Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (02.05.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2021. 01. 01


Somogysimonyi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § /1/ bekezdés c./  pontjában, a 48. § /3/ bekezdés b./ pontjában, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 11. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § Ezt a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére kell alkalmazni.

2. A tulajdonosok kötelezettségei

2. § Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia.


3. § (1) A köztisztasági szolgáltatás keretében az önkormányzat gondoskodik:

a) a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról,

b) a közutak tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről;

c) a zöldterületek tisztán tartásáról, kaszálásáról, az átereszek tisztán tartásáról, fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról,

d) az illegális lerakók feltárásáról, felülvizsgálatáról, felszámolásáról, tiltó táblák kihelyezéséről, a közterületen lévő szemétgyűjtő edényzet ürítéséről, karbantartásáról, pótlásáról,

e) a közterületen elszórt szemét zsákos összegyűjtéséről, és elszállításáról,

f) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környékük tisztán tartásáról, karbantartásáról, valamint

g) azokon a közterületeken, ahol az ingatlan és az úttest közötti távolság az 5 métert meghaladja, az ingatlantól számított 5 méteren túli terület tisztán tartásáról és kaszálásáról.

(2) Az önkormányzat gondoskodik a tulajdonában lévő közterületek tisztán tartásáról.


4. § (1) Az ingatlan tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója, haszonélvezője, bérlője, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz vagy járda hiányában az ingatlantól számított 1 méter széles területsáv tisztántartásáról, valamint, ha a járda mellett zöldsáv is van, a zöldsáv kaszálásáról,

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről,

c) a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően, valamint

d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak a közlekedés zavartalanságát és biztonságát biztosító mértékű nyeséséről.

(3) Az (2) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy útburkolat ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.


5. § A havat az út tulajdonosa illetve az ingatlantulajdonos úgy köteles eltávolítani vagy elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága és biztonsága biztosított legyen.


6. § A beépítetlen ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről.

3. A közterületek és ingatlanok tisztán tartása

7. § (1) A közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet, építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket lerakni, a közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos.

(2) A rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett területet és közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani, a keletkező hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról gondoskodni.

(4) Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület-használaton kívül eső területre ne kerüljön.


8. § (1) Mindennemű anyag szállításánál a szállító köteles a szállítást úgy biztosítani, hogy a közterület be ne szennyeződjék, és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból semmi ki ne hulljon, por, vagy bűz ne keletkezzék, illetve csepegés, elfolyás ne fordulhasson elő.

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal eltakarítani.

(3) Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, annyiban azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek az érdekében a fuvarozás történik.

(4) Tilos az ingatlanok takarításából keletkező szennyeződést, vagy bármely más hulladékot a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerekbe önteni, söpörni.

(5) Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz elfolyását megakadályozni tilos. A közterületre csapadékvíz elvezető árokba, csapadékvíz elvezető csatornába, szennyvizet, kiereszteni szigorúan tilos.

(6) Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltakarításáról az állattartó köteles gondoskodni.


                                  4. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése


9. § Hatályon kívül helyezte a 9/2020. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet.


Záró rendelkezés

10. §. (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról és az állattartással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 3/2003.   (III.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az avar és kerti hulladék égetéséről 4/2013. (V.13.) rendelet hatályát veszti.
Somogysimonyi, 2014. február 4.

Kovács Imréné sk.                                                                 dr. Babina Bernadett

polgármester                                                                                aljegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. február 5.

dr. Babina Bernadett aljegyző