Mikepércs község képviselő testületének 18/2016 (XI.3..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI. 03.) számú rendelete az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről

Hatályos: 2016. 11. 04 - 2017. 05. 30

Mikepércs Községi Önkormányzat

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2016.  (XI. 03.) számú rendelete

az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről


Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet célja és hatálya


1. §


(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.

(2) Jelen rendelet hatálya Mikepércs Községi Önkormányzat közigazgatási területén végzett avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.

II. Általános rendelkezések


2. §


A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, ágak, gallyak, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok; továbbiakban együtt: kerti hulladék)

III. Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai


3. §


(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban újrahasznosítással (helyben történő komposztálással) történhet.

(2) A nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag indokolt esetben, a tűzvédelmi jogszabályok figyelembe vételével, az e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.

(3) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.

(4) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.

(5) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(6) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bőz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.

(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.

 (8) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(9) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

(10) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

(11) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 30 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

(12) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást -  vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

Az égetés időpontja


4.§


(1) Minden olyan helyen, ahol szervezett háztartási hulladékszállítás folyik, a kerti hulladék égetése március, április, május, október és november hónapokban megengedett.

(2) Egyéb, az (1) bekezdésben felsorolt időszakon kívül az égetés tilos.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt időtartamban és időszakban történő égetés kizárólag a 2. §-ban és a 3. § -ban felsorolt szabályok, és tilalmak figyelembe vételével történhet.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamban és időszakban sem lehet égetni, ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben.


A rendeletben meghatározott kötelezettségek ellenőrzése


5.§


E rendelet rendelkezéseinek betartását Mikepércs Községi Önkormányzat Jegyzője és a mezőőr jogosult ellenőrizni. 

A rendeletben meghatározott tilalmak megsértése esetén alkalmazandó eljárás és bírság


6.§1) Aki az e rendeletben foglaltakat megsérti, a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg és közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság felső határa a jelen rendeletben meghatározott valamennyi jogsértés esetén kétszázezer forint.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt – a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva - a Mikepércs Községi Önkormányzat Jegyzője folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a közigazgatási bírságot.

(3) A döntésre jogosult határozata ellen a közléstől számított 15 napon belül Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet írásban fellebbezni.

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályi irányadók.

(5) A rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az önkormányzat meghatározott számlájára történő befizetés útján köteles teljesíteni.

(6) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

Záró rendelkezés


7.§


(1) Ez a rendelet 2016. november 04. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzat képviselő-testületének Az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 2/2010. (II.01.) számú KT. rendelete
dr. Vántus Tamás   s.k.                                                        Tímár Zoltán s.k.

              jegyző                                                                         polgármester