Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai szeszesital árusításának korlátozásáról

Hatályos: 2020. 08. 01

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai szeszesital árusításának korlátozásáról

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – Siófok város közigazgatási területén kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján kibocsátott igazolással rendelkező és nyilvántartásba vett, valamint működési engedéllyel rendelkező üzletekre (a továbbiakban: üzletek) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a vendéglátó egységekre,

b) az alkalmi rendezvényekre és alkalmi vásárokra.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában

a) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletszerinti alkalmi rendezvény;

b) alkalmi (ünnepi) vásár: a vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletszerinti alkalmi (ünnepi) vásár;

c) palackozott szeszesital: zárt csomagolásban forgalmazott alkoholtartalmú ital;

d) szeszesital: a Kertv. szerinti szeszes ital;

e) üzlet: a Kertv. szerinti üzlet;

f) vendéglátás: a Kertv. szerinti vendéglátás.

3. §

Az üzletek nyitva tartásának rendje

(1) A palackozott szeszesitalt forgalmazó üzletek hétfőtől vasárnapig 22 órától 06 óráig nem tarthatnak nyitva. A korlátozás alól mentesek azon üzletek, amelyek a szeszesitalok forgalmazását a jelzett időszakban szüneteltetik, ezen tényről a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatják, és szándékukról Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal felé írásban nyilatkoznak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az év december 31. és január 1. napjára.

(3) Az (1) bekezdésben előírt tájékoztatási és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatti közigazgatási szabályszegés esetén a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására - átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult azzal, hogy a helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági eljárás során 5 000,- Ft-tól 50 000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy természetes személy esetén 50 000,- Ft-tól 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 50 000,- Ft-tól

2 000 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(5) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az Önkormányzat 11639002-06180700-39000008 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

(6) A közigazgatási szankció alkalmazása nem mentesít a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése alól.

4. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a már működő üzletekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai szeszesital árusításának korlátozásáról szóló 47/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet.