Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Siófok város közterületein a maszkviselés szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 04

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Siófok város közterületein a maszkviselés szabályairól

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében továbbá a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya Siófok város belterületbe tartozó, a rendeletben megjelölt közterületein tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI. 10.) Kormányrendelet 1. § (1) b) pontjában meghatározott közterületekre (parkok, zöldterületek) és a közterületeken végzett sporttevékenységre.

2. § (1) Siófok város alábbiakban megjelölt belterületbe tartozó közterületein, nyilvános helyein a hatodik életévüket be nem töltött kiskorú személyek kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

  • a) a Fő tér teljes területén,
  • b) valamennyi közhasználatú parkolóban,
  • c) a helyi és távolsági autóbusz, valamint vasúti közlekedéshez kialakított várokozó helyeken, így:
    • ca) az autóbusz pályaudvarhoz tartozó autóbusz megállóhelyeken, közutak melletti autóbusz megállókban és várakozóhelyeken,
    • cb) a vonatközlekedéshez kialakított vasúti peronokon,
  • d) a kutyafuttatók területén.

(2) A játszótereken tartózkodó 14 éven felüli személyeknek.

3. § Siófok Város Önkormányzata ajánlja a 2. §-ban meghatározott területeken kívül a város egész belterületén, de különösen az oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális intézmények előtti, és közvetlen környezetükbe tartozó közterületeken a maszk olyan módon történő viselését, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

4. § A rendelet 2020. november 12.-én 13. órától lép hatályba, és a 484/2020.(XI. 10.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás hatályon kívül helyezésével hatályát veszti.