Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 12 - 2017. 07. 11

Szeged Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. § szakaszában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi hatóság és mint területi vízügyi hatóság/, Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Miniszter, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Csongrád Megyei Önkormányzat, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Bordány Község Önkormányzata, Deszk Község Önkormányzata, Domaszék Község Önkormányzata, Kübekháza Község Önkormányzata, Maroslele Község Önkormányzata, Röszke Község Önkormányzata, Sándorfalva Város Önkormányzata, Szatymaz Község Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Újszentiván Község Önkormányzata, Zsombó Község Önkormányzata, továbbá a 389/2016.(XI.11.) Kgy. sz., a 396/2016.(XI.11.) Kgy. sz., valamint a 397/2016.(XI.11.) Kgy. sz. Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

Általános rész

1.§


(1) Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a SZÉSZ) 49. § (1) bekezdésében a „Gip, Ge” szövegrész helyébe a „Gipj, Gipe” szövegrész lép.

(2) A SZÉSZ „55. Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület [Gip]” alcím helyébe az „55. Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület [Gipi]” alcím lép.

(3) A SZÉSZ „56. Egyéb ipari terület [Ge]” alcím helyébe az „56. Egyéb ipari terület [Gipe]” alcím lép.

(4) A SZÉSZ 87. § (5) bekezdésében a „Ge” szövegrész helyébe a „Gipe” szövegrész lép.

(5) A SZÉSZ 90. § (4) bekezdés a) pontjában a „Ge” szövegrész helyébe a „Gipe” szövegrész lép.

(6) A SZÉSZ 98. § (4) bekezdésében a „Ge-629665 [13]” szövegrész helyébe a „Gipe-629665[13]” szövegrész lép.

(7) A SZÉSZ 98. § (9) bekezdésében a „Gip-61X568[13]” szövegrész helyébe a „Gipj-61X568[13]” szövegrész lép.

(8) A SZÉSZ 107. § (1) bekezdésében a „Ge-TK-61X77Y[22]” szövegrész helyébe a „Gipe-TK-61X77Y[22]” szövegrész lép.

(9) A SZÉSZ XLIII. Fejezet alcímében a „GE” szövegrész helyébe a „GIPJ” szövegrész lép.

(10) A SZÉSZ 116. § „Gip-61756X[31]” szövegrész helyébe a „Gipj-61756X[31]” szövegrész lép.

(11) A SZÉSZ 119. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi b) ponttal:

„119. § (2) b) A Tisza Lajos körút felé, az utcavonalra kerülő épületeknek, épületrészeknek el kell érni legalább az övezetre előírt homlokzatmagasság alsó értékét.”

(12) A SZÉSZ 119. § (16) bekezdés b) pontjában a „„Ge” területek” szövegrész helyébe a „„Gipe” területek” szövegrész lép.

(13) A SZÉSZ 119. § (18) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„119. § (18) b) A különleges intézményterületen belüli közkert, tetőkert területén a meglévő épületek a működőképesség fenntartása érdekében a szükséges mértékig a rendeltetés megváltoztatása nélkül felújíthatók, de szintterület növelésével járó épületbővítés nem engedélyezhető.”

(14) A SZÉSZ 1.2.1. mellékletét képező „Építési övezeti kódok magyarázata” „A) Építési kód betűjele: Terület-felhasználás” című táblázatában az A8 cella „Gip” szövege helyébe a „Gipj” szöveg lép.

(15) A SZÉSZ 1.2.1. mellékletét képező „Építési övezeti kódok magyarázata” „A) Építési kód betűjele: Terület-felhasználás” című táblázatában az A9 cella „Ge” szövege helyébe a „Gipe” szöveg lép.


2. §

A SZÉSZ 1.3. mellékletét képező 18-3, 23-3, 23-4, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25-2, 25-3, 25-4, 26-1, 26-2, 26-3, 32-1, 32-2, 32-4, 33-1, 33-2, 33-3, 33-4, 34-1, 34-3, 34-4, 35-1, 35-3, 39-2, 40-1, 40-2, 40-3, 40-4, 41-4, 42-1, 46-3, 46-4, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 48-1, 49-1, 51-2, 52-1, 54-4, 55-3, valamint 60-1 számú szabályozási tervlap helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező 18-3, 23-3, 23-4, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25-2, 25-3, 25-4, 26-1, 26-2, 26-3, 32-1, 32-2, 32-4, 33-1, 33-2, 33-3, 33-4, 34-1, 34-3, 34-4, 35-1, 35-3, 39-2, 40-1, 40-2, 40-3, 40-4, 41-3, 41-4, 42-1, 46-3, 46-4, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 48-1, 49-1, 51-2, 52-1, 54-4, 55-3, valamint 60-1 számú tervlap lép


3. §

A SZÉSZ 1.4. mellékletét képező 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 66, 67, 70, valamint 76 számú szabályozási tervlap helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 66, 67, 70, valamint 76 számú tervlap lép.


Záró rendelkezések

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.