Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Siófok Város által adományozott ösztöndíjakról, valamint tanulmányi, sport és művészeti versenyen elért kiemelkedő eredmények jutalmazásáról

Hatályos: 2020. 10. 01- 2023. 12. 31

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Siófok Város által adományozott ösztöndíjakról, valamint tanulmányi, sport és művészeti versenyen elért kiemelkedő eredmények jutalmazásáról1

2020.10.01.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást biztosítson

a) a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulóknak, akik a középiskolai vagy a felsőfokú tanulmányaik költségeinek viselésére nem, vagy csak részben képesek, és

b) meghatározott tanulmányi eredményt elért, siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton az illetékes minisztérium által fenntartott és működtetett szakképzési centrumban tanulóknak, amennyiben helyi hiányszakmákban folytatják a tanulmányaikat.

(2) A rendelet célja továbbá, hogy a jogszabály által meghatározott tanulmányi versenyeken, diákolimpián és minisztérium által meghirdetett és támogatott országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó siófoki tanulóknak és a felkészítő tanáraik munkájának elismeréséül díjat alapítson Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

2.„Siófok Város Ösztöndíja”

2. § (1) Siófok Város Ösztöndíjában részesíthető az a tanuló, aki a pályázati felhívás közzétételének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkezik és

a) nappali tagozaton gimnáziumban, technikumban, szakképző iskolában tanulmányokat folytat, és a 3. § (1) bekezdés alapján számított tanulmányi eredménye az elbírálást megelőző félévben a 4,50-es átlagot elérte, vagy

b) a diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben tanulmányokat folytat és az elbírálást megelőző félévben a 3. § (2) bekezdésben meghatározott módon számított tanulmányi átlaga a 4,20-as átlagot elérte.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl Siófok Város Ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a tanuló háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének másfélszeresét.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata során a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben szabályozott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.

3. § (1) Gimnáziumi, technikumi és szakképző iskolai tanulmányok esetén a tanulmányi átlagba a magatartás és szorgalom osztályzatok, valamint az ének-zene, technika, rajz, vizuális kultúra és testnevelés tantárgyakból kapott féléves osztályzatok kivételével valamennyi oktatott tantárgy félévi osztályzatát alapul kell venni az átlag számításánál úgy, hogy az idegen nyelvből kapott osztályzatot duplán kell számítani és a tantárgyak osztályzatának összegét kell elosztani a tantárgyak számával (hagyományos átlag számítás szabálya szerint) a tanulmányi átlag megállapításához.

(2) Felsőfokú oktatási intézmény esetén valamennyi, az adott félévben teljesített tárgyak érdemjegyeit alapul véve számított súlyozott tanulmányi átlag (∑(teljesített tárgyak kreditértéke x teljesített tárgyak érdemjegye) ÷ teljesített tárgyak kreditértéke) összege a tanulmányi átlag.

4. § (1) A Siófok Város Ösztöndíj tanulmányi eredménynek és a közoktatási intézménynek megfelelő összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Első évfolyamon tanulók esetén ösztöndíj az első tanév második félévétől állapítható meg.

5. § A Siófok Város Ösztöndíj iránti pályázathoz mellékelni kell:

a) az iskolalátogatási igazolást,

b) a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítő a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy az azt kiállító oktatási intézmény által hitelesített másolatát, valamint felsőfokú tanulmányok esetén a tanulmányi eredményt igazoló, az oktatási intézmény által kiadott dokumentumot,

c) a rendelet 2. melléklete szerinti, pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot,

d) a jövedelmi körülményekre vonatkozó, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat igazoló dokumentumokat,

e) az iskola igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról,

f) a lakcímkártya másolatát,

g) az egy lakcímen, háztartásban élőkről szóló igazolást.

3.„Szakképzési Ösztöndíj”

6. § Szakképzési Ösztöndíjban részesülhet az a pályázati felhívás közzétételének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által fenntartott és működtetett szakképzési centrumban a 2020/2021. tanévben nappali tagozaton 10. és 11. szakképző évfolyamon, a 2021/2022. tanévben nappali tagozaton 11. szakképző évfolyamon a helyi hiányszakmában tanulmányokat folytató tanuló, akinek tanulmányi eredménye legalább 4,00 tanulmányi átlagot eléri.

7. § (1) A tanulót a 4,00 és 5,00 tanulmányi eredmény között eltérő mértékű Szakképzési Ösztöndíj illeti meg a rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.

(2) A tanulmányi átlagba minden tantárgy eredménye beleszámít, beleértve a magatartás és szorgalom osztályzatokat is. Minden félévben az előző félév tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.

8. § (1) A helyi hiányszakmákat a rendelet 5. számú melléklete sorolja fel.

(2) Egy tanuló csak egy meghatározott helyi hiányszakma, és csak első szakképesítés megszerzése érdekében folytatott tanulmányok alatt részesülhet Szakképzési Ösztöndíjban.

9. § A Szakképzési Ösztöndíj iránti pályázathoz mellékelni kell:

a) az iskolalátogatási igazolást,

b) a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítő a Hivatal vagy az azt kiállító oktatási intézmény által hitelesített másolatát,

c) a lakcímkártya másolatát,

d) az iskola igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról,

e) a rendelet 6. melléklete szerinti, pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot.

4. Közös eljárási szabályok

10. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Humán Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) Az ösztöndíj iránti pályázat benyújtására a felhívást a Hivatal az I. félév vonatkozásában (szeptember 1. – január 31. közötti 5 hónap) minden év október 31-ig, a II. félév vonatkozásában (február 1. – június 30. közötti 5 hónap) minden év március 31-ig teszi közzé.

(3) A (2) bekezdés szerinti pályázati felhívást a helyben szokásos módon, hirdetményben és Siófok város honlapján (www.siofok.hu) kell közzétenni.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) az ösztöndíj adományozójának megnevezését,

b) az ösztöndíj célját, fő feltételeit,

c) a pályázatok benyújtásának határidejét, helyét és az elbírálási eljárás fő részleteit.

(5) A közzététellel egy időben a felhívást elektronikus úton el kell juttatni a Siófok Város közoktatási intézményeibe is.

(6) A pályázatot a Hivatalhoz, a 8600 Siófok, Fő tér 1. címre kell benyújtani.

(7) A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően érkezett pályázat a pályázati eljárásban nem vesz részt és ezen pályázat alapján ösztöndíj nem adható.

(8) A pályázó a pályázatában saját, valamint a vele egy háztartásban élők adatairól köteles nyilatkozni.

(9) A jövedelemtől függő ösztöndíj esetében pályázó a pályázatában saját jövedelmi viszonyairól, valamint a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

11. § (1) Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik. A Bizottság az ösztöndíj odaítéléséről az I. félév esetében november 30-ig, a II. félév esetében április 30-ig dönt.

(2) A döntésről az ösztöndíjban részesülő tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőt postai úton, valamint a közoktatási intézmény vezetőjét elektronikusan értesíteni kell.

(3) Az ösztöndíj folyósításáról a Hivatal gondoskodik.

(4) Az ösztöndíj a pályázó kérelme alapján a pályázatban megjelölt, a tanuló nevére vagy a törvényes képviselő nevére szóló bankszámlára történő utalással, vagy postai úton folyósítható.

(5) A szeptember 1. – január 31. közötti 5 hónapra megállapított ösztöndíj, illetve a február 1. – június 30. közötti 5 hónapra megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra december 31. és május 31. napjáig.

(6) Az átlag megállapításánál a Bizottság kizárólag a rendeletben meghatározott módon számított átlagot veheti figyelembe, az oktatási intézmény által megadott ezzel ellentétes átlag nem vehető figyelembe.

12. § A „Siófok Város Ösztöndíj” és „Szakképzési Ösztöndíj” iránti pályázatot is beterjesztő pályázó a választása szerinti ösztöndíjra jogosult.

13. § (1) Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha

a) az adott tanévben évfolyamismétlésre kötelezték,

b) a pályázat beterjesztését megelőző félévben keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát. A számításnál az elméleti és a gyakorlati igazolatlan mulasztások óraszámát együtt kell figyelembe venni.

(2) Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést kapott jogerős határozat alapján, a határozat jogerőre emelkedésének napját magába foglaló tanévben ösztöndíjban nem részesülhet, továbbá a már kiutalt ösztöndíjat köteles visszafizetni a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

(3) Az érintett közoktatási intézmény vezetője az ösztöndíjban részesülő tanulók vonatkozásában a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 5. napjáig írásban tájékoztatja a Hivatalt a (2) bekezdésben meghatározott tényről.

(4) Valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett már kiutalt ösztöndíjat köteles visszafizetni a folyósító szerv részére az erről szóló értesítésben megjelölt határidőig a jegybanki alapkamattal összegével növelten.

(5) Ösztöndíj iránti pályázat nem adható be a (2) és a (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséig.

5.„Oklevél és tárgyjutalom a tanulmányi versenyen elért eredményért”

14. § (1) Tanévente egy alkalommal elismerő oklevélben és 10.000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesül a rendelet 7. számú melléklete szerinti tanulmányi versenyen a melléklet szerinti eredményt elérő tanulója, amennyiben az eredmény elérésének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkezett.

(2) Tanévente egy alkalommal elismerő oklevélben és 10.000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesül az a felkészítő tanár, aki az (1) bekezdésben megjelölt tanulót a tanulmányi versenyre felkészítette.

(3) Átruházott hatáskörben a Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanulónak és a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanárnak legfeljebb 20.000.- Ft értékű tárgyjutalmat ítélhet meg, amennyiben egy tanévben kettő, vagy kettőnél több (1) bekezdés szerinti helyezést ért el, valamint tanulót készített fel a tanulmányi versenyre. A tárgyjutalom értékének meghatározásánál az (1) bekezdés szerinti elért helyezést, azok számát és a felkészített tanulók számát kell figyelembe venni.

(4) Tanulóként csak egy tanár részesíthető elismerő oklevélben és tárgyjutalomban.

15. § (1) Tanévente egy alkalommal elismerő oklevélben és 10.000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesülhet az a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett és szervezett „Diákolimpia” országos döntőjében 1-3. helyezést elért tanuló, aki az eredmény elérésének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkezett.

(2) Tanévente egy alkalommal elismerő oklevélben és 10.000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesülhet az a művészeti iskolai, valamint a művészeti szakképzést folytató középiskolai tanuló, aki az illetékes minisztérium által meghirdetett és támogatott országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeken 1-3. helyezést ért el és az eredmény elérésének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkezett.

(3) Tanévente egy alkalommal elismerő oklevélben és 10.000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesülhet az a felkészítő tanár, aki az (1)-(2) bekezdésekben megjelölt tanulót a tanulmányi versenyre felkészítette.

(4) Átruházott hatáskörben a Bizottság az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanulónak és a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanárnak legfeljebb 20.000.- Ft értékű tárgyjutalmat ítélhet meg, amennyiben egy tanévben kettő, vagy kettőnél több (1)-(2) bekezdés szerinti helyezést ért el, valamint tanulót készített fel a tanulmányi versenyre. A tárgyjutalom értékének meghatározásánál az (1) bekezdés szerinti elért helyezést, azok számát és a felkészített tanulók számát kell figyelembe venni.

(5) Tanulóként csak egy tanár részesíthető elismerő oklevélben és tárgyjutalomban.

16. § (1) A tanévre vonatkozóan a 15. § és 16. §-ban érintett tanuló és a felkészítő tanár személyéről a közoktatási intézmény vezetője írásban értesíti a Hivatalt minden év szeptember 15. napjáig.

(2) Az érintett tanuló személyéről a nagykorú tanuló vagy a tanuló törvényes képviselője is értesítheti a Hivatalt az (1) bekezdésben meghatározott határidőig.

(3) A (1) bekezdés szerinti értesítés mellé csatolni kell az eredmény hiteles igazolását is.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogvesztő határidőt követően érkezett értesítés alapján elismerő oklevél és tárgyjutalom nem adható.

17. § Az elismerő oklevél és a tárgyjutalom a tanévet követően megrendezésre kerülő ünnepségen kerül átadásra.

6. Záró rendelkezések

18. § A rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépésével hatályát veszti Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló 32/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 39/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA

Az ösztöndíj havi összege, a tanulmányi eredmény alapján

1. Középfokú tanulmányokat folytató pályázó esetén /2. § (1) a)/:

Tanulmányi eredmény

Ösztöndíj Ft-ban

kitűnő

12.000,- Ft

4,7-4,99

10.000,- Ft

4,50–4,69

8.000,- Ft

2. Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetén /2. § (1) b)/:

Tanulmányi eredmény

Ösztöndíj Ft-ban

kitűnő

18.000,- Ft

4,60–4,99

16.000,- Ft

4,20–4,59

14.000,- Ft

2. melléklet a 39/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA

1. Pályázó adatai

Név:
Lakcím:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Telefonszám:
E-mail :

2. Oktatási intézmény adatai

Neve:
Címe:
Évfolyam:

3. Tanulmányi átlag:

4. Nyilatkozatok

4.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges igazolásokat megkérje.

4.3. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett már kiutalt ösztöndíjat a folyósító szerv a jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

4.4. Az ösztöndíj folyósítását (a megfelelő aláhúzandó, kitöltendő)

a.) postai úton
b.) ____________________________(hitelintézet) _____________________________ fiókjánál(_______irányítószám_____________________város___________________ utca ________házszám) vezetett____________________________________ átutalási betétszámlára átutalni szíveskedjenek.
Dátum

aláírás

(kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő)

A pályázathoz mellékelni kell:

1. az iskolalátogatási igazolást,

2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítő a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy az azt kiállító oktatási intézmény által hitelesített másolatát, valamint a tanulmányi eredményt igazoló, az oktatási intézmény által kiadott dokumentumot,

3. a rendelet 2. melléklete szerinti, pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot,

4. a jövedelmi körülményekre vonatkozó, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat igazoló dokumentumokat,

5. az iskola igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról,

6. lakcímkártya másolatát,

7. egy lakcímen, háztartásban élőkről szóló igazolást.

A pályázatokat Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz címezve, 8600 Siófok, Fő tér 1. címre kell benyújtani.

3. melléklet a 39/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A Siófok Város Ösztöndíj iránti pályázat

Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatot

1. Jövedelemnyilatkozat:


1.1.A kérelmező havi jövedelme forintban:
(a jövedelmek összegét nettó összegben kérjük feltüntetni)

Kérelmező neve:

JÖVEDELEM TÍPUSA

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

Ft

Ebből:

Közfoglalkoztatásból származó

Ft

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

Ft

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj)

Ft

ÖSSZES JÖVEDELEM

Ft

1.2.A kérelmezővel egy háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:
A kérelmezővel egy háztartásban élő személy neve:
A kérelmezővel való rokoni vagy egyéb kapcsolat megnevezése:

JÖVEDELEM TÍPUSA

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Ft

Ebből:

Közfoglalkoztatásból származó

Ft

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Ft

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj)

Ft

ÖSSZES JÖVEDELEM

A kérelmezővel egy háztartásban élő személy neve:
A kérelmezővel való rokoni vagy egyéb kapcsolat megnevezése:

JÖVEDELEM TÍPUSA

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Ft

Ebből:

Közfoglalkoztatásból származó

Ft

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Ft

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj)

Ft

ÖSSZES JÖVEDELEM

A kérelmezővel egy háztartásban élő személy neve:
A kérelmezővel való rokoni vagy egyéb kapcsolat megnevezése:

JÖVEDELEM TÍPUSA

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Ft

Ebből:

Közfoglalkoztatásból származó

Ft

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Ft

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj)

Ft

ÖSSZES JÖVEDELEM

1.3. A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................ Ft/hó.

Dátum:

aláírás

(kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő)

A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);

b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással;

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az állami adóhatóság által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhatóság határozatával;

h) ösztöndíjról szóló igazolással;

i) a foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és a vele egy háztartásban élő regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;

j) a járási hivatal által nyújtott aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak járadékáról szóló igazolással;

k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással;

l) amennyiben a d), g) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

4. melléklet a 39/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíj havi összege a tanulmányi eredmények szerint

Tanulmányi eredmény

Ösztöndíj Ft-ban

4,50 – 5,00

8.000,- Ft

4,00 – 4,49

6.000,- Ft

5. melléklet a 39/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A Szakképzési Ösztöndíjra jogosító helyi hiányszakmák

1. szakács OKJ 34 811 04

2. pincér OKJ 34 811 03

3. hegesztő OKJ 34 521 06

4. központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ 34 582 09

5. asztalos OKJ 34 543 02

6. karosszérialakatos OKJ 34 525 06

6. melléklet a 39/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

1. Pályázó adatai

Név:
Lakcím:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Telefonszám:
E-mail :

2. Oktatási intézmény adatai

Neve:
Címe:
Helyi hiányszakma megjelölése:
Évfolyam:

3. Tanulmányi átlag:

4. Nyilatkozatok

4.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges igazolásokat megkérje.

4.3. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett már kiutalt ösztöndíjat a folyósító szerv a jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

4.4. Az ösztöndíj folyósítását (a megfelelő aláhúzandó, kitöltendő)

a.) postai úton
b.) ____________________________(hitelintézet) _____________________________ fiókjánál(_______irányítószám_____________________város___________________ utca ________házszám) vezetett____________________________________ átutalási betétszámlára átutalni szíveskedjenek.
Dátum:

aláírás

(kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő)

A pályázathoz mellékelni kell:

1. az iskolalátogatási igazolást,

2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány, vagy félévi értesítő másolatát, valamint a tanulmányi eredményt igazoló, az oktatási intézmény által kiadott dokumentumot,

3. a lakcímkártya másolatát,

4. az iskola igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról.

A pályázatokat Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz címezve, 8600 Siófok, Fő tér 1. címre kell benyújtani.

7. melléklet a 39/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Verseny

Szintek

Elfogadott eredmény

M
Megyei

T
Területi

O
Országos

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

M

T

O

M
1-2

T
1-3

O
1-5

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

M

O

M
1-3

O
1-5

„Szép Magyar Beszéd” verseny

M

T

O

M
1-2

T
1-3

O
1-5

"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny

M

O

M
1-3

O
1-10

Lotz János Szövegértési és helyesírási verseny

M

T

O

M
1-2

T
1-3

O
1-5

7-8. évfolyamos tanulók országos történelem tanulmányi versenye

M

O

M
1-3

O
1-5

7-8. évfolyamos tanulók országos német nyelvi versenye

M

T

O

M
1-2

T
1-3

O
1-5

7-8. évfolyamos tanulók országos angol nyelvi versenye

M

T

O

M
1-2

T
1-3

O
1-5

Országos német nyelvi verseny 9-10. évf. számára

M

O

M
1-3

O
1-10

Országos Angol Nyelvi Verseny 9. és 10. évf. számára

M

O

M
1-3

O
1-10

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
2-8. évfolyam részére

M

O

M
1-3

O
1-5

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
9-12. évfolyam részére

M

O

M
1-3

O
1-5

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny

M

O

M
1-3

O
1-10

Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi verseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Országos Szilárd Leó fizikaverseny

M

O

M
1-3

O
1-10

Hevesy György Országos Kémiai Verseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny

M

O

M
1-3

O
1-10

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan verseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

M

O

M
1-3

O
1-5

„nyelvÉSZ” Anyanyelvi tanulmányi verseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Tudásbajnokság

M

O

M
1-3

O
1-5

Alapműveleti Matematikaverseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Bolyai Matematika Csapatverseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Bolyai Természettudományos Csapatverseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Herman Ottó Kárpát-medencei biológia verseny

M

T

O

M
1-2

T
1-3

O
1-5

Országos Arany János Irodalmi Verseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny

M

O

M
1-3

O
1-10

Kalmár László Országos Matematika Verseny

M

O

M
1-3

O
1-5

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)

O

O
1-30

Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)

O

O
1-10

Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (SZTKV)

O

O
1-5

1

Az önkormányzati rendeletet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.