Mikepércs község képviselő testületének 4/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Hatályos: 2019. 10. 16 - 2021. 06. 11

Mikepércs község képviselő testületének 4/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) Mikepércs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége körében (továbbiakban: közfeladat) gondoskodni köteles a települési hulladék rendszeres átvételéről, gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről. Ezen tevékenységek ellátását közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) közreműködésével biztosítja.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

A rendelet hatálya

2. § (1) A közszolgáltató Mikepércs község közigazgatási területén (bel- és külterületén) köteles biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület).

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra terjed ki.

3. § (1) Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, a közszolgáltatás biztosításának figyelemmel kísérése.

(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat ellátása keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István út 136. (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles.

(3) A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását a közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben.

(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése, hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatait az A.K.S.D PLUSZ Nonprofit Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Gizella u. 15/C.) közszolgáltatói alvállalkozó útján látja el. A közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított részvételi aránya 99,3 %.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

4. § (1) Az Önkormányzat, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

 • a) a közszolgáltató azonosító adatai,
 • b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,
 • c) a közszolgáltatási terület,
 • d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,
 • e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,
 • f) a közszolgáltató kötelezettségei,
 • g) az önkormányzat kötelezettségei,
 • h) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, továbbá köteles a települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt használni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja

6. § (1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: a közszolgáltató heti egy alaklommal köteles az ingatlanhasználó által a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött vegyes települési hulladékot elszállítani. Az elkülönített gyűjtött települési hulladék elszállítási gyakoriságát a rendelet 13. §-a tartalmazza.

(2) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatáshoz rendszeresített, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjteni az e rendeletben meghatározott módon és helyen, valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

 • a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
 • b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
 • c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait és lakcímét, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlaban lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

A közszolgáltató kötelezettségei

8. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközén rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti és elszállítja – ide értve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását is.

(2) A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja.

(3) A településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben átveszi. Gyűjtőpont a nem szennyezett, települési eredetű zöldhulladékok elhelyezésére: Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. Az átvételt januárban két alkalommal, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október és november hónapokban legalább egy-egy alkalommal köteles biztosítani.”

(4) Gondoskodik az (1), (2) és (3) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezeléséről.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti.

(6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

(7) A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(8) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. A gyűjtőedények közötti választási lehetőség biztosítása során a közszolgáltató a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 7. § (2) bekezdése szerint jár el. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

Az üdülőingatlanra vonatkozó rendelkezések

9. § Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik – a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást heti egy alkalommal történő elszállítási gyakorisággal.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

10. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell lezárni, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az alkalmanként keletkezett többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy kell elhelyezni a hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni.

11. §

A közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályok

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény és környezetének tisztántartásáról.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag stb.), amely veszélyezteti a közterületet, annak rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.

(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési bontási törmelékekre, sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek, terek, szilárd burkolatú utak szervezett és rendszeres tisztításáról, - ide értve az általános takarítást, portalanítást, síkosság mentesítést - a hulladékgyűjtők kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége, beleértve az általános tisztítást, síkosság mentesítést, hóeltávolítást. Járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldterület is található, a teljes terület gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége, beleértve a növények gondozását, kaszálást és egyéb általános növényápolási teendőket.

12. § (1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyűjtőedények:

 • a) 60 literes gyűjtőedény
 • b) 80 literes gyűjtőedény
 • c) 120 literes gyűjtőedény
 • d) 240 literes gyűjtőedény
 • e) 770 literes gyűjtőedény
 • f) 1100 literes gyűjtőedény

Amennyiben a Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdése alapján a természetes személy ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 80 liter űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybe vételével kívánja a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezt az ingatlanhasználó a Korm. rendelet szerinti egyedi azonosító jellel megjelölt 120 literes gyűjtőedény használatával is megteheti.

Ha a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részére a 60, vagy 80 liter űrmérték mennyisség alapul vételével történik, az ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 60, vagy 80 literes gyűjtőedény használata szerint terheli díjfizetési kötelezettség. Az önkormányzat az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen lévő ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem bejelentett lakóhellyel sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

(2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók:

a) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák,

b) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák.

(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 80 liter űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg,

b) 60 liter űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg,

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, azonban a 60 liter űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg, a 80 liter űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 125 kg,

f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

g) szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsákszája beköthető legyen.

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5) Tilos a gyűjtőedénybe, folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, folyékony, mérgező, tűz – és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják.

(6) Tilos a hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, üveghulladékot, folyékony, mérgező, tűz – és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják.

(7) Az ingatlanhasználó a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi legkisebb űrmértékű edényzetek választására jogosult, és a választott gyűjtőedény űrmértéke után fizeti meg a közszolgáltatási díjat:

a) 1 fő természetes személy esetében legalább 60 liter

b) 2 vagy több fő természetes személy esetében legalább 80 liter

13. § (1) A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően elszállítja.

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető igénybe:

 • a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni.
 • b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja.

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeteken veszi át. A hulladékgyűjtő szigeten csak üveghulladékot lehet elhelyezni, az arra rendszeresített edényzetben (konténer).

Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált és nem használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. A konténerbe egyéb üveg nem helyezhető el például: síküveg, drótszövetes üveg, autó szélvédő, villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, szemüveg.

A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékot szükség szerint, de legalább kéthetente egy alkalommal a közszolgáltató elszállítja.

A lomhulladékra vonatkozó rendelkezés

14. § (1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

(2) A lomhulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Közszolgáltató végzi.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

15. § (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát.

(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(5) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 60 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé.

Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok

15/A. § (1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.

(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.

(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek.

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(6) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

Záró rendelkezések

17. § (1) A jelen rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, illetve a szolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló 17/2007. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet.

Tímár Zoltán
polgármester

dr. Vántus Tamás
jegyző