Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 53/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

53/2020. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:


1. § A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 3. §-a a következő 16) ponttal egészül ki:

„16) üzemeltető által biztosított szolgáltatások: a rendelet 6. § (8) bekezdésében felsorolt szolgáltatások, melyek igénybevétele esetén a temető üzemeltetője szakszemélyzetének és berendezésének az igénybevétele kötelező.”


2. § Az Ör. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:


„(8) A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőbe erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, az urnahelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti.”


3. § Az Ör. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetési helyek magánszemélyek között nem ruházhatók át, a kripta kivételével, nem örökölhetőek.”


4. § Az Ör. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § Mesterséges, vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére, valamint megszüntetett sírhelyekből kikerült holttest maradványok (hamvak) közös sírhelye részére külön sírhelytáblát kell kijelölni a Szépvölgyi utcai, Kele utcai és a Kiliti köztemetőkben.”


5. § Az Ör. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az Üzemeltető az éves sírhely-gazdálkodási tervet a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi Siófok Város Polgármestere részére. Az éves sírhely-gazdálkodási tervet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.”


6. § Az Ör. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető működéséig az Üzemeltető köteles megőrizni, míg lezárás után a Somogy Megyei Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező, melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példányoktól.”


7. § Hatályát veszti az Ör.

  1. 47. § (1) bekezdés e) pontja,
  2. 47. § (2) bekezdés d) pontja,
  3. a 3. melléklet 4. 4. pontja.


8. § Az Ör. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. A köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):


  • 2 300,- Ft (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)/munkavégzés/nap”


9. § Az Ör. 3. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):


            4. 1. Az elhunyt hűtése: 1 950,- Ft/nap/fő

            4. 2. Sírkőtárolás: 3 120,- Ft/hó

4. 3. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):


Ravatalozás

19 500,- Ft

Urna sírhely nyitás

9 000,- Ft

Urna sírhely nyitás sírban

9 000,- Ft

Normál (koporsós temetés esetén) sírhely nyitás

20 000,- Ft

Mélyített (koporsós temetés esetén) sírhely nyitás

25 000,- Ft

Gyermek sírhely ásás, nyitás

6 000,- Ft

Sírhely nyitás, zárás urnakripta esetén

12 000,- Ft

Sírhely nyitás, zárás kripta esetén

19 500,- Ft

Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

12 000,- Ft

Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)

14 500,- Ft

Gyermeksírhely visszahantolása

3 000,- Ft

Sírba helyezés

2 200,- Ft

Elhunyt szállítása a ravataltól a sírhelyig kézi kocsival, kézben

3 200,- Ft

Az elhunyt szállítása a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön a ravataltól a sírhelyig


3 750,- Ft

Urna elhelyezése kriptában

8 150,- Ft

Urna elhelyezése sírban

8 150,- Ft

Urna elhelyezése urnafalban

8 150,- Ft

Exhumálás és újratemetés

9 000,- Ft

Urna sírhely ásás

9 000,- Ft

Normál (koporsós temetés esetén) sírhely ásás

20 000,- Ft

Mélyített (koporsós temetés esetén) sírhely ásás

25 000,- Ft

Ökotemetés esetén ásás

8 000,- Ft


10. § Az Ör. 3. melléklet 4. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. 5. Az ökotemetésen elhelyezett 1. függelékben megjelölt típusú és minimális ültetési méretű fa biztosításának díja: 21 500,- Ft (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)”

Záró rendelkezés


11. § A rendelet 2021. január 1-jén lét hatályba.Dr. Sárközy László sk.

jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.

polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 14.