


3. §


(1) A Szolgáltató a község területén a közszolgáltatást rendszeresen, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés és a külön jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint köteles ellátni.

(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása a tulajdonos, illetve a gazdálkodó szervezet eseti megrendelése ( előzetesen bejelentése ) alapján történik.

(3) A közszolgáltatás igénybevételére a tulajdonos, illetve a gazdálkodó szervek és a Szolgáltató között – a Ptk. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai szerinti – szerződés jön létre.

(4) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére, elszállítására és a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. kezelésében működő hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.

(5) A Szolgáltató köteles a szükséges gépeket, járműveket, eszközöket, szükséges számú és megfelelő képesítéssel rendelkező létszámot, valamint a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését biztosítani.

(6) Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a képviselő-testületet legalább évente egy alkalommal köteles a Szolgáltató tájékoztatni. Köteles továbbá a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére.

(7) Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok számára elérhetőséget biztosítani, és arról tájékoztatást adni.

(8) Szolgáltató köteles 30 napon belül a közszolgáltatással kapcsolatban hozzá beérkező észrevételeket és panaszokat kivizsgálni, a szükséges intézkedést megtenni és arról a panaszost értesíteni.

(9) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató csak tevékenysége körében használhatja fel.

3. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


4. §


(1) Az ingatlantulajdonos – a gazdálkodó szervezetek kivételével – kizárólag e rendeletben kijelölt Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységét veheti igénybe.

(2) A folyékony hulladék gyűjtése során az ingatlantulajdonos köteles megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község épített és természetes környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közterület használatát indokolatlanul ne akadályozza.

4. A közszolgáltatás díja


5. §


(1) A közszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított – egységnyi díjtételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 m3-e. A fizetendő díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének szorzata, megfizetése a Szolgáltató szerint meghatározott módon történhet.

(3) A Szolgáltató évente egy alkalommal kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott – változása függvényében a Képviselő-testületnél. A javaslathoz mellékelni kell a Szolgáltatónak az általa elkészített díjkalkulációt.

5. Záró rendelkezések


6. §


(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. számú melléklete 2012. január 1. napján lép hatályba.


(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - a (4) bekezdés kivételével - hatályát veszti Mártély Község Önkormányzatának a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 12/2002. (IX. 24.) ÖK.R. számú rendelet, a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás díjáról szóló 13/2002. (X. 10.) ÖK. R. számú rendelete és az azt módosító 23/2003. (XII. 1.) ÖK.R. számú rendelet, 17/2004. (XII. 6.) Ök. rendelet, 20/2005. (XI. 30.) Ök. rendelet, 22/2006. (XII. 14.) Ök. rendelet, 20/2007. (XII. 27.) Ök. rendelet, 26/2008. (XI. 27.) Ök. rendelet, 20/2009. (XI. 24.) Ök. rendelet és 21/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

(4) A települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás díjáról szóló 13/2002. (X. 10.) ÖK. R. számú rendelet 1. számú melléklete 2012. január 1. napján veszti hatályát.


Balogh Jánosné s.k.                                                       dr. Tarics Csilla s.k.

              polgármester                                                                           jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése 2011. november 29-én megtörtént.

Egységes szerkezetbe foglalva 2013. július 04.     dr. Korsós Ágnes

      címzetes  főjegyző

Mellékletek