Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról

Hatályos: 2020. 02. 29

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról

2020.02.29.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) Siófok Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város polgárai által alkotott, valamint a városi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló, önszerveződő közösségekkel.

(2) Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a polgárok közéletbe való bevonása, a város fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód és a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.

2. § E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.

2. A rendelet hatálya

3. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetés) meghatározott forrásokból nyújtott pénzbeli támogatásokra, függetlenül attól, hogy a támogatást pályázati úton vagy egyedi kérelemre nyújtották.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó támogatásokból e rendelet szabályai szerint a civil tv. hatálya alá tartozó azon civil szervezetek részesülhetnek, amelyek Siófok város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy olyan bejegyzett országos vagy regionális civil szervezetek, melyek siófoki szervezeti egységgel rendelkeznek, és Siófok város közigazgatási területén vagy annak meghatározott részén működnek feltéve, hogy az önkormányzati támogatást a siófoki szervezeti egység használja fel és számolja el.

(3) A rendelet alkalmazásában nem minősül civil szervezetnek a politikai párt helyi szervezete, valamint a pártpolitikai célokra létrehozott civil szervezet, valamint polgármester jelöltet vagy képviselő jelöltet állító vagy támogató civil szervezet.

4. § E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek feladatellátására,

b) az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények támogatására,

c) az Önkormányzat által alapított, vagy annak részesedésével működő szervezetet létrehozó okiratban meghatározott tevékenységek ellátásához biztosított források átadására,

d) más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra,

e) a költségvetésben céljelleggel nyújtott támogatásokat tartalmazó mellékletében, Polgármesteri és Alpolgármesteri támogatási keretként meghatározott keretből nyújtott támogatásokra,

f) a Knyt. 1. § (2) bekezdésében meghatározott támogatásokra.

3. Értelmező rendelkezések

5. § A rendelet alkalmazásában

a) civil szervezet: a civil tv. 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;

b) Civil Információs Centrum: a Siófok Városban illetékes, civil tv. szerinti civil információs centrum;

c) önkormányzat honlapja: www.siófok.hu honlap;

d) önkormányzati támogatás: támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli támogatás;

e) pályázó: az a civil szervezet és a képviseletére jogosult személy, aki támogatás iránt az e rendeletben foglaltak szerint kérelmet, vagy pályázatot nyújt be;

f) támogatási időszak: tárgyév január 1-jétől december 31-éig tart.

g) Támogatott: e rendelet szerint önkormányzati támogatásban részesült szervezet;

h) tárgyév: a támogatási kérelem vagy pályázat benyújtásának éve.

II. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

4. A támogatás nyújtásának elvei

6. § Az önkormányzati támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik:

a) önkormányzati támogatás esetén Siófok Város érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni, így különösen a kulturális, közművelődési, tudományos, művészeti, településfejlesztő, hagyományápoló, egészségmegőrző, állatvédelmet célzó, a helyi közösségek nem profi sportolását elősegítő tevékenységet folytató civil szervezetek részére;

b) önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatolja.

7. § (1) Csak az a civil szervezet részesíthető önkormányzati támogatásban,

a) amely megfelel a költségvetési támogatásban részesíthető személyekre vonatkozóan az Áht. és a Knyt. előírásainak, és vele szemben nem áll fenn semmilyen jogszabályban meghatározott kizáró ok,

b) amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett,

c) amelyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

d) amelyek beszámolójukat, valamint - közhasznú szervezet esetén - a közhasznúsági jelentésüket az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották, letétbe helyezték.

(2) Önkormányzati támogatás a civil szervezet alapító, létesítő okiratban meghatározott tevékenységi körével, céljával kapcsolatos tevékenységgel összefüggő működéshez, programhoz, rendezvényhez nyújtható.

8. § (1) Önkormányzati támogatást nem kaphatnak azok a civil szervezetek, amelyek a tárgyévi költségvetésből címzett vagy céltámogatásban részesülnek.

(2) Nem nyújtható önkormányzati támogatás olyan civil szervezet részére, amely e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

5. A támogatások típusai

9. § (1) A helyi civil szervezetek részére önkormányzati támogatás az e rendeletben meghatározott feltételekkel

a)pályázati úton, pályázati eljárás keretében vissza nem térítendő, pénzbeli vagy
b)egyedi támogatás formájában, kérelem alapján vissza nem térítendő, pénzbeli
formában nyújtható.
(2)Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területén a civil szervezetek működésének és a városban az általuk szervezett programok megvalósításnak önkormányzati támogatására, a tárgyévi költségvetésében pénzügyi keretet állapít meg, melyből támogatás igénylésére pályázati rendszert alkalmaz.
(3)Kérelem benyújtásával, pályázati rendszeren kívül, csak a rendeletben megjelölt önkormányzati támogatások igénylése történhet.

10. § Pályázati úton, pályázati eljárás keretében vissza nem térítendő, pénzbeli önkormányzati támogatás

a)a működési célú támogatás, és
b)a rendezvény támogatás.
6.Működési célú támogatás

11. § (1) Pályázati rendszer alkalmazásával a civil szervezetek a tárgyévi működési kiadásuk finanszírozásához önkormányzati támogatásban részesíthetők.

(2) A civil szervezetek működési célú önkormányzati támogatás összege az adott civil szervezet részletes költségvetéssel alátámasztott éves működési költségeinek 50 %-áig terjedhet.

(3) A pályázathoz be kell nyújtani a működési kiadások részletes költségvetését.

(4) Működési kiadásként csak az a költség, ráfordítás számolható el, amely a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja.

12. § Működési kiadásként elszámolható:

a) a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. ingatlan bérleti és fenntartási díjak, irodaszerek, takarítószerek)

b) irodatechnikai berendezések és távközlési eszközök a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb eszközök és tartozékainak beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása,

c) kommunikációs költségek (pl. telefon, internet) honlap szerkesztése és fenntartása, folyóiratok, kiadványok beszerzése,

d) a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek – kivéve a munkabért és közterheit, valamint megbízási díjakat,

e) a tagság, partnerek, munkatársak, vezetők, segítők kapcsolattartását szolgáló utazások útiköltsége, szállásdíja,

f) tagsági és partnerkiadványok (pl. hírlevél) előállításának költsége,

g) közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség,

h) hazai és nemzetközi szövetségi tagsági díjak,

i) a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,

j) sportrendezvények nevezési díjai, bírói költségek,

k) a civil szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő – a létesítő okiratban foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb folytatásához szükséges – képzés költsége, ehhez kapcsolódó útiköltség, szállásdíj,

l) a civil szervezet bejegyzett tevékenységéhez kapcsolódó eszköz, berendezés, felszerelés vásárlása.

7. Rendezvény támogatás

13. § (1) Pályázati rendszer alkalmazásával a civil szervezetek gondozásukban Siófokon megvalósuló saját rendezvényeik finanszírozásához önkormányzati támogatásban részesíthetőek.

(2) A civil szervezeteknek nyújtott rendezvény önkormányzati támogatás összege a támogatott rendezvény megvalósításának részletes költségvetéssel alátámasztott költségeinek 50 %-áig terjedhet.

14. § A tervezett rendezvényről részletes, bevételeket kiadásokat részletező költségvetést és programtervet kell a pályázathoz benyújtani.

8. Bizottsági keretből nyújtható támogatás

15. § (1) A költségvetés elfogadása után Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság részére pénzügyi keretet határoz meg, mely bizottsági keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre civil szervezetek, helyben működő karitatív feladatokat ellátó szervezetek vagy a városban működő intézmények (iskola, óvoda) részére támogatás nyújtható, különösen:

1. Siófokon megrendezésre kerülő rendezvények, programok megvalósításához,

2. nyomdai úton előállított, audio-vizuális vagy elektronikus kiadványok megjelentetésével kapcsolatos szerzői, szerkesztői, előállítási munkálatok, részmunkálatok költségeinek finanszírozásához,

3. oktatással, oktatás szervezésével kapcsolatos költségek finanszírozásához,

4. állatvédelemmel kapcsolatos rendezvények megvalósításához,

5. karitatív, vagy humanitárius célokra,

6. városban működő intézmények (iskola, óvoda) által szervezett sportrendezvények létrehozásához,

7. az egészséges életmód iránti igény felkeltéséhez, fontosságának elismerésére irányuló szemléletformáláshoz.

(2) A bizottsági keretből nyújtott támogatás iránti kérelmet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - átruházott hatáskörben Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága bírálja el.

(3) Amennyiben a kérelmet benyújtó alapítvány, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság döntését követően, a költségvetési forrás átadását Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóvá kell hagynia.

16. § (1) A bizottsági keretből kért támogatás iránt a kérelmet előterjesztő köteles nyilatkozni arról, hogy a kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két évben önkormányzati forrásból milyen céljellegű és mekkora összegű támogatásban részesült.

(2) A bizottsági keretből kapott támogatás elszámolására e rendelet elszámolásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

III. Fejezet

PÁLYÁZATI RENDSZER

9. A pályázat kiírása

17. § (1) Az e rendelet szerinti pályázatok kiírása és a beérkezett pályázatok alapján a költségvetésben meghatározott támogatási keret felosztására vonatkozó javaslattétel a (2) bekezdésben maghatározott tagokból álló bizottság (a továbbiakban: előkészítő bizottság) feladata.

(2) Az előkészítő bizottság tagja:

a)a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság,
b)az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság,
c)a Humán Bizottság, és
d)a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökei.
(3)Az előkészítő bizottság elnöke Siófok Város Önkormányzatának főállású alpolgármestere.
(4)Az előkészítő bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni
a)a jegyzőt,
b)a Siófok Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) a költségvetéssel kapcsolatos és a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységének a vezetőjét, és
c)a Kálmán Imre Kulturális Központ vezetőjét.

18. § (1) A költségvetés hatálybalépését követően az előkészítő bizottság évente legalább egy alkalommal pályázatot ír ki a civil szervezetek részére az e rendelet szerinti önkormányzati támogatások felosztása céljából.

(2) Az előkészítő bizottság a pályázatban részletesen meghatározza a pályázati feltételeket. A pályázati kiírás tartalmazza:

a) a pályázat célját,

b) a benyújtás határidejét, helyét, módját,

c) a felosztásra kerülő összeg mértékét,

d) hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket,

e) a kötelezően csatolandó dokumentumok körét,

f) elbírálásra vonatkozó rendelkezéseket,

g) az önkormányzati támogatás minimális és maximális mértékét,

h) a támogatási időszakot,

i) az elszámolás határidejét, módját,

j) az elszámoláshoz csatolandó dokumentumok körét, és

k) minden olyan egyéb adatot, információt, amelyet a bizottság szükségesnek tart.

19. § (1) A nyilvános pályázati felhívást és kiírást a „Siófoki Hírek” újságban és annak online oldalán, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján kell közzétenni.

(2) A pályázat benyújtására legalább 15 nap határidőt kell biztosítani.

(3) A közzétételkor a pályázat kiírásáról a Civil Információs Centrumot működtető szervezetet értesíteni kell.

20. § (1) Érvényes pályázatot csak a - pályázati kiírás mellékletét képező - pályázati adatlapon lehet benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is csatolni kell. A pályázati adatlap az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

(2) A pályázónak az első pályázatához mellékelni kell a civil szervezet létezését, tevékenységi körét és működésének célját hitelesen igazoló okiratot. Az okirat tartalmának módosulását követően benyújtott pályázathoz a módosított okiratot mellékelni kell.

(3) Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, és a pályázati kiírás hiánypótlásra lehetőséget ad, a Hivatal egy alkalommal írásban, a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett, hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell. A felhívás kizárólag a pályázó hozzájárulásával küldhető a pályázatban megjelölt elektronikus levélcímére (e-mail).

(4) A határidő elmulasztása esetén önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(5) A pénzbeli önkormányzati támogatás iránti pályázati kiírásnak az államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott tartalmi elemekkel kell rendelkeznie.

21. § A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni arról, hogy a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben önkormányzati forrásból milyen céljellegű és mekkora összegű támogatásban részesült.

10. A pályázat elbírálása

22. § (1) A pályázatot a Hivatal hatósági feladatot ellátó szervezeti egységének kell benyújtani.

(2) Az érvényes pályázatokat az előkészítő bizottság előzetesen véleményezi és javaslatot tesz az egyes pályázatok támogatására, valamint a támogatás összegére.

(3) A benyújtott pályázatokat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és dönt az egyes civil szervezetek számára megítélt támogatás összegéről.

23. § Nem adható e rendelet szerinti önkormányzati támogatás, amennyiben

a) az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy az igénylő a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett,

b) a pályázat határidőn túl nyújtották be,

c) hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén biztosított hiánypótlási határidőt a pályázó elmulasztja,

d) a pályázónak az Áht szerinti köztartozása van, ideértve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat is,

e) a pályázó e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette,

f) a pályázó a korábbi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének a tárgyévet megelőző 2 éven belül nem tett eleget.

24. § (1) A pályázókat a Hivatal - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - értesíti a pályázat eredményéről, nyertes pályázat esetén a támogatási összeg megjelölésével és a támogatási szerződéstervezet megküldésével.

(2) Az önkormányzati támogatásról szóló képviselő-testületi határozat tartalmazza:

a) a támogatásban részesülő helyi civil szervezet pontos megnevezését,

b) a támogatás pontos célját,

c) a támogatás forrásának megjelölését,

d) a támogatás összegét,

e) a támogatás kifizetésének módját, ütemezését (egy összegben vagy meghatározott ütemezéssel).

25. § (1) Önkormányzati támogatás odaítélése esetén támogatási szerződést kell megkötni a Támogatottal. A támogatási szerződést a Polgármester írja alá.

(2) A Támogatottnak a támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy a tevékenység folytatásának helyén, a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, a támogatott rendezvényen, programon, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon az Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozza az önkormányzati támogatás tényét.

(3) A támogatási szerződésben e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettséget ki kell kötni.

(4) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Támogatott, a támogatási szerződés megszegéséből fakadó fizetési kötelezettségeinek biztosítására, a támogatás összegének megfelelő azonnali beszedési megbízást (inkasszó jogot) biztosítson az Önkormányzat javára valamennyi bankszámlájára vonatkozóan.

26. § Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül fizeti ki a Támogatott számára pénzintézetnél vezetett számlájára való átutalással.

27. § A Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatott rendezvény, program megvalósítási idejére és helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján kell közzétenni a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

IV. Fejezet

AZ ELSZÁMOLÁS RENDJE

11. A pénzügyi támogatás felhasználásának elszámolása

28. § (1) A Támogatott az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról, a pályázatban meghatározott rendezvény, program megvalósításáról, valamint a támogatási összeg felhasználásáról a támogatási szerződésben e rendelet szerint meghatározott határidőig köteles elszámolni, és a támogatási összeg felhasználását igazoló számlákat és kifizetést igazoló bizonylatokat a Hivatal hatósági feladatot ellátó szervezeti egységének benyújtani.

(2) Az elszámolási határidő

a) működési támogatás esetén a támogatási időszakot követő év január 31. napja,

b) rendezvény támogatás esetén a támogatott rendezvény időpontját, több támogatott rendezvény esetén az utolsó támogatott rendezvény időpontját követő 30. nap.

(3) Az elszámolás a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint történik.

29. § (1) Az elszámolást a támogatási szerződéssel együtt kiküldött elszámolási adatlap kitöltésével a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák benyújtásával kell megtenni.

(2) Az elszámoláshoz a Támogatottnak csatolnia kell az elszámolásban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat, és az elszámolásra kerülő számla felhasználási célját tartalmazó szöveges beszámolót.

(3) Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a felhasználási időszakra vonatkozó, a támogatás céljának megvalósulását szolgáló tevékenység költségeit lehet elszámolni. A felhasználási időszak a támogatási szerződésben meghatározott időintervallum.

(4) Azon közüzemi költségek, amelyek a felhasználási időtartam alatt keletkeznek, a hozzájuk kapcsolódó számviteli bizonylat azonban csak a következő hónapban kerül kiállításra – ebből adódóan a pénzügyi teljesítés is a felhasználási időtartam utáni hónapban történik – elszámolhatóak.

30. § (1) Az elszámolásnál - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Támogatott nevére kiállított számla vagy pénzügyi bizonylat számolható el.

(2) Amennyiben a Támogatott a felhasználási cél egészére vagy egyes részeinek megvalósítására együttműködési szerződést (megállapodást) kötött egy másik szervezettel vagy személlyel, úgy a szerződött fél nevére szóló számlák és pénzügyi bizonylatok is elfogadhatók az együttműködési szerződést (megállapodás) csatolásával.

31. § (1) Az önkormányzati támogatás összegének elszámolásánál – a rendelet 11. § (2) és 13. § (2) bekezdésében foglaltak igazolása érdekében – a benyújtott számviteli bizonylatokon szereplő és elszámolható összeg 50 %-a vehető figyelembe.

(2) Az elszámolásnál a tényleges kifizetés igazolása történhet

a) átutalással teljesített számlánál a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatával, vagy a Támogatott(Kedvezményezett) által előállított internetes számlatörténettel, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is;

b) postai csekk esetén a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatával;

c) készpénzfizetéses számla esetén a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatával vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról a Támogatott (Kedvezményezett) által vezetett könyvviteli nyilvántartás (időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolatával. Amennyiben a szervezet nem vezet házipénztárt, úgy erről a tényről nyilatkoznia kell.

32. § (1) Az elszámoláshoz a számlákat és pénzügyi bizonylatokat záradékolni, hitelesíteni kell, mely során a számla eredeti példányára rá kell vezetni a „Felhasználva a … számú támogatási szerződés elszámolásához” megjegyzést. A hitelesítés során a számla fénymásolatára rá kell írni – a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva – a „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegrészletet.

(2) Az elszámolás során csatolt valamennyi dokumentum minden oldalát a Támogatott képviselőjének az (1) bekezdés szerint hitelesítenie kell.

(3) Az elszámolást a Támogatott képviseletére jogosult személynek kell elvégeznie. A képviselő akadályoztatása esetén a Támogatott képviseletére jogosult által írásban meghatalmazott személy is eljárhat. A meghatalmazásra egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

33. § (1) Az elszámolás során alkohol tartalmú italok és dohánytermékekről szóló számlákat és pénzügyi bizonylatokat elfogadni nem lehet.

(2) A Támogatottnak az elszámolás során a 25. § (2) bekezdésben meghatározott feltétel megvalósulását fényképfelvétellel kell igazolnia.

34. § Az elszámolás elfogadásáról és a pályázat lezárásáról a Hivatal hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége írásban, kérelemre elektronikusan (e-mail) értesíti a Támogatottat.

12. Felelősségi szabályok

35. § (1) Amennyiben a Támogatott az elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem tesz eleget, az elszámolási határidő leteltétől számított 8 napon belül a Hivatal felhívja, hogy az elmulasztott kötelezettségét 5 napon belül teljesítse.

(2) Amennyiben a Támogatott az elmulasztott elszámolást a hiánypótlásra történt felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül nem nyújtja be az Önkormányzat felé, az önkormányzati támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

(3) Az elszámolás elmulasztása esetén az elszámolási határidő évét követő két évben a Támogatott nem nyújthat be pályázatot e rendelet szerinti önkormányzati támogatás iránt.

36. § (1) Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a Támogatott a részére nyújtott önkormányzati támogatás a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, a Támogatottat fel kell hívni, hogy az elszámolást 5 napon belül egészítse ki.

(2) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén az önkormányzati támogatás elszámolással – az (1) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott határidőben - alá nem támasztott részét köteles visszafizetni az Önkormányzatnak.

37. § Az önkormányzati támogatást egy összegben vissza kell fizetni, ha a támogatás folyósítását követő 5 éven belül az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy a Támogatott a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett.

38. § A Polgármester által aláírt döntést követő 15 napon belül a visszafizetési kötelezettséget oly módon kell teljesíteni, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, az államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.

39. § Az e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítéséig e rendelet szerinti önkormányzati támogatás iránt pályázat nem nyújtható be.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

40. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 16/2016. (V. 27.) számú önkormányzati rendelet.