Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2008. (VII.02.) Önkormányzati Rendelete

A közterületek elnevezésének szabályairól

Hatályos: 2013. 10. 30

Mártély Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek elnevezésének szabályairól az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §


(1) A rendelet hatálya egyaránt kiterjed Mártély község bel- és külterületén lévő közterületekre.
(2) A közigazgatási helynévről, a domborzati és tájnévről, víznévről, természetvédelmi névről külön jogszabályok rendelkeznek.

2. §


(1) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából földrajzi név az utcanév, az út, utca, tér, park, stb. ... jellegű közterületet jelölő név.
(3) A földrajzi név a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódásra szolgál, emléket állít, ismeretek terjeszt, helytörténeti, néprajzi, nyelvi hagyományokat ápol.

3. §


(1) Földrajzi név megállapítását vagy megváltoztatását bármely mártélyi lakóhellyel rendelkező személy vagy helyi civil szervezet kezdeményezheti.
(2) A földrajzi név megállapítására vagy megváltoztatására tett javaslatot a kezdeményező a Üdülőhely- és Faluvédő Szépítő Egyesülettel előzetesen véleményezteti.
(3) A földrajzi név megállapítása vagy megváltoztatása előtt az előkészítés során az érintett terület lakosságának a véleményét meg kell ismerni.

4. §


(1) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatásakor figyelemmel kell lenni - beszerzett vélemények és javaslatok mellett - az élő névhasználatra, történelmi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a természeti környezetre, nemzetiségi és etnikai viszonyokra, valamint a nyelvi, nyelvhelyességi követelményekre.
(2) Élő személyről közterület nem nevezhető el.
(3) Személyről utcát elnevezni általában az általa használt eredeti családi és utónév formájában kell. Csak vezetéknevet alkalmazni akkor lehet, ha a névadó személy általánosan ismert.

5. §


Helytörténeti szempontból jelentős földrajzi neveket a képviselő-testület védetté nyilváníthat. A védetté nyilvánított földrajzi neveket sem elő-, sem utótagjában megváltoztatni vagy átalakítani nem szabad.

6. §


Ha olyan területet építenek be, ahol korábbi utcanév nem volt, illetve új telek alakításánál a polgármester kezdeményezésére a kialakított közterületet utcanévvel kell ellátni.

7. §


(1) A megállapított földrajzi nevekről a jegyző köteles naprakész nyilvántartást vezetni és abban a változásokat folyamatosan feltüntetni.
(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:
- sorszámot,
- az utcanév elő- és utótagját,
- a házszámozást -tól - -ig megjelöléssel,
- az elnevezést megállapító határozat számát,
- a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,
- az utcanév védettségét.
(3) A földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról az érdekelt szerveket /rendőrség, mentők, tűzoltók, posta, közlekedés, közüzemi vállalatok, lakossági szolgáltatások, stb. .../ haladéktalanul értesíteni kell, míg a lakosságot a helyben szokásos módon kell tájékoztatni.

8. §


(1) A településen minden közterületet névtáblával kell jelölni. Az utca névtáblát az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél, minden sarokingatlanon - az erre vonatkozó építésügyi, városrendezési és egyéb szabályok szerint - kell elhelyezni.
(2) Az utca névtáblának az utca nevét kell tartalmaznia.
(3) Az utca nevének megváltoztatása után a korábbi utcanév-táblát a tájékozódás megkönnyítésére áthúzással érvénytelenítve egy évig az új nevet jelző tábla mellett meg kell hagyni.
(4) A tér, park, külterületi lakott hely, az általánostól eltérő beépítettségű utca névtáblájának elhelyezése az (1)-(2) bekezdésben előírtaktól eltérhet.

9. §


(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az utcanévtábla elhelyezését tűrni köteles.
(2) Az utcanévtábla elkészítésének, elhelyezésének, karbantartásának költségei a polgármesteri hivatalt terhelik.

10. §


(1) Az elnevezett közterülettel érintkező ingatlanokat házszámmal kell ellátni, tanyák, zártkerti ingatlanok tanyaszámot kapnak.
(2) Az új utcában lévő ingatlanokat a telekalakítás engedélyezésével egyidejűleg kell megszámozni.
(3) A házszámokat és azok változását a Polgármesteri Hivatal állapítja meg és közli az ingatlan tulajdonosával, kezelőjével, használójával.
(4) A házszámozással kapcsolatos eljárásban – amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. előírásait kell alkalmazni.
(5) Az engedélyező hatóság egyszerűsített határozatot hozhat, ha a kérelemnek helyt ad, vagy hivatalból intézkedik, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
(6) Új lakó-, illetve tanyaépület használatbavételét engedélyező határozatban, vagy lakófunkciót igazoló hatósági bizonyítványban egyidejűleg a házszám, tanyaszám is megállapítható.

11. §


(1) A fő gyűjtőutakon a házszámok, a központtól kifelé növekedhetnek. Mártély község középpontjának a Polgármesteri Hivatalt kell tekinteni.
(2) A fő gyűjtőutakból ágazó mellékútvonalak számozása a fő gyűjtőutaktól kezdődik.
(3) A számozás kihagyás nélkül a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészletig tart.

12. §


(1) Kétoldalas utcában a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páros, bal oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni. Egyoldalas utcában a számozás folyamatos.
(2) A tér, a park és más hasonló elhelyezkedésű közterület épületeinek, telkeinek számozása az óramutató járásával ellentétes irányban történik.
(3) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti sorszáma megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányában az új számozás alátörést kap (pl.: 5/a., 5/b, 5/c.)
(4) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 45-47.).

13. §


(1) A házszámtábla elkészítése, elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége. A házszámtábla kihelyezéséről a használatbavételi engedély kiadásától, illetve a házszám megállapításától számított 30 napon belül kell gondoskodni.
(2) A házszámtáblát az ingatlan közterület felőli bejáratánál kell elhelyezni. Amennyiben nem a közút felől nyílik, a közút felől is meg kell ismételni.
(3) A házszámok módosítása, illetőleg más hatósági intézkedés következtében szükséges házszámtábla elkészítés és kihelyezés költségei a polgármesteri hivatalt terhelik.

14. §

15. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Balogh Jánosné                                                      Dr. Korsós Ágnes
   polgármester                                                      címzetes főjegyző


Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. október hó 30. napján megtörtént.
Egységes szerkezetbe foglalva 2013. november 04.


Dr. Korsós Ágnes
Címzetes főjegyző