Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 22 - 2018. 02. 21

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § -ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, Honvédelmi Minisztérium, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár, Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II., Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, Röszke Község Önkormányzata, Domaszék Község Önkormányzata, Bordány Község Önkormányzata, Zsombó Község Önkormányzata, Szatymaz Község Önkormányzata, Sándorfalva Város Önkormányzata, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Maroslele Község Önkormányzata, Deszk Község Önkormányzata, Kübekháza Község Önkormányzata, Újszentiván Község Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) NEGYEDIK RÉSZE a következő LV. Fejezettel egészül ki:„LV. Fejezet


A NEMZETI KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS OLIMPIAI KÖZPONT TERÜLETÉRE VONATKOZÓ

SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK [43]


129/A. §


(1)     Vízgazdálkodási területeken, a SZÉSZ előírásain túlmenően

a) csak a vízgazdálkodással és a természetvédelemmel kapcsolatos, épületnek nem minősülő építmények, műtárgyak, valamint a vízi sportokkal kapcsolatos ideiglenes létesítmények és az osztószigetre való bejutást szolgáló, gyalogos, kerékpáros és személygépjármű forgalom lebonyolítására alkalmas híd helyezhetők el.

b) minimum 80% biológiailag aktív felület biztosítandó.

(2)     A területen közforgalom elől elzárt magánút a Maty-éri helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület kezelési tervében szereplő előírások betartásával alakítható ki.

(3)     Természetközeli (Tk) területen szilárd burkolatú parkoló nem alakítható ki. A terület kizárólag ideiglenesen vehető parkolóként igénybe.

(4)     Különleges intézményi (Ki), valamint különleges beépítésre nem szánt intézményi (Kb-I) területeken céltorony, lelátó, csarnoképület, és egyéb kiszolgáló objektum kialakítható.”


2. §


(1)     A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M = 1:4000” című 1.3. mellékletének 39-1, 39-3, 46-1, valamint 46-3 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező 39-1, 39-3, 46-1, valamint 46-3 számú tervlapok lépnek.

(2)     A SZÉSZ „Külterületi szabályozási terv M = 1:8000” című 1.4. mellékletét képező 39, 45, valamint 46 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 39, 45, valamint 46 számú tervlapok lépnek.

(3)     A SZÉSZ 3. mellékletét képező „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű tervlapja helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező tervlap lép.


Záró rendelkezések

3. §


(1)     Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a SZÉSZ 93.§ (2) bekezdés c) pontja.

(2)     Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.