Mikepércs község képviselő testületének 8/2018 (VII.16..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2018. (VI.05.) számú KT rendelet módosítása

Hatályos: 2018. 07. 17

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő–testületének

8/2018 (VII.16) számú önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2018. (VI.05.) számú KT rendelet módosítása


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:​

1. §.


Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2018. (VI.05.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 2/A §-al egészül ki:


„2/A. § A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”


2. §.


A Rendelet 4. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:„4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkerete 75 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 12 fő, a közalkalmazottak létszáma 54 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 9 fő.”

3. §.


A Rendelet az alábbi 4/A §-al egészül ki:


„4/A § Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.065.701 ezer Ft-ban állapítja meg.”


4. §.


A Rendelet 5. §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § Az alaptevékenység költségvetési bevételei 1.118.837 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 817.450 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így 301.387 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 51.691 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 240.188 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 188.498 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 112.889 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. Ebből 38. 139 ezer Ft az Étkeztetési feladatok, konyha fejlesztés projekt beruházás kötelezettséggel terhelt maradványa. 1.409 ezer Ft Mikepércs Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozására kapott támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa. 13.313 ezer Ft a 2018. évi állami támogatás megelőlegezett összegének kötelezettséggel terhelt maradványa. 6.174 ezer Ft a 2017. évben kiszámlázott, de 2018. évet terhelő szállítói kötelezettség. 53.854 ezer Ft az előző években keletkezett és tartalékba helyezhető maradvány, amely a folyamatba lévő projekt beruházások önerejének fedezetére kerül tartalékba.”

Záró rendelkezések

5. §.Ez a rendelet 2018. július 17. napján lép hatályba.                        Tímár Zoltán sk.                                       Dr. Vántus Tamás sk.

                          polgármester                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2018. július 16.                                                            Dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                       jegyző