Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról

Hatályos: 2017. 04. 03 - 2019. 06. 13

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról

2017.04.03.

Mikepércs Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § Mikepércs Községi Önkormányzat a hátrányos helyzetű, illetve a tehetséges, a tanulmányi munka terén kimagasló eredményt elért, vagy versenyeredményt elért mikepércsi általános iskolás gyermekek támogatására, a pedagógusok munkájának elismerése, a minőségi tanulásra és a minőségi tanításra való ösztönzés céljából létrehozza a Nyilas Misi Tehetséggondozó Programot (a továbbiakban: Program).

A rendelet hatálya

2. §

1. A rendelet hatálya kiterjed a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 1-8. évfolyamon tanulmányokat folytató tanulókra és tanáraikra.
2. A Pro Magister díj vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a Mikepércsi Csodavár Óvoda pedagógusaira is.

A Program elemei

3. §

a) Szakács Andor díj
b) Pro Magister díj
c) Tanulmányi támogatás
d) Erzsébet-táborban való részvétel támogatása
e) Jutalomtábor

Szakács Andor díj

4. §

1. Mikepércs Községi Önkormányzat Szakács Andor díjat alapít a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola azon tanulói részére, akik szorgalmuk és kötelességtudatuk eredményeképpen a legnagyobb fejlődést érték el a tanulmányi eredményükben egy tanév alatt.
2. A Szakács Andor díjat évente adományozza Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere.
3. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Tantestülete indokolással alátámasztott javaslatot küld Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere részére a Szakács Andor díjra javasolt tanulókról. A polgármester a javaslat alapján határozattal dönt a Szakács Andor díj adományozásáról.
4. Évfolyamonként legfeljebb egy Szakács Andor díj adható.
5. A Szakács Andor díjban részesülő tanulót egyszeri 25 000 Ft pénzjutalom és emléklap illeti meg, amit a Mikepércs Községi Önkormányzat nevében a polgármester ad át részére a tanévzáró ünnepségen ünnepélyes keretek között.

Pro Magister díj

5. §

1. Mikepércs Községi Önkormányzat Pro Magister díjat alapít a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és a Mikepércsi Csodavár Óvoda azon pedagógusai részére, akik az adott évben, a gyermekek iránti maximális odaadással és elkötelezettséggel, emberséggel, a szakma iránti alázattal és tisztelettel, kimagasló szakmai színvonalon végezték a munkájukat.
2. A Pro Magister díjat évente adományozza Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere.
3. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Tantestülete és a Mikepércsi Csodavár Óvoda Nevelőtestülete indokolással alátámasztott javaslatot küld Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere részére a Pro Magister díjra javasolt pedagógusokról. A polgármester a javaslat alapján határozattal dönt a Pro Magister díj adományozásáról.
4. A Mikepércsi Csodavár Óvodában egy, a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola alsó és felső tagozatában egy-egy pedagógus részére adható Pro Magister díj.
5. A Pro Magister díjban részesülő pedagógust egyszeri 50 000 Ft pénzjutalom és emléklap illeti meg, amit a Mikepércs Községi Önkormányzat nevében a polgármester ad át részére a tanévzáró ünnepségen ünnepélyes keretek között.

Tanulmányi támogatás

6. § E támogatási forma Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete 10. §-a szerinti feltételek fennállása esetén illeti meg az általános iskolában, a középiskolában és a felsőkorú oktatási intézményekben tanulmányok folyató diákokat.

Erzsébet-táborban való részvétel támogatása

7. §

1. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolának az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) benyújtott pályázata alapján Erzsébet-táborban résztvevő gyermekek, és gyermekcsoportonként egy fő kísérő
- utazási költségét,
- valamint gyermekenként és kísérőként 2000 Ft önrészt
Mikepércs Községi Önkormányzat átvállalja.
1. A támogatás folyósítására vonatkozóan Mikepércs Községi Önkormányzat és a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója külön megállapodást köt.

Jutalomtábor

8. §

1. Mikepércs Községi Önkormányzat a Városok, Falvak Szövetségének támogatásával öt napos nyári jutalomtáborban részesíti a Hunyadi János Általános Iskola azon tanulóit, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy versenyeredményt értek el a tanév folyamán.
2. A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója szabályzatában határozza meg a kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetve a kiemelkedő versenyeredmény elérésének feltételrendszerét, és a szabályzatot megküldi Mikepércs Községi Önkormányzat polgármesterének.
3. A Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója minden év június 20-ig megküldi azon tanulók névsorát a polgármesternek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy versenyeredményt értek el a tanév folyamán. A polgármester ezt követően határozattal dönt a jutalomtáborra jogosult gyermekekről.
4. A jutalomtábor ideje alatt a gyermekek és kísérőik utazási és szállásköltségét, napi háromszori étkezését Mikepércs Községi Önkormányzat a saját költségvetéséről biztosítja.
5. A jutalomtáborral kapcsolatos támogatás folyósítására vonatkozóan Mikepércs Községi Önkormányzat és a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola Igazgatója külön megállapodást köt.

Záró rendelkezés

9. §

1. Ez a rendelet 2017. április 3-án lép hatályba.
2. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról szóló 21/2016. (XI. 3.) számú rendelete.