Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2014. (X.22.) önkormányzati Rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2017. 04. 01

Mártély Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. §-ában és a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselő részére, megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíjat állapít meg.
(2)[2] A képviselő tiszteletdíja havi bruttó 30.000.- HUF.
(3) A képviselő-testület bizottsági tagságért nem állapít meg tiszteletdíjat.

2. §

(1) A képviselőnek az Mötv. 35. §-a szerinti indokolt költségei kifizethetőek.
(2) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

3. §

(1) A tiszteletdíj kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége minden hónapban, lehetőség szerint számlára történő utalással vagy postai úton legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles gondoskodni.
(2) Jelen rendelet alapján tiszteletdíjra jogosult személy írásban bármikor lemondhat -részben vagy egészben- tiszteletdíjáról, illetőleg írásos kérelmére a számfejtett tiszteletdíjat rendelkezése alapján az általa kért egyéb számlára kell átutalni.

4. §

(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Mötv-ben foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 13/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet.


Borsos József                                          dr. Korsós Ágnes
polgármester                                             címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2014. október 22.
napján történt meg.

dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

[1]

A rendelet szövegét az 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[2]

A rendelet szövegét az 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosította.