Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 17 - 2016. 03. 17

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint területi vízvédelmi hatóság és mint területi vízügyi hatóság), Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazásával az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, Röszke Község Önkormányzata, továbbá a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. §


Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 31. § kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

„(11) A Római körút – Kis-Tisza utca – Hajós utca – Felső Tisza-part által határolt tömbön belül az egyes rendeltetésekhez – a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével – az OTÉK 4. melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi legfeljebb 50%-a közterületen is elhelyezhető.”


2. §


A SZÉSZ 1.3. mellékletét képező 34-3 számú szabályozási tervlap helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 34-3 számú tervlap lép.


3. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a SZÉSZ 5. § 7. pontja.

(2)  Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.