Mikepércs község képviselő testületének 8/2017 (III.30..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III. 30.) számú rendelete a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról

Hatályos: 2017. 04. 03

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (III. 30.) számú rendelete

a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról


Mikepércs Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

A rendelet célja


 1. §Mikepércs Községi Önkormányzat a hátrányos helyzetű, illetve a tehetséges, a tanulmányi munka terén kimagasló eredményt elért, vagy versenyeredményt elért mikepércsi általános iskolás gyermekek támogatására, a pedagógusok munkájának elismerése, a minőségi tanulásra és a minőségi tanításra való ösztönzés céljából létrehozza a Nyilas Misi Tehetséggondozó Programot (a továbbiakban: Program).

A rendelet hatálya

2.§


 1. A rendelet hatálya kiterjed a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 1-8. évfolyamon tanulmányokat folytató tanulókra és tanáraikra.
 2. A Pro Magister díj vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a Mikepércsi Csodavár Óvoda pedagógusaira is.


A Program elemei

3.§


 1. Szakács Andor díj
 2. Pro Magister díj
 3. Tanulmányi támogatás
 4. Erzsébet-táborban való részvétel támogatása
 5. Jutalomtábor 

Szakács Andor díj

4.§

 1. Mikepércs Községi Önkormányzat Szakács Andor díjat alapít a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola azon tanulói részére, akik szorgalmuk és kötelességtudatuk eredményeképpen a legnagyobb fejlődést érték el a tanulmányi eredményükben egy tanév alatt. 
 2. A Szakács Andor díjat évente adományozza Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere.
 3. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Tantestülete indokolással alátámasztott javaslatot küld Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere részére a Szakács Andor díjra javasolt tanulókról. A polgármester a javaslat alapján határozattal dönt a Szakács Andor díj adományozásáról.
 4. Évfolyamonként legfeljebb egy Szakács Andor díj adható.
 5. A Szakács Andor díjban részesülő tanulót egyszeri 25 000 Ft pénzjutalom és emléklap illeti meg, amit a Mikepércs Községi Önkormányzat nevében a polgármester ad át részére a tanévzáró ünnepségen ünnepélyes keretek között.

Pro Magister díj

5.§


 1. Mikepércs Községi Önkormányzat Pro Magister díjat alapít a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és a Mikepércsi Csodavár Óvoda azon pedagógusai részére, akik az adott évben, a gyermekek iránti maximális odaadással és elkötelezettséggel, emberséggel, a szakma iránti alázattal és tisztelettel, kimagasló szakmai színvonalon végezték a munkájukat.
 2. A Pro Magister díjat évente adományozza Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere.
 3. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Tantestülete és a Mikepércsi Csodavár Óvoda Nevelőtestülete indokolással alátámasztott javaslatot küld Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere részére a Pro Magister díjra javasolt pedagógusokról. A polgármester a javaslat alapján határozattal dönt a Pro Magister díj adományozásáról.
 4. A Mikepércsi Csodavár Óvodában egy, a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola alsó és felső tagozatában egy-egy pedagógus részére adható Pro Magister díj.
 5. A Pro Magister díjban részesülő pedagógust egyszeri 50 000 Ft pénzjutalom és emléklap illeti meg, amit a Mikepércs Községi Önkormányzat nevében a polgármester ad át részére a tanévzáró ünnepségen ünnepélyes keretek között.

Tanulmányi támogatás

6.§

E támogatási forma Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete 10. §-a szerinti feltételek fennállása esetén illeti meg az általános iskolában, a középiskolában és a felsőkorú oktatási intézményekben tanulmányok folyató diákokat.  

Erzsébet-táborban való részvétel támogatása

7.§


 1. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolának az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) benyújtott pályázata alapján Erzsébet-táborban résztvevő gyermekek, és gyermekcsoportonként egy fő kísérő
 • utazási költségét,
 • valamint gyermekenként és kísérőként 2000 Ft önrészt

Mikepércs Községi Önkormányzat átvállalja.

 1. A támogatás folyósítására vonatkozóan Mikepércs Községi Önkormányzat és a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója külön megállapodást köt. 

Jutalomtábor

8.§


 1. Mikepércs Községi Önkormányzat a Városok, Falvak Szövetségének támogatásával öt napos nyári jutalomtáborban részesíti a Hunyadi János Általános Iskola azon tanulóit, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy versenyeredményt értek el a tanév folyamán.
 2. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója szabályzatában határozza meg a kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetve a kiemelkedő versenyeredmény elérésének feltételrendszerét, és a szabályzatot megküldi Mikepércs Községi Önkormányzat polgármesterének.
 3. A Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója minden év június 20-ig megküldi azon tanulók névsorát a polgármesternek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy versenyeredményt értek el a tanév folyamán. A polgármester ezt követően határozattal dönt a jutalomtáborra jogosult gyermekekről.
 4. A jutalomtábor ideje alatt a gyermekek és kísérőik utazási és szállásköltségét, napi háromszori étkezését Mikepércs Községi Önkormányzat a saját költségvetéséről biztosítja.
 5. A jutalomtáborral kapcsolatos támogatás folyósítására vonatkozóan Mikepércs Községi Önkormányzat és a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója külön megállapodást köt.

Záró rendelkezés

9.§


 1. Ez a rendelet 2017. április 3-án lép hatályba.


 1. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról szóló  21/2016. (XI. 3.) számú rendelete.


Tímár Zoltán                                                                                   dr. Vántus Tamás

polgármester                                                                                              jegyző