Mikepércs község képviselő testületének 8/2019 (III.29..) önkormányzati rendelete

A közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 16/2017. (IX.29.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 29

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


8/2019. (III.29. ) számú KT rendelete


A közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 16/2017.  (IX.29.) számú  önkormányzati rendelete módosításáról:

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Mötv. 8. § (2) bekezdésére –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


A közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról szóló 16/2017.  (IX.29.)  önkormányzati rendelet 6 §.- a az alábbi  (2) bekezdéssel egészül ki:  1. Amennyiben az ingatlanhasználó az (1) bekezdés a) - c) pontjaiban szereplő feladatainak a jegyző általi, kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás átvételét követő 5 naptári napon belül nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti.

A kötelezettség önkormányzat általi teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket az ingatlan használója a költségek megfizetésére felszólító levél kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 60600046-11050188-00000000 számú számlája javára.

2.§


Záró rendelkezések


A rendelet 2019.március 29-én lép hatályba.


Mikepércs, 2019. március 29.            Tímár Zoltán s.k.                            ph.                                    dr. Vántus Tamás s.k.

            polgármester                                                                                         jegyző