Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (02.05.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2014. (II. 5.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 06

Somogysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény  32.cikk/2/ bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk/1/ bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az önkormányzat  2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, képviselő-testület )   terjed ki.2. §


(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2)    Az önkormányzat  alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat   2014. évi   költségvetését


12.846 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

   15.606 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

                                      2.760 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                  12.646 e Ft-ban

ebből:

 • előző évi pénzmaradvány                                                      521 e Ft-ban 
 • finanszírozási műveletek                                       2.760 e Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                              15.606 e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                               7.818 e Ft-ban  
 • a szociális hozzájárulási adó                                   1.892 e Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                 3.609 e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                              1.177 e Ft-ban
 • pénzeszköz átadás                                                   1.110 e Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                        e Ft-ban
 • a céltartalékot                                                                    e Ft-ban
 • finanszírozási műveletek                                                   e Ft-ban

                                                                                   

 • a felhalmozási célú bevételt                                                    200 e Ft-ban

ebből:  

 • előző évi pénzmaradvány                                                   e Ft-ban

                                                                                     

 • a felhalmozási célú kiadást                                                 21.000 e Ft-ban

ebből:

 • a beruházások összegét                                                       e Ft-ban
 • a felújítások összegét                                                          e Ft-ban
 • egyéb felhalmozási kiadás                                                  e Ft-ban

állapítja meg.(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi  pénzmaradványt  működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) Az önkormányzat   bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat   kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


(3)  Az önkormányzat   költségvetési mérlegét e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.


(7) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.


(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület     pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület nem képez önkormányzat céltartalékot.
(2) A képviselő-testület nem képez általános tartalékot.
Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.Támogatások


8. §II.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. §


                                

(1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.10. §


(1) Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester a felelős.11. §.

(1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról   és  a  saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület  dönt.


12. §
A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös hivatal.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása


13. §


A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének változása esetén a  költségvetési rendeletet  módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések


14. §.


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogysimonyi, 2014. február  4.


                                                                                                                       Kovács Imréné                                                          Dr. Babina Bernadett

  polgármester                                                                        aljegyző         
Kihirdetési záradék:


2014.02.05.


dr. Babina Bernadett aljegyző