Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2020. (VII.8.) önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2020. 07. 08

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §


Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi szabályairól szóló többször módosított 2/2019.(II.13.) ÖR rendelet végrehajtását


a) 667.314.758 Ft, azaz Hatszáztizenhatvanhétmillió-háromszáztizennégyezer
hétszázötvennyolc forint bevétellel,

b) 369.994.153 Ft, azaz Háromszázhatvankilencmillió-kilencszázkilencvennégyezer-tszázötvenháromezer forint kiadással


a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 108.611 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 85.598 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 49.708 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 27.956 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 702 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 0 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe-vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 388.767 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 5.973 eFt.

Kiadások

4. §

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K1 rovat) 89.649 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K2 rovat) 15.041 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K3 rovat) 85.255 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)
1.182 eFt

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K5 rovat)
17.798 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K6 rovat)
153.994 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K7 rovat) 1.072 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat)
639 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 5.365 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 641.923 eFt, kiadása 346.605 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gondozási Központ bevétele 27.129 eFt, kiadása 26.872 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 78.887 eFt, kiadása 77.142 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Község Önkormányzat részére 2019. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Mártély Község Önkormányzatát 2019. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

- általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 73.377 eFt

- kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 6.946 eFt

- előző évi elszámolásból származó bevétel 152 eFt

- felhalmozási célú állami támogatás 50.000 eFt

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot a központi költségvetésből 1.723 eFt pótlólagos támogatás illeti meg. 2018. évről áthúzódó támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség 24 eFt.

8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete

(1) 8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 297.321 eFt összeggel fogadja el.

(2) 9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés jelen rendelete 

15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

16 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.