Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

Hatályos: 2021. 01. 13- 2022. 12. 31

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésének, a 16. §-ában, és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletrendelkezéseinek figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Rendelet hatálya Siófok Város közigazgatási területén lévő működő vagy lezárt köztemetőkben (a továbbiakban: köztemető):

 • a) a köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat ellátó természetes és jogi személyekre;
 • b) a temetkezési szolgáltatási tevékenységet (továbbiakban temetkezési szolgáltatás) végző természetes és jogi személy szolgáltatókra;
 • c) a temetkezési szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre;
 • d) a vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre;
 • e) a temetőlátogatókra

terjed ki.

(2) A Siófok Város közigazgatási területén lévő működő köztemetőket a Rendelet 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(3) A Siófok város közigazgatási területén lévő, a 3415 helyrajzi számú ingatlanon lévő szovjet katonai temetőben temetkezni, vagy urnát elhelyezni nem lehet, temetkezési tevékenység nem folytatható.

(4) A köztemető speciális közterület és nem vonatkozik rá Siófok Város Önkormányzata Képviselő–testületének a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló önkormányzati rendelete.

2. § (1)[1] A Siófok város közigazgatási területén lévő köztemetők tulajdonosa Siófok Város Önkormányzata, a köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat kizárólag a Siófoki Temetkezési Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) látja el.

(2) Siófok Város közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, köztemető vagy köztemetőrész lezárásáról, megszüntetéséről kiürítéséről, újra használatba vételéről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő–testülete határoz a város szabályozási tervének, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

2. Értelmező rendelkezések

3. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

1) díszsírhely: a köztemető központi temetőrészében elhelyezkedő, vagy az eltemettető és az Üzemeltető által kijelölt - akár koporsós, akár hamvasztásos eltemetést biztosító - temetési hely, melyet Siófok Város díszpolgárai számára biztosít, továbbá az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségei számára biztosíthat;

2) éves sírhelygazdálkodási terv: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet az Üzemeltető a temetőfejlesztési koncepcióval összhangban készít elő és Siófok Város Képviselő-testülete hagy jóvá, amely éves szinten bemutatja a temetési helyszükségletet;

3) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja: az elhunyt beszállításától eltemetéséig tartó időszakra halotthűtőben történő elhelyezéséért fizetendő díj.

4) sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak;

5) szóróparcella: a hamvak szétszórására, bemosására szolgáló temetési hely

6)szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szórásáért fizetendő díj;

7) temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely használatára irányuló jogosultság, amelyet a jogosult a temetési hely megváltási (újraváltási) díja ellenében szerez meg, vagy amely a jogosultat egyébként a Rendelet szabályai szerint megillet, és amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre temethető személyek körének meghatározására (ideértve a rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre), a sírjel állítására és a temetési hely, sírjel gondozására vonatkozó jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben a Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését,

8) temetési hely megváltási díja: a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;

9) temetési hely újraváltási díja: a temetési hely újraváltásért, a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;

10) temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:

10.1) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:Ttv.) szerinti temetkezési szolgáltatások;

10.2) egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vállalkozásszerűen nyújtott, a 10.1) pont körébe nem tartozó szolgáltatások, így különösen a síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (ide értendő a virág/mécses tartó) való ellátása, a vésés, betűfestés, tisztítás, temetési hely körbeterítése kőzúzalékkal, valamint a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek összessége;

11) temetőfejlesztési koncepció: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet az Üzemeltető készít elő és Siófok Város Képviselő-testülete hagy jóvá, és amely 10 éves időszakra bemutatja a temetési helyszükségletet, a temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának becsült költségeit és tervezett finanszírozását, vázolja továbbá a lezárt (lezárandó) köztemetők kiürítésének, újranyitásának, bővítésének, újabb kegyeleti célt szolgáló területek megvásárlásának feltételeire, finanszírozásának módjára, ütemezésére vonatkozó elképzeléseket;

12) temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől megrendelt munkák elvégzésének lehetővé tételéért fizetendő díj;

13) védett sírhely: az ország, valamint Siófok város fejlődése érdekében végzett kiemelkedő, a jelen és a jövő nemzedékeinek követendő például szolgáló elhunytnak a tevékenységük elismeréseként védetté nyilvánított Siófok Város köztemetőjében található sír.

14)[2] ökotemetés: az elhunyt hamvainak biológiai úton lebomló, környezetbarát urnában a köztemetőben kijelölt zöldparcellában, a rendelet 1. függelékében körülírt típusú fa gyökereinél történő elhelyezése. Az elhunyt nevét és a halálának időpontját tartalmazó sírjelet, egy a parcella szélén álló faoszlopon helyezik el.

15)[3] zöldparcella: a siófoki Szépvölgyi utcai temetőben, ökotemetés lebonyolítására kijelölt terület, 10 db urna elhelyezésére biztosít lehetőséget a zöldparcella kialakítási tervnek megfelelően.

16)[4] üzemeltető által biztosított szolgáltatások: a rendelet 6. § (8) bekezdésében felsorolt szolgáltatások, melyek igénybevétele esetén a temető üzemeltetője szakszemélyzetének és berendezésének az igénybevétele kötelező

3. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

4. § A köztemetők területe csak a rendeltetési céljuknak megfelelő célra használhatók.

5. § (1) A köztemetőkben az utak rendszeres karbantartása, tisztántartása, síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása az Üzemeltető feladata.

(2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák) megközelítésére.

(3) A sírhelytáblák között lévő útnak legalább 4 méter széles, gépjárművel is járhatónak kell lennie.

(4) A köztemetőkbe gépjárművel történő be- és kihajtás rendjét, valamint a gépjárműforgalmat a köztemetők rendje, a temetési szertartások zavartalan bonyolítása és a temetőlátogatók nyugalma érdekében az Üzemeltető – az általános közúti közlekedési szabályokkal összhangban – önállóan szabályozhatja a temetőszabályzatában.

(5) A köztemetők területe előtt a személygépkocsik részére az Üzemeltető várakozó helyet biztosít.

(6) A köztemető kerítését zárható kapukkal kell ellátni.

6. § (1) A köztemető egész éves tisztán tartása az Üzemeltető feladata, mely érdekében köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni. Az Üzemeltető köteles a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségeknek eleget tenni.

(2) Az Üzemeltető biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére.

(3) Köztemetőkben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről az Üzemeltető gondoskodik.

(4) A lezárt köztemetőhöz is folyamatosan biztosítani kell a vízvételi lehetőséget, valamint hulladéktároló kialakítását.

(5) Amennyiben az Üzemeltető a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti.

(6) A köztemetőkben a zöld és a vegyes hulladékot külön–külön, az erre a célra kialakított tárolókba kell elhelyezni.

(7) A köztemető területén kizárólag a sírhelyekről lekerülő hulladék helyezhető el az arra kijelölt gyűjtőhelyen, figyelembe véve a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

(8)[5] A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, az urnahelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti.

7. § (1) Az Üzemeltető gondoskodik a köztemetők területének a felosztásáról, valamint annak építészeti és kertépítészeti kialakításáról.

(2) A Szépvölgyi utcai köztemető hamvak szórására kijelölt parcellájába hamvszóró berendezés létesíthető, valamint hant nélküli, gyepesített, sírjellel vagy síremlékkel ellátott temetési helyeket tartalmazó–ún. „amerikai típusú”–parcella alakítható ki.

4. A temetési helyekre vonatkozó szabályok

8. § (1) Elhunytakat Siófok város közigazgatási területén csak üzemelés alatt álló temetőben, illetve annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájában (parcella) szabad eltemetni.

(2) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba, kettős sírhelyre a sírhely férőhely számáig, illetve sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

(3)[6] A temetési helyek magánszemélyek között nem ruházhatók át, a kripta kivételével, nem örökölhetőek.

(4) Egy személynek egy sírhelye lehet, amelyet – a 44. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - előre nem lehet megváltani.

9. § (1) Siófok Város köztemetőiben temetkezésre rendelkezésre álló temetési helyek:

 • a) Koporsós temetés esetén:
  • aa) egyes sírhelyek,
  • ab) kettes sírhelyek,
  • ac) gyermek sírhelyek,
  • ad) sírboltok,
  • ae) közös sírok,
  • af) kriptahelyek.
 • b) Hamvasztásos temetés esetén az elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat
  • ba) koporsós sírhelyre rátemetéssel,
  • bb) urnafalban,
  • bc) urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében,
  • bd) sírboltban,
  • be) urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében,
  • bf) szóró parcellában,
  • bg) közös sírban
  • bh) ökotemetésre kijelölt zöldparcellában

  lehet elhelyezni.

(2) Az egyes temetési helyeket a Rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint meghatározott méretek alapján kell kialakítani.

(3) Új parcellák esetében a temetési helyek egymástól mért távolságát, a Rendelet 2. melléklet 2. pontjába foglalt táblázat szerint kell kialakítani.

(4) Üzemelés alatt álló parcellában felszámolt és újratemetésre alkalmassá tett sírhelyek esetében csak olyan temetési hely létesíthető, melynél biztosítható a sírhely (síremlék) körüljárhatósága legalább 70 cm oldal – és sortávolsággal.

(5) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(6) A lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetési helyek újbóli temetésre való előkészítését csak az Üzemeltető végezheti.

10. § Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák száma

 • a) egyes sírhely esetében 2 felnőtt koporsó (mélyített sírba) és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve) és 2 urna urnafülkében síremléken, vagy 1 felnőtt és 1 gyermekkoporsó és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve),
 • b) kettes sírhely esetében 4 felnőtt koporsó és 4 urna urnafülkében síremléken, vagy gyermekkoporsó (mélyített sírba) és 4 urna (talajszint alatt elhelyezve),
 • c) gyermeksírhely esetében 2 gyermekkoporsó, vagy 1 gyermekkoporsó és 1 urna

(talajszint alatt elhelyezve),

d) urnasírhely esetében 4 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken,

e) urnasírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2, vagy 4 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken,

f) sírbolt esetében a sírbolt könyvben rögzítettek szerint 2, 4 vagy 6 koporsó és 2, 4 vagy 6 urna kizárólag a sírbolt belsejében.

g) [8] ökotemetés során használt urna elhelyezésére kijelölt terület esetében 1 urna talajszint alatt 1 m mélységben.

11. § Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő gyermeksírhelybe urna is betemethető.

12. § (1) A sírhelyeket a megnyitott sírhelytáblában folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(2) Az elhunytakat a bejelentés időpontja szerinti, a sorrendben következő sírhelyre kell elhelyezni, kivéve

 • a) az egyes sírhelyre történő rátemetésre,
 • b) mélyített sírhelyre történő rátemetésre,
 • c) sírboltba történő rátemetésre és urnaelhelyezésre,
 • d) kettes sírhelyre történő temetésre, illetve rátemetésre, vagy urnaelhelyezésre,
 • e) urnasírboltba történő temetésre,
 • f) megszűnt és kiürített temetési helyen történő újratemetésre.

13. § [9] Mesterséges, vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére, valamint megszüntetett sírhelyekből kikerült holttest maradványok (hamvak) közös sírhelye részére külön sírhelytáblát kell kijelölni a Szépvölgyi utcai, a Kele utcai és a Kiliti köztemetőkben.

14. § (1) Tilos a temetési helyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

(2) A temetési helyeknél padot - a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának előzetes írásbeli kérelme alapján, díj ellenében – az Üzemeltető állíthat.

(3) A temetési helyek sem zárt, sem gyephézagos járólappal nem keríthetők körül.

15. § (1) Sírbolt köztemetőn belüli elhelyezését az Üzemeltető jelöli ki, amennyiben az építtető a sírbolt helyét megváltotta, vagy az építkezéshez a temetési hely (sírbolthely) feletti rendelkezési jog jogosultja egyébként hozzájárult.

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők.

(3) A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(4) Sírboltok esetében minden esetben biztosítani kell a Rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E és F oszlopában rögzített hasznos alapterület méreteket.

5. A sírjelekre és a kegyeleti tárgyakra vonatkozó szabályok

16. § (1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel, illetve a temetési helyre ültetett övényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén az Üzemeltető megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.

(3) Kizárólag a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (pl.: virágtartók, sírlámpák) helyezhetők el a síron.

17. § (1) A sírjel, síremlék és ezek tartozékainak a vázrajzát az elhelyezés előtt az Üzemeltetőnek kell engedélyezni, kivéve az elhantoláskor felállított fejfa vagy kereszt esetén.

(2) Nagyobb és építészeti vagy szobrászati szempontból jelentősebb sírjel, síremlék felállításához a köztemető fenntartójának hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell a tervezett alkotás tervrajzát és műszaki leírását.

(3) A 150 cm – nél magasabbra tervezett alkotás esetében a hozzájárulás akkor adható meg, ha:

 • a) alakja és arányai formailag beleilleszkednek a köztemető kialakult képébe,
 • b) statikai szempontból–számításokkal igazoltan –biztonságos,
 • c) méretei miatt nem veszélyezteti a környezetét.

(4) A kérelem elbírálásához szükség esetén szakértői vélemény is bekérhető.

(5) Sírkápolna létesítésére kivételes esetben sem adható meg a hozzájárulás.

18. § (1) A sírhely használati ideje alatt sírjelet, síremléket felállítani, kicserélni, átépíteni, lebontani az Üzemeltetővel történő előzetes –a sírhely felett rendelkezési jogosultsággal bíró, vagy annak jogutódja hozzájárulásával – bejelentés után lehet, a kegyeleti igények betartása mellett. A munkálatokat csak szakirányú végzettséggel rendelkező személy irányításával lehet végezni.

(2) A sírjel, síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az Üzemeltető ellenőrzi, a síremlék felállítását nyilvántartásba veszi.

(3) A köztemetőben a sírjel, síremlék és a kripta fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról és eltávolításáról a temetési hely felett rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.

(4) A rá –és mellétemetésekkor elbontott síremlékeket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a köztemető területéről elszállítani, vagy a köztemető területén kialakított átmeneti tároló helyre beszállítani. Az átmeneti tároló helyen az elbontott síremléket legfeljebb 60 napig szabad tárolni, térítés ellenében. A 60 nap lejárta után a rendelkezésre jogosult vagy megbízottja köteles az elbontott síremléket elszállítani.

19. § (1) A sírjel és a síremlék nem foglalhat el a Rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E és F oszlopában rögzítettnél nagyobb alapterületet, a síremlék magassága nem haladhatja meg a csatlakozó terepszinttől mért 150 cm –t.

(2) Síremléket csak szilárd talajra lehet építeni.

(3) A síremléket, fedlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát csak előre gyártott elemekből lehet létesíteni. A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alapépítményét képző áthidaló gerenda a szükséges mértékben, de maximum 30–30cm –rel a temetési hely határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm –rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.

(4) A sírhelyek és urnasírboltok járdái 2 cm –rel emelkedhetnek ki a csatlakozó terepszintből és csak szilárd anyagúak lehetnek. A sírboltok esetében megadott járda méreteként, a sírbolt előre elkészített felső vasbeton zárókereten létesített burkolat értendő. A sírboltok mellé külön terepszintben lévő kísérőjárda nem létesíthető.

(5) A síremlék keretszerkezete készülhet a helyszínre szállított, előzetesen megmunkált terméskőből is.

(6) A kripták készítéséhez és a síremlékek felállításához szükséges betont a helyszínen keverni és az egyes temetési helyeket bekeríteni tilos.

(7) A létesítendő síremlék hosszúsága és szélessége a Rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban szereplő méreteknél 10 cm–rel kevesebb is lehet.

(8) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az Üzemeltetőnek engedélyezni kell. Az engedélyezés kérelmezése során a sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját is be kell jelenteni.

20. § (1) A köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát kivinni – vagyonvédelmi okokból –csak az Üzemeltetővel történt előzetes, szóbeli bejelentés után és az Üzemeltető engedélyével lehet.

(2) A lejárt sírokon a sírjelekért az Üzemeltető a lejárat után 6 hónap elteltével nem vállal felelősséget. Az ilyen sírjeleket az Üzemeltető köteles a saját költségén elszállítatni.

21. § (1) A köztemetők tisztasága és rendje érdekében a sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt - vagy más módon - feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.

(2) A sírjelbontás vagy - amennyiben a sír felett síremlék található, - a síremlékbontás megkezdése előtt annak tényét a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró vállalkozó köteles az Üzemeltetőnek bejelenteni és az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően haladéktalanul a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni.

(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró vállalkozó a síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván állítani, úgy azt is köteles az Üzemeltetőnek bejelenteni és az új síremlék felállításakor haladéktalanul köteles intézkedni a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén az Üzemeltető a vállalkozó költségére a keletkezett törmeléket a köztemetőből elszállíttatja. A költség megfizetéséig a vállalkozó Siófok Város köztemetőiben munkát nem végezhet.

22. § Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a köztemetői utak szélén nem tárolható. Elszállításáról a lebontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.

23. § (1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő síremlékkel kapcsolatos bontási és elszállítási kötelezettségére az Üzemeltető az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog korábbi jogosultját - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét - írásban figyelmeztetni. Ha az Üzemeltető figyelmeztetése ellenére a kötelezett a használati idő lejártát követő 6 hónapon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék lebontható és értékesíthető.

(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről az Üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontási és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni.

(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az exhumálással egy időben köteles elszállíttatni, ennek hiányában az Üzemeltető gondoskodik a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére.

6. A sírgondozásra vonatkozó szabályok

24. § (1) A temetési helyek gondozása, valamint a temetési helyek fölé emelt síremlékek, sírjelek, a sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját terhelő kötelezettség. A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni.

(2) A sírgondozást az Üzemeltetőnek nem kell bejelenteni és díj sem szedhető érte.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

25. § (1) Tilos a köztemetőben a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a köztemető létesítményeinek, azok tartozékainak, valamint környezetének beszennyezése, rongálása, jogosulatlan áthelyezése, vagy eltávolítása.

(2) A köztemetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni – a 27. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad úgy, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett és a tűzveszélyes tevékenységgel összefüggő használati szabályok megtartásával végezhető.

(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

7. A növényzet elhelyezésére vonatkozó szabályok

26. § (1) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek egy méternél magasabbra növő növények.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén az Üzemeltető megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a növények eltávolítására felszólítani.

(3)[10] A zöldparcellában kijelölt urnasírhelyen növényzet, az üzemeltető által biztosított, ökotemetés keretében elhelyezett, az 1. függelékben megjelölt típusú és minimális ültetési méretű fa kivételével, nem helyezhető el.

27. § (1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm - t. Az ilyen növények a sír fej felőli határától számított, maximálisan 20 cm távolságra is ültethetők, kivéve, ha ez a sírhelyek közötti átjárhatóságot vagy a sírhelyek megközelítését akadályozza.

(2) Fákat, vagy magas növésű bokrokat az Üzemeltető ültet, azokat magánszemély nem ültethet.

(3) A sírhelyre vagy annak környezetében korábban ültetett bokrok, fák – amennyiben azok zavarják a környezetet – az Üzemeltető eltávolíthatja. A zavaró körülmény megszüntetése elsődlegesen a növény ültetőjének a feladata. Amennyiben a létesítő személye nem bizonyítható, az Üzemeltető szünteti meg a zavaró körülményt.

(4) A köztemető területén avart, elszáradt koszorút, virágmaradványokat, valamint egyéb éghető anyagot elégetni tilos.

8. A temetésre vonatkozó szabályok

28. § (1) A temetés időpontját az Üzemeltető az eltemettetővel, vagy megbízottjával, meghatalmazottjával kötött megállapodásban határozza meg.

(2) Az Üzemeltető az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötésénél köteles vizsgálni a képviseleti jogosultság tartalmát.

29. § A temetés során az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintetéssel, kímélettel kell végezni.

30. § (1) Az elhunyt átvétele a köztemetők halottasházaiban csak az Ttv. által előírt szállítási okmányok alapján lehetséges. Az átvétel során az azonosító cédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a halottvizsgálati okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját az Üzemeltető részére átadó által kiállított kísérő iratokon igazolni kell.

(2) A halott átvevőjének a tételes átvételt követően a halott-átvételi naplóban kell rögzítenie az átvétel időpontját, a halott teljes nevét, azt, hogy honnan szállították be az elhunytat és a beszállítást végző vállalkozó nevét.

(3) Amennyiben az átvételnél megállapítást nyer, hogy a halotton ékszer, nemesfémből vagy drágakőből készült tárgy van, azokat a testről el kell távolítani és ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A halotton levő nemesfém ékszereket az eltemettető vagy meghatalmazottja számára elismervény ellenében kell kiszolgáltatni. Az elhunytat ékszerrel eltemetni nem szabad.

(4) A köztemetők halott-hűtőibe az elhunytak csak az azonosítás és a szabályszerű átadás-átvételt követően kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről - halott-hűtő berendezésben - az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.

9. A temetési hely gazdálkodás szabályai

31. § (1) Az éves temetési hely gazdálkodás (a továbbiakban: sírhelygazdálkodás) az Üzemeltető feladata, amelynek keretében a jóváhagyott temetőfejlesztési koncepció, valamint az éves sírhelygazdálkodási terv szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.

(2) Az Üzemeltető a jóváhagyott temetőfejlesztési koncepció alapján készíti el az éves sírhelygazdálkodási tervét.

(3)[11] Az Üzemeltető az éves sírhely-gazdálkodási tervet a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi Siófok Város Polgármestere részére. Az éves sírhely-gazdálkodási tervet Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá

32. § (1) Az Üzemeltető a megváltott, de igénybe nem vett vagy a lejárat előtt kiürített temetési helyeket felajánlás esetén - ha a temetési hely még értékesíthető - köteles visszaváltani azzal, hogy az értékesítés időpontjában érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon belül - az újraértékesítéshez kapcsolódóan felmerült 10% kezelési költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után - köteles visszatéríteni.

(2) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem történik újabb koporsós betemetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

33. § (1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely fennmaradó használati idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kérésére történik, úgy annak költségét viselnie kell. Az Üzemeltető általi áthelyezésre kizárólag indokolt esetben, az Üzemeltető költségére kerülhet sor.

(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjával, akkor a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását le kell adnia az Üzemeltetőnek.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának tárgyévében az Üzemeltető köteles írásban tájékoztatni a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről - vagy annak hiányában az elutasítás indokáról - és díjáról.

(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél kiküldését követő 6 hónap elteltével kerülhet sor.

10. A köztemetői nyilvántartások vezetése

34. § (1) Az Üzemeltető a Ttv.-ben foglaltakon kívül az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:

 • a) betűrendes névmutató;
 • b) sírhely újraváltó könyv;
 • c) parcellakönyv;
 • d) áthelyezési főkönyv;
 • e) áthelyezési mutató;
 • f) sírkőkönyv;
 • g) urnaátadó könyv;
 • h) halottátvételi napló;
 • i) halotthűtők üzemeltetési és fertőtlenítési naplója;
 • j) díszsírhely nyilvántartás,
 • k) védett sírhely nyilvántartás.

(2) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az urnakiadás időpontját, az átvevő nevét és adatait, a hamvasztóüzemet, a hamvasztás sorszámát.

(3) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.

(4)[12] A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető működéséig az Üzemeltető köteles megőrizni, míg lezárás után a Somogy Megyei Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező, melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példányoktól.

35. § (1) Az Üzemeltető köteles jegyzéket készíteni a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sírjelről.

(2) Az Üzemeltető köteles jegyzéket készíteni a díszsírhelyekről és a védett temetési helyekről. A nyilvántartás a díszsírhelyre és a védett sírhelyre vonatkozóan – az elhunyt adatain túl - tartalmazza a köztemető, a temetési hely címét, valamint a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám adatait.

11. A köztemetők használati rendje

36. § (1) A köztemetők nyitvatartási idejét a Rendelet 1. melléklet 2. pontja tartalmazza, mely alapján az Üzemeltető a köztemetők nyitásáról és zárásáról köteles gondoskodni.

(2) A nyitvatartási idő meghosszabbításáról az Üzemeltető dönthet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatása mellett. Az Üzemeltető a meghosszabbított nyitvatartási időről a temetőlátogatók részére köteles tájékoztatást nyújtani az érintett köztemetőben hirdetőtáblán, az ügyfélszolgálati irodákban, valamint a helyben szokásos módon, hirdetményben, Siófok Város honlapján (www.siofok.hu) a meghosszabbított nyitvatartási időpontot megelőző 10. munkanapig.

(3) A köztemetőből a látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozniuk.

(4) A köztemető területén tilos minden reklám, hirdetési és árusítási tevékenység.

(5) Az Üzemeltető a köztemető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról, valamint a köztemető használati rendjére vonatkozó szabályokról a temetőlátogatókat tájékoztatni. A köztemetőt látogatók tájékoztatását a köztemető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja.

(6) A köztemető részletes térképét a köztemető minden bejáratánál ki kell függeszteni, valamint az Üzemeltető internetes honlapján közzé kell tenni, azt évente aktualizálni kell.

(7) Az Üzemeltetőnek minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen fel kell tüntetnie.

37. § (1) A kegyeleti jog gyakorlásának elősegítése érdekében az Üzemeltető tájékoztatást köteles nyújtani a temetőlátogatók részére akár egyedi, akár közérdekű ügyben. Ennek érdekében az Üzemeltető ügyfélszolgálati irodákat (ideértve a köztemető irodákat is) működtet a temetőszabályzatban meghatározottak szerint. A temetőszabályzatban az Üzemeltető meghatározza az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejét is.

(2) A temetőszabályzatot az Üzemeltető az ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a honlapján teszi a temetőlátogatók számára megismerhetővé.

38. § (1) A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.

(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.

(3) Azokban a köztemetőkben, ahova gépjárművel be lehet hajtani, ott közlekedni kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, a köztemetőkben elhelyezett közlekedési tábláknak megfelelően lehet. A gépjárművel történő közlekedés során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.

(4) Köztemetőbe állatot bevinni csak az Üzemeltető engedélyével lehet. Mentes az engedélyezési kötelezettség alól a vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő eb, valamint a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati eb.

(5) Köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a közúti közlekedés szabályainak betartásával lehet. A kerékpárral történő közlekedés nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.

(6) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából a köztemetőbe az Üzemeltető előzetes engedélye alapján lehet behajtani. A tevékenység során az Üzemeltető különleges előírásait be kell tartani, melyek a temetőszabályzatban határozhatóak meg.

39. § (1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használatára, továbbá kötelesek tartózkodni bármiféle károkozástól, rongálástól.

(2) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

(3) A köztemető területén nem végezhető olyan tevékenység, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt, balesetveszélyt okoz, mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza.

(4) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehallgatástól.

(5) A köztemetőben és annak közvetlen közelében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(6) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások kizárólag a kegyeleti jogok gyakorlása körében vehetők igénybe.

40. § (1) Köztemetőbe a temetőlátogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.

(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot az Üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat a kijelölt helyeken kell elhelyezni.

41. § (1) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni, szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

(2) Búcsúztatás, temetés alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(3) A köztemetőben végzendő munkát –kivéve a sírgondozást–az Üzemeltető engedélyével lehet végezni.

(4) Az Üzemeltető engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén az Üzemeltető a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.

(5) Ha a köztemetőben történő munkavégzés során a szomszédos temetési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

12. A ravatalozók használati rendje

42. § (1) Ravatalozni köztemetőben csak az arra kijelölt helyen szabad.

(2) A ravatalozót leghamarabb a temetés előtt másfél órával lehet kinyitni.

(3) A ravatalozóhelyiség használatát az Üzemeltető egy órával a szertartás időpontját megelőzően köteles biztosítani a megrendelő részére.

(4) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik

43. § (1) Az Üzemeltető gondoskodik a hangosító berendezés, valamint a teremvilágítás hibátlan működéséről, valamint biztosítja várakozó zenemű lejátszásának lehetőségét.

(2) A temetés adatait az Üzemeltető – a temetést megrendelő eltérő utasítása hiányában – köteles feltüntetni a „temetések rendje” táblán.

(3) A ravatalozók esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak biztosítaniuk kell a méltó kegyeletgyakorlást.

(4) A halott-hűtők üzemi hőmérsékletét az Üzemeltető technológiai utasítása szabályozza.

(5) A hűtőket hetente egyszer meg kell tisztítani és el kell végezni azok – Üzemeltető technológiai utasításában meghatározottak szerinti - fertőtlenítését.

13. A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak

44. § (1) Az egyes temetési helyek megváltásáért díjat kell fizetni, amely a temetési hely felett meghatározott időre rendelkezési jogot biztosít. A díjak mértékét a Rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat tartalmazza. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell fizetni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama megváltás és újraváltás alkalmával:

 • a) egyes, kettes és gyereksírhely esetén 25 év,
 • b) urnafülke, urnasírhely, valamint urna normál sírhelyre történő rátemetése esetén 10 év,
 • c) urnasírbolt esetén 20 év,
 • d) sírbolt esetén 60 év,
 • e) szóró parcella használat esetén a köztemető fennállásáig.
 • f)[13] zöldparcella használata esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog a köztemető tulajdonosát illeti meg.

(4) Sírhelyet előre megváltani kettes sírhely és urnasírhely esetében a fennmaradó helyre, sírboltba és urnasírboltba lehetséges.

(5) Sírboltok és urnasírboltok esetében a folyamatos betemetések a használati időt csak oly módon befolyásolhatják, hogy minden betemetés esetén a kötelező nyugvási, illetve porladási idő biztosítható legyen.

45. § (1) Az egyszeri megváltás díját minden esetben az adott temetési hely alapbefogadó képessége alapján kell meghatározni. További koporsós rátemetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik a használati díj időarányos részének megfizetése mellett. Ez a díj, a 10 évre eső sírhely használati díjnál nem kehet kevesebb.

(2) Urna koporsós sírhelyre csak abban az esetben temethető rá, ha a sírhely legalább 10 év használati idővel rendelkezik. Urnarátemetés esetén a fizetendő díj az urnafülke használati díjának az 50% -a.

(3) Meglévő urnafülkébe elhelyezendő további urna esetében a használati idő 10 év, a fizetendő díj az urnafülke használati díjának 50% -a.

(4) A sírboltkönyvben rögzített férőhelyszám eléréséig további sírhelyhasználati díj nem kérhető.

46. § (1) Ha a köztemető, temetőrész, temetkezési hely a megváltási időn belül megszüntetésre kerül, úgy a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni. A díj visszatérítése az Üzemeltető kötelessége.

(2) Megváltott, de fel nem használt temetési hely időarányos megváltási díját – a kezelési költség levonásával – a rendelkezésre jogosult részére vissza kell téríteni, amennyiben a sírhely további temetkezésre alkalmas.

(3) A visszatérítések kiszámításánál a mindenkor aktuális megváltási díjból kell kiindulni.

(4) Az urnakiadásra a külön jogszabályban foglaltakon túl az exhumálás szabályait kell alkalmazni.

(5) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhely használati ideje, valamint a 10 éves urnasírhely, urnafülke használati ideje eltelt, az újbóli temetések lehetővé tétele céljából az Üzemeltető a lezárt köztemetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet csak a köztemető fenntartójának hozzájárulásával szüntetheti meg.

47. § (1) A kegyeleti közszolgáltatási díjak az alábbiak:

 • a) temetési hely megváltási díja;
 • b) temetési hely újraváltási díja;
 • c) temető-fenntartási hozzájárulás díja;
 • d) köztemetői létesítmények igénybevételi díja;
 • e)[14]

(2) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak az alábbiak:

 • a) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja;
 • b) sírkőtárolás díja;
 • c) a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodás;
 • d)[15]
 • e)[16] zöldparcellában, ökotemetés esetén az üzemeltető által biztosított fa és a faültetés díja.

(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a Rendelet 3. melléklet 1.3. pontjai tartalmazzák.

(4) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat a Rendelet 3. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(5) A Rendelet 3. mellékletben megjelölt díjak nettó összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti előírásoknak megfelelő mértékű általános forgalmi adóval kell növelni.

(6) A Rendeletben meghatározott díjakat az Üzemeltető a köztemetőkben hirdetőtáblákon, valamint az ügyfélszolgálati irodákban köteles kifüggeszteni, valamint a helyben szokásos módon, hirdetményben, Siófok város honlapján (www.siofok.hu) közzéteszi.

48. § (1) A díjak mértékét a felmerült szükséges és indokolt költségek alapján kell megállapítani és évente felül kell vizsgálni.

(2) Az Üzemeltető minden évben Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez legkésőbb szeptember 30-ig beérkezett javaslatával kedvezményezheti a kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - önköltségelemzéssel alátámasztott, a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében.

49. § (1) Újra betemetés esetén, amennyiben az eltemettető nem a csontmaradványok díjmentes mélyebbre ásását választja, úgy a sírhelydíjon felül meg kell fizetnie a Rendelet 3. melléklet 1.1. pontjában meghatározott díjat is.

(2) Rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely megváltási díjának a rátemetéssel meghosszabbodó időtartamhoz igazodó arányos részének megfizetésére. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat) kell megfizetni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében meghosszabbított használati idő esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizetnie a meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat).

50. § (1) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő díjakat a kötelezetteknek minden esetben a temetés, illetve az egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfizetnie.

(2) A temetési hely megváltási díját a temetés hely megváltója (eltemettető, megrendelő) a temetési hely megváltásakor köteles egy összegben megfizetni az Üzemeltető által kiállított számla alapján.

(3) A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a temetési hely újraváltásakor köteles a választása szerinti használati időre egy összegben megfizetni az Üzemeltető által kiállított számla alapján.

(4) A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók munkánként a Rendelet 3. melléklet 2. pontjában meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni az Üzemeltetőnek a vállalkozás részére kiállított számla alapján. Az Üzemeltető a számlát a munkakezdés napján állítja ki.

(5) Siófok Város köztemetőiben nem kell gépjármű behajtási díjat fizetni.

(6) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként a Rendelet 3. melléklet 3. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni a köztemetői létesítmények igénybe vételéért az Üzemeltetőnek.

(7) Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a Rendelet 4. melléklet 4. pontja szerinti fizetendő díjakat a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az Üzemeltető által kiállított számla alapján.

(8) A halotthűtők naponkénti igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt a halotthűtőben történő elhelyezéséért a beszállításától az eltemetéséig tartó időszakra vonatkozóan az Üzemeltető által kiállított számla alapján.

14. A temetési szolgáltatások ellátásának rendje

51. § A rendelkezésre jogosult dönt arról, hogy milyen szolgáltatásokat kíván igénybe venni.

52. § (1) Köztemetőben temetkezési szolgáltatás kizárólag az Üzemeltetőhöz történő előzetes bejelentés alapján végezhető.

(2) A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább három munkanappal, rátemetés miatti síremlékbontás esetén négy munkanappal kell az Üzemeltetőnél megtenni.

(3) A temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók (1) bekezdés szerinti előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:

 • a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte, másolati példányának csatolása;
 • b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése és a temetési hely megjelölése;
 • d) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a megbízó vagy megrendelő megnevezése, a megbízást vagy megrendelést igazoló dokumentum (szerződés) másolati példányának csatolása;
 • e) a tervezett munka leírása;
 • f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati példányának csatolása;
 • g) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek megjelölése;
 • h) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélye másolatának csatolása;
 • i) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően - tiszteletben tartani;
 • j) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezésről szóló nyilatkozat.

(4) A temetkezési szolgáltató a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezheti el – az Üzemeltető engedély alapján - a saját szolgáltatására utaló tájékoztató anyagokat.

(5) Amennyiben a megbízó különbözik a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjától, akkor a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó köteles a megbízó – megbízást igazoló dokumentumon szereplő – személyes adatainak az Üzemeltető által történő kezeléséhez hozzájáruló, írásbeli nyilatkozatát is csatolni.

53. § Amennyiben a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó bejelentési kötelezettségének határidőn belül és maradéktalanul eleget tesz, az Üzemeltető a temetkezési szolgáltatás végzését nem tagadhatja meg, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

15. A köztemetőben végzett vállalkozói tevékenységek ellátásának rendje

54. § A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját az Üzemeltetőnek biztosítania kell oly módon, hogy

 • a) a vállalkozók - az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan - azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a köztemető infrastruktúráját;
 • b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, továbbá ügyfélszolgálati irodáinak működtetését úgy kell megszerveznie, hogy az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követése biztosított legyen;
 • c) a Rendeletben meghatározott esetekben, valamint az Üzemeltető által meghatározott technológiai utasítások szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési szolgáltatók kötelesek az Üzemeltető szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele során igénybe venni, míg az Üzemeltetőnek úgy kell a munkavégzését megszerveznie, hogy biztosítsa és segítse a vállalkozók munkavégzését.

55. § A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének (létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:

 • a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése;
 • b) a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodás;
 • c) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása.

56. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó előzetes bejelentés szerinti munkavégzését az Üzemeltető munkavállalója vagy megbízottja útján ellenőrizheti.

(2) Az Üzemeltető a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő intézkedését, így különösen a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzését kezdeményezheti:

 • a) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó az Üzemeltetőnél tett teljes körű, előzetes bejelentés nélkül vagy attól eltérő tartalommal végzi a munkát,
 • b) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó - bizonyítható módon - ismétlődően és súlyosan megsérti a köztemető használati rendjére vonatkozó előírásokat, sértve ezzel a látogatók, az eltemettetők és a szertartásokon részt vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként az Üzemeltető technológiai utasításait megsértve veszélyezteti a köztemetői létesítmények biztonságos működtetését.

57. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozónak igazolnia kell az Üzemeltető részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető) és a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani a 52. § (1) bekezdés szerinti előzetes bejelentéssel egyidejűleg.

58. § (1) A vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, munkanapokon végezhetnek munkálatokat.

(2) A vállalkozók a munkavégzés érdekében - ha az indokolt - gépjárművel is behajthatnak a köztemetőbe, kötelesek azonban az Üzemeltető előírásait és a köztemető használatára vonatkozó rendelkezéseket betartani.

(3) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően, több napos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, hulladékot, lomot stb. elszállítani vagy elszállíttatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

(4) A vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathatnak.

16. A díszsírhelyekre és a védett sírhelyekre vonatkozó különös szabályok

59. § (1) Siófok Város díszsírhelyet adományoz díszpolgárai számára, továbbá díszsírhelyet adományozhat az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségeinek. Díszsírhely adományozására, a díszsírhely feletti rendelkezési jog gyakorlására és a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében Siófok Város Polgármestere (a továbbiakban: adományozó) jogosult.

(2) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.

(3) A díszsírhely gondozásáról az elhunytak (4) bekezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni. Amennyiben a gondozásra köteles hozzátartozó a díszsírhely gondozási kötelezettségét nem teljesíti, úgy az Üzemeltető köteles a hozzátartozót írásban felszólítani kötelezettsége 30 napon belüli teljesítésére.

(4) Díszsírhelybe - a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett - az elhunyt özvegye, közvetlen egyenes ági hozzátartozója, továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető, amennyiben személyes adatainak az Üzemeltető által történő kezeléséhez írásban hozzájárul és a díszsírhely gondozására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. A sírhelynyitás és rátemetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azonban ez a körülmény a sírhely minősítését és különleges státuszát nem érinti.

(5) Az Üzemeltető a sírhelyek nyilvántartó könyvében és a díszsírhely nyilvántartásban, valamint azok elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé nyilvánítás tényét, valamint azon személyek nevét, lakcímét, akik a (3) bekezdés szerinti díszsírhely gondozására kötelesek.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó a (5) bekezdésben rögzített személyes adatainak az Üzemeltető által történő kezeléséhez nem járul hozzá, akkor a hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre az Üzemeltető a hozzátartozó figyelmét köteles felhívni az adatigényléssel egyidejűleg.

(7) A díszsírhelyek megnyitásához (ideértve a rátemetést is), áthelyezéséhez, az azokból történő exhumáláshoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek felújításához, átépítéséhez és elbontásához az adományozó hozzájárulása szükséges. A köztemető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírhely áthelyezéséről az adományozó köteles gondoskodni.

(8) Az Üzemeltető a (4) bekezdés szerinti hozzátartozót a biztonságos használatot veszélyeztető - díszsírhelyhez tartozó - sírjel vagy a sírbolt helyreállítására írásban köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a köztemető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(9) Ha az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a hozzátartozó költségére az Üzemeltető szünteti meg.

(10) Ha a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre, akkor a hozzátartozó költségére az Üzemeltető szünteti meg a biztonságos használatot veszélyeztető helyzetet.

60. § (1) Siófok Város Képviselő-testülete – az ország, valamint Siófok város fejlődése érdekében végzett kiemelkedő, a jelen és a jövő nemzedékeinek követendő például szolgáló tevékenységük elismeréseként – védetté nyilváníthat Siófok Város köztemetőjében található sírt.

(2) Siófok Város Képviselő-testülete – az (1) bekezdés szerinti tevékenységük elismeréseként – védetté nyilvánította a Rendelet 4. mellékletben felsorolt személyek sírjait.

(3) A védett sírok megváltása, újraváltása, gondozása az elhunyt hozzátartozóinak a feladata.

(4) Amennyiben az elhunytnak nincsenek hozzátartozói vagy azok önhibájukon kívül nem képesek a sírokat megváltani, újraváltani, gondozni, e feladatokat az Üzemeltető látja el.

(5) A (4) bekezdés szerinti feltételek fennállását az Üzemeltető köteles vizsgálni.

(6) A védett sírokat megszüntetni, síremlékeiket eltávolítani nem szabad.

61. § (1) A díszsírhelyeket és a védelem alatt álló sírokat a köztemető térképén fel kell tüntetni és a különleges státuszát bizonyító vízálló matricával kell ellátni. A matricákat a sírok kevésbé szembetűnő részén kell elhelyezni, esztétikailag megfelelő módon.

(2) A díszsírhelyeken elhelyezett matricákon „Ezen síremlék Siófok város által adományozott díszsírhely” szövegnek kell szerepelnie. A védelem alatt álló sírokon elhelyezett matricákon „Ezen síremlék Siófok város helyi védelme alatt áll.” szövegnek kell szerepelnie.

(3) Az adományozó a díszsírhellyel és a védelem alatt álló sírokkal kapcsolatos rendelkezések végrehajtását – az Üzemeltető útján - ellenőrzi, amelynek során:

 • a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a különleges státuszú sírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kezdeményezi azok fenntartásához, gondozásához szükséges intézkedések megtételét;
 • b) a díszsírhely adományozási eljárásokról és a védett sírhellyé történő nyilvánításról ügyiratszám szerinti nyilvántartást vezet.

17. Záró rendelkezések

62. § (1) A Rendelet 2017. január 1. napjával lép hatályba.

(2) A Rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megrendelt temetkezési szolgáltatások esetében, illetve a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(3) A Rendelet hatálybalépése előtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor érvényes jogszabályokat kell alkalmazni a temetési helyek megváltási és újraváltási díjaira vonatkozó rendelkezések kivételével.

63. § (1) Az Üzemeltető a Rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül szabályzatot készít, melyet az ügyfelek számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé tesz, a honlapjára feltölt.

(2) Az Üzemeltető temetőszabályzatát évente március 1 napjáig és a köztemetők üzemeltetését érintő jogszabályok változását követő 60 napon belül felülvizsgálja és szükség esetén módosítja.

64. § A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezésekről szóló 29/2011. (IX.30.) rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

1. Siófok város közigazgatási területén az alábbi köztemetőkben lehet temetkezni, vagy urnát elhelyezni:

 • a) Kele utcai, 046 helyrajzi számú ingatlanon lévő köztemető;
 • b) Újhelyi, 0294 helyrajzi számú ingatlanon lévő köztemető;
 • c) Kiliti, 10313 és 10314 helyrajzi számú ingatlanon lévő köztemető;
 • d) Töreki, 0164/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő köztemető;
 • e) Szépvölgyi utcai, 9154/4 helyrajzi számú ingatlanon lévő köztemető.

2. A köztemetők nyitva tartás rendje:

A nyitva tartás rendje:

 • a) április 1-től–szeptember 30-ig: 7,00–20,00 óráig,
 • b) október 1-től–március 31-ig: 8,00–18,00 óráig,
 • c) október 31. és november 1. napján: 8,00–22,00 óráig.

2. melléklet

1. A temetési helyek méretei

A

B

C

D

E

F

Temetési hely

Hossza (cm)

Szélessége (cm)

Mélysége (cm)

Hasznos alapterület hossza (cm)

Hasznos
alapterület szélessége (cm)

1

Egyes sírhely

210

100

160*

-

-

2

Kettes sírhely

210

200

160*

-

-

3

Gyermeksírhely

130

60

160

-

-

4

Urnasírhely

100

60

50

-

-

5

Kettes sírbolt

310***

180***

200

230

100

6

Négyes sírbolt

310***

240***

200

230

160

7

Hatos sírbolt

310***

320***

200

230

240

8

Kettes urnasírbolt

100

60

50**

-

-

9

Négyes urnasírbolt

100

80

50**

-

-

* Várható rátemetés esetén 200 cm

** Minimum érték

*** A vasbeton zárókereten készülő járdával együtt értendő méretek.

2. Az egyes temetési helyek egymástól mért távolsága új parcellák esetében

A

B

C

D

Temetési hely

Oldaltávolság (cm)

Sorok egymás közötti távolsága a szegélytől számítva (cm)

Sorok egymás közötti távolsága egymástól számítva (cm)

1

Egyes sírhely

100

200

100

2

Kettes sírhely

100

200

100

3

Gyermeksírhely

80

200

80

4

Urnasírhely

80

200

80

5

Kettes sírbolt

100

200

100

6

Négyes sírbolt

100

200

100

7

Hatos sírbolt

100

200

100

8

Kettes urnasírbolt

60

200

80

9

Négyes urnasírbolt

60

200

80

3. A létesíthető síremlékek maximális méretei

A

B

C

D

Hossza (cm)

Szélessége (cm)

Járda (cm)

1

Egyes sírhely

200

100

20

2

Kettes sírhely

200

200

20

3

Gyermeksírhely

130

60

20

4

Urnasírhely

100

60

20

5

Kettes sírbolt

250

120

30

6

Négyes sírbolt

250

180

30

7

Hatos sírbolt

250

260

30

8

Kettes urnasírbolt

100

60

20

9

Négyes urnasírbolt

100

80

20

3. melléklet

1. A temetési helyek illetőleg az újraváltás díjairól (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

A

B

C

Temetési hely

Megváltási idő (év)

nettó díj (Ft)

1

egyes szegély sírhely

25

21 040

2

egyes sírhely

25

18 400

3

kettes szegély sírhely

25

27 200

4

kettes sírhely

25

21 600

5

hármas sírhely

25

27 200

6

négyes sírhely

25

38 080

7

gyermek sírhely

25

12 480

8

2 személyes sírbolt

60

92 160

9

4 személyes sírbolt

60

151 040

10

6 személyes sírbolt

60

182 000

11

urnafalban lévő fülke

10

14 800

12

urnasírhely

10

19 440

13

urna sírhelyre temetés

10

7400

14

urnasírbolt 2 személyre

20

24 160

15

urnasírbolt 4 személyre

20

36 480

1.1. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett:

- 11 680 Ft (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)/alkalom

2.[17] A köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):

- 2 300 Ft (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)/munkavégzés/nap.

3. A köztemetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díj (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza): 23 280 Ft/temetés

3.1. Köztemetés esetén fizetendő a köztemetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díj (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza): 10 000 Ft/temetés

4.[18][19] Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):

4.1. Az elhunyt hűtése: 1 650,- Ft/nap/fő

4.2. Sírkőtárolás: 3 120,- Ft/hó

4.3. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):

Ravatalozás

19 500,- Ft

Urna sírhely nyitás

9 000,- Ft

Urna sírhely nyitás sírban

9 000,- Ft

Normál (koporsós temetés esetén) sírhely nyitás

20 000,- Ft

Mélyített (koporsós temetés esetén) sírhely nyitás

25 000,- Ft

Gyermek sírhely ásás, nyitás

6 000,- Ft

Sírhely nyitás, zárás urnakripta esetén

12 000,- Ft

Sírhely nyitás, zárás kripta esetén

19 500,- Ft

Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

12 000,- Ft

Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)

14 500,- Ft

Gyermeksírhely visszahantolása

3 000,- Ft

Sírba helyezés

2 200,- Ft

Elhunyt szállítása a ravataltól a sírhelyig kézi kocsival, kézben

3 200,- Ft

Az elhunyt szállítása a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön a ravataltól a sírhelyig


3 750,- Ft

Urna elhelyezése kriptában

8 150,- Ft

Urna elhelyezése sírban

8 150,- Ft

Urna elhelyezése urnafalban

8 150,- Ft

Exhumálás és újratemetés

9 000,- Ft

Urna sírhely ásás

9 000,- Ft

Normál (koporsós temetés esetén) sírhely ásás

20 000,- Ft

Mélyített (koporsós temetés esetén) sírhely ásás

25 000,- Ft

Ökotemetés esetén ásás

8 000,- Ft

4.5.[20][21][22][23] Az ökotemetésen elhelyezett 1. függelékben megjelölt típusú és minimális ültetési méretű fa biztosításának díja: 15 500,- Ft (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)

4. melléklet

Védett sírok jegyzéke:

Kele utcai köztemető:

Amancsics Antal 1903-1964 hajógépész, MAHART-üzemigazgató

Csepeli Rudolf 1884-1969 községi pénztáros

Dr. Csongrády Béla 1906-1985 orvos

Daday Kálmán 1904-1990 pedagógus, festőművész

Egri Ervin 1920-1993 református lelkipásztor

Együd Árpád 1921-1983 pedagógus, folklórista, muzeológus

Dr. Ertl József 1890-1949 Siófoki Fürdőbérlő és Fejlesztő Rt. igazgatója

Faragó Ákos 1903-1980 karikaturista, festőművész

Farkas János 1904-1978 építészmérnök

Flament József 1914-1989 kertészmérnök

Flament Lajos 1862-1944 kertépítő mester

Fokásy László 1895-1968 vegyészmérnök, az OMI fővegyésze

Dr. Hets András 1885-1971 orvos

Hollósy László 1931-1990 fényképészmester

Dr. Iby András 1925-1988 pedagógus, költő, műkritikus

Jakus Imre 1908-1993 evangélikus lelkész, költő, író

Jelinek Pál 1897-1986 autószerelő, tűzoltóparancsnok

Kenedy Ferenc 1912-1993 pedagógus, helytörténész, a város díszpolgára

Dr. Langmár Lipót 1895-1979 c. apát kanonok, plébános

Morvay Zoltán 1875-1945 nyomdász, író, újságíró

Muzsinszky Nagy Endre 1886-1975 festőművész, a város díszpolgára

N.Csepeli Ferenc 1893-1915 a 19. gyalogezred vitézeként hősi halált halt

Pomucz János 1917-1986 iparos, KTSZ elnök, a Dalkör örökös elnöke

Dr.Sallér Aladár orvos, zeneszerző

Dr. Sándor Ferenc 1919-1969 járási tiszti főorvos

Soós György 1890-1968 községi bíró

Szabó Ferenc 1885-1914 „Hősi halált halt a Hazáért”

Szabó László 1882-1944 bíró

Szalay-Tálos család sírboltja a jövő nemzedékeinek követendő például szolgáló ősi siófoki család

Torkos Pál 1865-1925 plébános

Váradi Adolf 1896-1945 vízvezetékszerelő, a Dalkör ügyvezetője

Zákonyi /Gruber/ József 1880-1964 kántortanító, a Dalkör vezetője

Kiliti köztemető:

Huchthausen Lajos 1900-1998 plébános

Karda Imre 1919-1998 fazekas népi iparművész

Somogyi József 1807-1872 a szabadságharc őrnagya

Töreki köztemető:

Léner József 1903-1975 fafaragó népművész

1. függelék24

Az ökotemetésen az üzemeltető által biztosított fa típusa és a minimális ültetési mérete:

ACER PLATANOIDES GLOBOSUM

2xi 8/10 TM 240


[1] Módosította a 10/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 29-étől.
[2] Beiktatta a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[3] Beiktatta a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[4] Beiktatta: az 53/2020.(XII.14.) ör. 1. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[5] Beiktatta: az 53/2020.(XII.14.) ör. 2. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[6] Módosította: az 53/2020.(XII.14.) ör. 3. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[7] Beiktatta: a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[8] Beiktatta a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[9] Módosította: az 53/2020.(XII.14.) ör. 4. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[10] Beiktatta a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[11] Módosította: az 53/2020.(XII.14.) ör. 5. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[12] Módosította: az 53/2020.(XII.14.) ör. 6. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[13] Beiktatta a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[14] Hatályon kívül helyezte: az 53/2020.(XII.14.) ör. 7. §-a Hatálytalan: 2021. január 1.-étől
[15] Hatályon kívül helyezte: az 53/2020.(XII.14.) ör. 7. §-a Hatálytalan: 2021. január 1.-étől
[16] Beiktatta a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[17] Módosította: az 53/2020.(XII.14.) ör. 8. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[18] Módosította: az 53/2020.(XII.14.) ör. 9. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[19] Módosította: 1/2021. (I. 12.) ör. 2. §-a Hatályos: 2021. január 13-tól. A díjakat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni
[20] Hatályon kívül helyezte: az 53/2020.(XII.14.) ör. 7. §-a Hatálytalan: 2021. január 1.-étől
[21] Beiktatta a 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. december 15-étől.
[22] Módosította: az 53/2020.(XII.14.) ör. 9. §-a Hatályos: 2021. január 1.-étől
[23] Módosította: 1/2021. (I. 12.) ör. 2. §-a Hatályos: 2021. január 13-tól. A díjakat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni