Mikepércs község képviselő testületének 14/2016 (VIII.17..) önkormányzati rendelete

14./2016. (VIII.17.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 18

14./2016. (VIII.17.) számú Képviselő-testületi rendelet

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításárólMikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, az Szt. 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában és a 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:  

 1. § 1. A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:


„g) a Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági terményekből összeállított terménycsomag.”


 1. A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:


„(4) A mikuláscsomag, a karácsonyi élelmiszercsomag, valamint a Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági terményekből összeállított terménycsomag kizárólag természetbeni formában, míg a többi ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható.”

2. §


A R. az alábbi címmel, valamint 14/A. §-sal egészül ki: „Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági terményekből összeállított terménycsomag14/A. §


 1. A Startmunka mintaprogramban megtermelt, közétkeztetés keretében fel nem használt, illetve nem értékesíthető mezőgazdasági termékeket az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott rászorultak részére természetbeni támogatásként, terménycsomag (a továbbiakban: terménycsomag) formájában kioszthatja. A terménycsomag osztás időpontjáról és helyéről a polgármester jogosult dönteni, amelyről a jogosultakat értesíti.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott terménycsomagra jogosult az, aki:
 1. a tárgyévben kiskorú gyermeket, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú gyermeket nevel, vagy
 2. a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben a R.  3. §-a bekezdése szerinti települési támogatásokban részesült, vagy
 3. a tárgyévben közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
 4. betöltötte, vagy betölti a 65. életévét, vagy
 5. a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben szociális célú tűzifa támogatásban részesült,


 1. A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a terménycsomagra.


 1. A terménycsomag biztosítására írásbeli igény alapján kerül sor a terménycsomag átvétele előtt. A kérelmező támogatás igénybevételéhez szükséges jogosultságát a Polgármesteri Hivatal a saját nyilvántartásai alapján állapítja meg, azt az igénylőnek igazolnia nem kell. A terménycsomag átvételét a támogatásban részesült személy aláírásával igazolja.


 1. A jogosult részére biztosítható terménycsomag tartalmát a polgármester határozza meg a rendelkezésre álló, kiosztható termény mennyiségétől függően.”  

Záró rendelkezés


3. §


Ez a rendelet 2016. augusztus 18-án lép hatályba.
Tímár Zoltán sk.                              ph.                                    dr. Vántus Tamás sk.

 polgármester                                                                                            jegyző