Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2019. (III.20.) önkormányzati Rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2020. 04. 06

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet figyelembevételével az alábbi rendelet alkotja:  

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Mártély Község Önkormányzata szabályozza a szociális alapellátások biztosításának és igénybevételének rendjét, azaz a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az önkormányzattól segítséget kapjanak – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségen túl.

(2) Mártély Község Önkormányzatának feladata az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmény iránti igények folyamatos figyelemmel kisérése és kielégítése, a lakosság széles körű tájékoztatása a szociális szolgáltatások formáiról.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Mártély Község Önkormányzata által működtetett szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményekre, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott azon személyekre, akik Mártély Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt élnek.

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

2. § (1)  Mártély Község Önkormányzata által biztosított szociális alapszolgáltatások formái:

a) Tanyagondnoki szolgáltatás
b) Étkeztetés
c) Házi segítségnyújtás
d) Nappali ellátás
e) Családsegítés

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti szociális alapszolgáltatásokat szociális intézmény működtetésével biztosítja Gondozási Központ elnevezéssel, melynek szakmai programját jelen rendelet 1. számú függeléke, szervezeti és működési szabályzatát jelen rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

(3) A napközbeni tartózkodás és nappali ellátás lehetőségének biztosítására a Gondozási Központban klubot működtet Idősek Klubja elnevezéssel, melynek házirendjét jelen rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti ellátási formát társulási megállapodás keretében Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Kapcsolat Központ által biztosítja.

3. Az alapszolgáltatások igénybevételének módja

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a)-d) pont szerinti szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik, melyet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki a vonatkozó jogszabályok alapján dönt az ellátás nyújtásáról, és egyidejűleg megállapítja a térítési díjat. Döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránt folyó eljárásban a körültekintő elbírálás érdekében környezettanulmányt kell készíteni. Nem szükséges környezettanulmány készítése, ha már egyéb eljárás során az intézményben keletkezett iratokból a kérelmező körülményei már ismertek.

4. §.  (1) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az ellátás igénybevételének megkezdésekor – a családsegítő szolgáltatás igénybevétele kivételével – megállapodást köt, melynek egy példányát az intézményvezető megküldi a fenntartónak.
(2) A fenntartó a megállapodásban foglaltakat felülvizsgálja annak érdekében, hogy az senki jogtalan előnyét ne szolgálja. Ha a fenntartó a megállapodásban foglaltakkal nem ért egyet – kezdeményezheti annak módosítását az intézményvezetőnél.

4. Külön eljárás keretében biztosítható ellátás

 5. § (1) Ha az igénylő élete vagy testi épsége veszélybe kerül, az intézményvezető döntése alapján azonnali ellátás biztosítható.

(2) Étkezést – ha annak hiánya a rászoruló életét vagy testi épségét veszélyezteti – abban az esetben is köteles az intézményvezető biztosítani, ha az érintett bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye nem Mártély Község közigazgatási területén van.

5. Térítési díj

6. § (1)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az igénybe vevő jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak szerint térítési díj fizetésére köteles.

(2) Az ellátásért fizetendő térítési díjat meg nem fizetők ellátása eredménytelen felszólítás után megvonható, feltéve, hogy, ha az ellátás hiánya az ellátott alapvető létfenntartását, életét, egészségét nem veszélyezteti.

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnésének esetei

 7. § Ha a törvény és e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnik:

a) a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmére a megállapodásban foglaltak szerint,
b) a szociális szolgáltatást a jogosult szándékosan akadályozza,
c) a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti,
d) a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti,
b) a jogosultnak a településről történő elköltözésével,
c) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
d) jogosult halálával.

II. fejezet

Az egyes ellátási formákra vonatkozó külön szabályok

7. Tanyagondnoki szolgáltatás

8. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi lakott helyek intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
(2)Az ellátottak köre elsősorban azon szociálisan rászorultak, akik szociális alapszolgáltatásra jogosultak. Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az, aki egyedül él, illetve jövedelme alacsony.
(3) Tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen:

a) étkeztetés igény szerint, házi segítségnyújtás, családsegítés biztosítása.
b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás, orvos kiszállítása)
c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek oktatási intézménybe történő szállítása,
d) helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.

(4) Tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok:

a) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése,
b) lakossági szolgáltatások (háztartási gépek javításának intézése, táp-, termény beszerzés, ügyintézés),
c) közreműködés önkormányzati feladatok megoldásában, hivatalos ügyek intézésének segítése,
d) ellátási területen jelentkező igények felmérése, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése,
e) időjárás függvényében mindennapi szükségletek kielégítésének elősegítése, bevásárlás.

(5) Tanyagondnoki szolgáltatás körzetszáma: egy (körzethatár nélkül a község külterülete).

8. Étkeztetés

9. § (1) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud

a) 62 életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akiknek

ba) egészségi állapota, vagy
bb) fogyatékossága, vagy
bc) pszichiátriai betegsége, vagy
bd) szenvedélybetegsége, vagy
be) hajléktalansága

indokolja.
(2) Igény szerint kell biztosítani a helyben fogyasztást, ebéd elvitelét illetve lakásra szállítást.
(3) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:

a) az (1) bekezdés ba) és bd) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,
b) a (1) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,

c) a (1) bekezdés bc) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
d) (1) bekezdés be) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.”

(4) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha az ellátott:

a)      az étkezési hely házirendjét megsérti,

b)      agresszív magatartást tanúsít

c)      a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be.

9. Házi segítségnyújtás

10. § (1) A házi segítségnyújtást a gondozó az intézményvezető engedélyével megtagadhatja, ismételt esetben az intézményvezető megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza (lakásba nem engedi be, a gondozó testi épségét, biztonságát veszélyezteti.)

(2) A segítségnyújtás megtagadásáról a gondozó jegyzőkönyvet köteles készíteni.

10. Nappali ellátás

 

11. § (1) A napközbeni tartózkodásra a Gondozási Központ intézményében lévő klubhelyiség ad lehetőséget. A klub fogja össze az idősek közösségét, társas, kulturált együttlétet, kulturális, szabadidős foglalkozásokat, étkezést biztosít. Egészségügyi szolgáltatásként a háziorvosi ellenőrzést teszi lehetővé, egészség megőrzési programokkal, eszközökkel segíti a rászorulókat.
(2) Meg kell szüntetni az ellátását annak aki:

a)      fertőző beteggé, vagy kórokozó hordozóvá vált,

b)      közveszélyes, agresszív, közösséget zavaró magatartást tanúsít,

c)      a közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követett el.

III. fejezet

Záró rendelkezések


12. § Jelen rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelet.