Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 17/2016. (XII.14.) önkormányzati Rendelete

a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 09. 18

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § szakaszában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

1. §

(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatást

b) a gyermekek napközbeni ellátását napköziotthonos óvodában és általános iskolai napköziben

c) gyermekek átmeneti gondozásaként a helyettes szülői gondozást.

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a helyettes szülői gondozást társulási megállapodás keretében a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Kapcsolat Központ (a továbbiakban: Központ) által biztosítja.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a törvény 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni illetve a jelzést megtenni közvetlenül a Központ vezetőjénél lehet.

(4) A nevelési, oktatási intézmények, védőnő, háziorvos, gondozási központ vezető közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a Központtal, valamint a jegyzővel.

(5) Az önkormányzat a napköziotthonos óvodai ellátást, általános iskolai napközis foglalkozást intézményein keresztül biztosítja. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a kérelmező a nevelési-oktatási intézmény vezetőjénél nyújthatja be. A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételéről, a személyi térítési díj megállapításáról, az ellátások megszüntetéséről az intézményvezető intézkedik.

Térítési díj

2. §

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról a képviselő-testület az ÁMK Napközis konyháját üzemeltető intézményvezető javaslata figyelembe vételével dönt.

(2) A gyermekétkeztetés – általános forgalmi adó nélküli - intézményi térítési díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

3. §

(1)  E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 5/2012. (III. 29.) számú Önkormányzati rendelete.


                                    Borsos József                                        dr. Korsós Ágnes

                                    polgármester                                          címzetes jegyző


Kifüggesztési záradék


A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2016. december 14.


Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző

Mellékletek