Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (02.05.) önkormányzati rendelete

SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.5.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 02. 06 - 2015. 04. 10

Somogysimonyi Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § ~ában, valamint a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


                                       A RENDELET CÉLJA

                                                           1.§.


A rendelet célja az ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


                                   A RENDELET HATÁLYA

2. §.


 1. A rendelet tárgyi hatálya a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.
 2.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések Somogysimonyi község egész közigazgatási területére kiterjednek.
 3.  A rendelet személyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a község közigazgatási területén a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire, használóira, (továbbiakban: tulajdonos) ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik.


3.§.


 1. Somogysimonyi Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
 1. A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező, vagy helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után a háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletében meghatározott módon gondoskodni.


4.§.


 1. Somogysimonyi község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az e rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató jogosult.


 1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást - a közszolgáltatást szerződésben meghatározott ideig 2018. december 31-ig a Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kftvégzi.5.§.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a DRV. Zrt. által üzemeltetett Nagykanizsai folyékony hulladék elhelyező és kezelő telepen kell elhelyezni és ártalmatlanítani.

                                   ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

6.§.

E rendelet alkalmazásában:

 1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: az a háztartásokban képződött hulladékká vált folyadék, amelyet helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után nem vezetnek befogadóba (szippantott szennyvíz);
 2.  Közszolgáltató: Sonogysimonyi község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére-jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján - kizárólagos jogot szerzett szakvállalkozás;
 3.  Közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, képviselőtestület által rendeletben megállapított díj;

         A HELYI  KÖZSZOLGÁLTATÁS  IGÉNYBEVÉTELE


                                       7.§.

Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

8.§.


 1. A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
 2. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató részére köteles megadni a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát.
 3.  A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató részére köteles megadni a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét.
 4. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
 5. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában és a (2-(3) bekezdésében meghatározott személyes adat kezelésére jogosult. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 6. A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 7. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.
 8. A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.KÖZSZOLGÁLTATÁSBA BEVONT NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA


9.§.

 1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényt a tulajdonos köteles bejelenteni

a kijelölt Szolgáltatónak, aki a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles a szolgáltatást elvégezni.

 1. A közszolgáltató köteles gondoskodni a nem közművel, összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.


 1. A közszolgáltató köteles tevékenységét a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon ellátni.

 1. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az. eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
 2.  A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.

    A HELYI  KÖZSZOLGÁLTATÁS  LÉTREJÖTTE  ÉS  VÁLTOZÁSA


10.§.


 1.  A helyi közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi

közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre.


 1. A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőt- a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.


   A GYŰJTÉST ÉS SZÁLLÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSA

          KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA    


11. §.


(1} A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől eltérő színű jói olvasható betűnagyságú felirattal

fel keli tüntetni.

 1.  A gyűjtésre és szállításra használt járművet közterületen tárolni nem szabad, telephelyen belül a többi járműtől el kell különíteni.
 2.  A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így különösen a felszíni  vizekben és a vizek mellett

nem tisztítható.

12. §


 1. A gyűjtést és szállítást végző személyeknek más célra fel nem használható megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített tárolásáról és rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
 2.  A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.
A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA

13. §

 1.  A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a közszolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek, úgy a közszolgáltató - a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával - a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást.
 2.  Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost, ha lehetséges azonnal, ha nem, akkor a megtagadást követő napon írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni.


           A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS MEGFIZETÉSE

 1. §.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díját a közszolgáltatási szerződés tartalmazza.


 1. A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. Az ingatlantulajdonos amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a közszolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.
 1. §.


 1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásért fizetendő díj a 14. § (2)  bekezdésében meghatározott díjnak a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással csökkentett összege.
 2.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 5 köbmétere. A díjat az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.
 3.  A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjáról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybe vevője 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.


 1. §.


 1.  A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.
 2.  A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.


 1.  Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


 1.  A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.


 1.  A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő   90. napot követően - a felszólítás megtörténtének igazolása és az ingatlantulajdonos adatainak átadása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi.


 1.  Az értesítés kézhezvételét követően a helyi önkormányzati adóhatóság haladéktalanul intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit az önkormányzati adóhatóság 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak átutalni.


 1.  A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a jegyző - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül - igazolást ad a közszolgáltatónak.


17. §.


 1. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 3 l-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.
 2. A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját a közszolgáltató köteles szigorúan elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.
 3. A közszolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjának felülvizsgálatát a helyi közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - önköltségelemzéssel alátámasztott, a képviselőtestület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében.A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉVEL                          KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 1. §.


 1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzését a jegyző által megbízott hivatali dolgozó végzi.
 2.  A község egész területére kiterjedő folyamatos ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:


 •  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, tárolására és elszállítására vonatkozó kötelezettségek betartását
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállító kötelezettségeinek betartását. 1.  Az ellenőrzésre jogosult a jogszabálysértést lehetőség szerint előzze és akadályozza meg, és az elkövetőt a mulasztás pótlására határidő kitűzésével szólítsa fel, figyelmeztesse.
 2.  A jegyző által (1) bekezdés szerint megbízott dolgozó az ellenőrzés során tett intézkedésekről az ellenőrzés napját követő munkanapon tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki dönt a további intézkedés szükségességéről.

VEGYES, ÁTMENETI  ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. §


A közszolgáltató tevékenységének ellátása során a képviselőtestület eseti engedélyével jogosult közreműködőt igénybe venni, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.
20.§. 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Somogysimonyi Község Képviselő- testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 6/2004. (VI.23.) sz. rendelete hatályát veszti

 1. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK. Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Somogysimonyi, 2014. február 4.

     Kovács Imréné sk.                                                        dr. Babina Bernadett sk.

        polgármester                                                                           aljegyzőKihirdetve:


2014.02.05.
dr. Babina Bernadett

         aljegyző