Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 27 - 2017. 10. 26

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, Röszke Község Önkormányzata, Sándorfalva Város Önkormányzata, továbbá a 172/2016. (V. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek véleményének kikérésével, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

 

1. §

      Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 39-4, 46-1, 46-2, 46-3, 51-2, 51-4 és 52-1 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező 39-4, 46-1, 46-2, 46-3, 51-2, 51-4 és 52-1 számú tervlapok lépnek.

 

2. §

       A SZÉSZ „Külterületi Szabályozási Terv M=1:8000” megnevezésű 1.4. mellékletének 39, 46, 51 és 52 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 39, 46, 51 és 52 számú tervlapok lépnek.

 

3. §

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG „I. hatásköre” kiegészül az alábbi 13. ponttal:

„13./Tárgyalásos, valamint állami főépítészi eljárás esetén dönt a településrendezési eszközök véleményezése során beérkezett észrevételek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.

(314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése, 42/A. § (1) bekezdése)”

(2)    Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3)    Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.