Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 8/2020. (VI.5.) önkormányzati Rendelete

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 02

Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet célja, hogy Mártély község közigazgatási területén található földutak szilárd burkolattal való ellátására (közút építésére) az önkormányzat és az érdekeltek együttműködésének feltételeit, a fizetési kötelezettség szabályait - az egyenlő teherviselés elve szerint – megállapítsa.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Mártély község közigazgatási területén az útépítéssel érintett érdekeltekre.

3. §[1]

(1) A rendelet személyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

(2) Több tulajdonos (érdekelt) esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában felelősek az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséért.

4.  §

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Érdekelt: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 15. pontjában meghatározott természetes és jogi személyek.

2. Érdekeltségi egység: az érdekeltségi területhez tartozó és érdekeltekhez köthető önálló rendeltetési egység vagy önálló helyrajzi számmal rendelkező, de rendeltetési egységet nem tartalmazó ingatlan.

3. Rendeltetési egység: önálló használati célra létesült vagy használt építmény.

4. Útépítési érdekeltségi hozzájárulás: az érdekeltek által, az érdekeltségi területen fekvő érdekeltségi egység után, a beruházási költséghez való hozzájárulásként megfizetett, megfizetni vállalt vagy előírt, az együttműködési megállapodásban meghatározott pénzösszeg.

5. Érdekeltségi terület: az a terület, ahol az útépítési beruházás megvalósítható.


(2) A beruházási költség meghatározásánál az alábbi ráfordítások vehetők figyelembe:

a) engedélyezési és kiviteli tervek díja, hatósági, szakhatósági díjak,

b) kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezéshez szükséges közterület bontási engedélyben, valamint tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költségét és a kivitelezéssel érintett valamennyi közmű vonatkozásában előírt munkálat költségét,

c) műszaki ellenőrzés díja,

d) a kivitelezés során felmerülő tervezői műszaki ellenőri és közmű, régészeti szakfelügyelet költsége,

e) üzembe helyezés költségei,

f) pályázatból nem támogatott kapcsolódó munkarészek költségei,

g) a vissza nem igényelhető általános forgalmi adó összege.

5. §

Az önkormányzat és az útépítéssel érintett érdekeltek az útépítés érdekében az útépítés megkezdése előtt együttműködési megállapodást köthetnek, amelyben az érdekelt a jövőbeni beruházás (útépítés) költségeihez pénzbeli teljesítéssel hozzájárul.

6. §

(1) A teljes beruházási költség alapján, az önkormányzat éves költségvetésének és a rendelkezésre álló források függvényében a Képviselő-testület egyedi döntéssel határozza meg az útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértékét, amelyet a felek együttműködési megállapodása tartalmaz.

(2) Sarki ingatlanok esetében az érdekeltségi hozzájárulás szempontjából az ingatlan lakcímnyilvántartásban szereplő címe az irányadó, kivéve azon ingatlan, amely után már a másik oldalt érintően fizettek útépítési érdekeltségi hozzájárulást.

7. §

Az érdekeltek és az önkormányzat önerős útépítéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Az érdekeltségi területhez tartozó együttműködési megállapodások aláírására vonatkozó határidő az érdekeltek számára a véglegesített megállapodás tervezet hivatalos megküldésétől számított 30 nap.

8. §

Az együttműködési megállapodás aláírásától számított 30 napon belül, az abban foglaltak szerint kell az érdekelteknek megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást.

9. §

(1) Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, továbbá az együttműködési megállapodásban vagy jelen rendeletben meghatározott feltételeket nem teljesítő érdekelteket a  Képviselő-testület  határozatban,  a  résztvevők  által  vállalt  anyagi  hozzájárulás mértékéig, útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi.

(2) A hozzájárulást a (1) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül egy összegben kell az önkormányzat felé megfizetni.

(3) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, azonban a polgármester méltányosságból legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a kötelezett írásbeli kérelmére, amelyet a határozat kézhezvételét követ 15 napon belül lehet benyújtani.

10. §

Amennyiben az útépítés bármely okból meghiúsul, úgy a polgármester erről értesíti az érdekelteket és a már megfizetett útépítési érdekeltségi hozzájárulást vissza kell fizetni az érdekelteknek.

11. §

Ha az útépítésben érdekelt kötelezett az érintett ingatlan tulajdonjogát a hozzájárulás teljes megfizetése előtt másra ruházza, úgy a még fennálló hátralék az átruházással egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.

12. §

Az érdekeltségi hozzájárulásra kötelezéssel kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

13. §

Ez a rendelet 2020. június 5. napján 12 óra 00 perckor lép hatályba.

[1]

A rendelet szövegét a 2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 2-től