Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról

Hatályos: 2020. 08. 01

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások és rendzavarások megelőzéséhez.

2. § (1) A rendelet területi hatálya Siófok város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya minden, Siófok város közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

(3) A rendelet időbeli hatálya nem terjed ki minden év december 31. napján 18:00 órától a következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.

3. § E rendelet alkalmazásában

 • a) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletszerinti alkalmi rendezvény;
 • b) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerinti közterület;
 • c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szeszes ital.

4. § (1) Tilos - a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a szeszes ital fogyasztása

 • a) Siófok város közterületein,
 • b) a beépítetlen, bárki által megközelíthető ingatlanokon,
 • c) a társasházi lakóépületek közös területére nyíló üzletek előtt, amennyiben azt a társasház közgyűlése megtiltja,
 • d) játszótereken,
 • e) a vasútállomás előtti területen és a vasútállomás aluljárójában,
 • f) autóbusz-pályaudvar épületén kívüli területen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem terjed ki

 • a) strandfürdők és strandfürdőként használt közterületekre,
 • b) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező, szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egységekre, és annak érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére, teraszára, kitelepülés területére azok hivatalos nyitvatartási idejében,
 • c) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének programnaptárjában szereplő közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényekre, a rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt,
 • d) a jövedéki adóról szóló jogszabály szerinti közterületi értékesítés esetén az értékesítés területén belül.

5. § (1) A közterület használati engedély jogosultja, valamint a szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egység köteles a vendégkörét tájékoztatni, hogy az engedélye alapján mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet megsértése nélkül. Az erre vonatkozó tájékoztató tábla mintája jelen rendelet 1. mellékletében található.

(2) A közterületi alkoholfogyasztás tilalmáról tájékoztató tábla mintája jelen rendelet 2. mellékletében található.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatti közigazgatási szabályszegés esetén a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására - átruházott hatáskörben - a Jegyző jogosult azzal, hogy a helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági eljárás során 5 000,- Ft-tól 50 000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy természetes személy esetén 50 000,- Ft-tól 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 50 000,- Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(5) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az Önkormányzat 11639002-06180700-39000008 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

(6) A közigazgatási szankció alkalmazása nem mentesít a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése alól.

6. § A rendelet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A szeszes ital közterületi fogyasztása

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete alapján kizárólag jelen vendéglátó-ipari kerthelyiség/előkert/terasz területén engedélyezett.