Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 17/2015. (XI.25.) önkormányzati Rendelete

Az építményadóról és a telekadóról

Hatályos: 2020. 12. 22

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Mártély község illetékességi területén található ingatlantulajdonra, vagyoni értékű jogra vagyoni típusú adókötelezettséget állapít meg, továbbá a 6. § a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)[1] Mártély község illetékességi területén építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), valamint telekadóban a telek.

(2) [2]

(3) [3]

Adómentesség

2. §

(1) Az adótöbbszörözés tilalmának megfelelően az építményadóban és telekadóban adómentes a magánszemély.

(2) Az építményadóban adómentes az olyan lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint telekadóban az olyan telek, amely vonatkozásában az adó alanya egyéb szervezet, továbbá magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

Az adó alapja és mértéke

3. §

(1)[4] Építmény esetén az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)[5] Az építményadó mértéke

(2a) építmény esetén 200 Ft/m2, kivéve 400 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű építmény esetén, amely esetében 10 Ft/m2,

(2b)[6]

(3) A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

(4) A telekadó mértéke egységesen 10 Ft/m2.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Mártély község Önkormányzati képviselőtestületének az építményadóról és telekadóról szóló 17/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete.

Hódmezővásárhely, 2015. november 25.

               Borsos József Albert                                                        Dr. Korsós Ágnes

                    polgármester                                                              címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2015. november 25.

dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 22/2017 (XI.23.) önkormányzati rendelet, 16/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020. december 2-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 22/2017 (XI.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2018. január 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 22/2017 (XI.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2018.január 1-től

[4]

A rendelet szövegét a 22/2017 (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-től

[5]

A rendelet szövegét a 22/2017 (XI.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 16/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2020. december 2-től