Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2021.(III.18.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 02

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

8/2021. (III.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


a közművelődésről szóló 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:


  1. §


Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 6/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közművelődési intézmény az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

  1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
  2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
  3. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
  4. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
  5. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.”


  1. §


A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közművelődési intézmény elsődleges feladata a (2) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások működésének biztosítása.”


  1. §


A Rendelet

  1. 4. §-ában a „kulturális központot” szövegrész helyébe a „művelődési központot” szöveg,
  2. 5. § (1) bekezdésében a „Kálmán Imre Kulturális Központot” szövegrész helyébe a „Kálmán Imre Művelődési Központot” szöveg lép.

4. §


Ez a rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba.
             Dr. Sárközy László sk.                                                              Dr. Lengyel Róbert sk.

                       jegyző                                                                               polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 18.