Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 11 - 2016. 10. 10

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § és 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Felügyeleti Főosztály Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Osztály, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, továbbá a 70/2016. (IV.15.) Kgy. számú határozattal és a 249/2016. (VI. 24.) Kgy. számú határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

Általános rész

1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 19. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

19. § (10) A Baktói- és a Subasai kiskertekre vonatkozó sajátos beépítési előírások:

a) A Baktói kiskertek – mint fejlesztési kertvárosias lakóterület területén – a 19. § (4) bekezdésben részletezett beépíthetőségi feltételként előírt részleges közművesítettség teljesüléséig a mezőgazdasági területekre vonatkozó általános, valamint a SZÉSZ 74. § szerinti előírásokat kell alkalmazni.

b) A Subasai kiskertek – mint fejlesztési hétvégiházas üdülőterület területén – a 19. § (4) bekezdésben részletezett beépíthetőségi feltételként előírt részleges közművesítettség teljesüléséig a mezőgazdasági területekre vonatkozó általános, valamint a SZÉSZ 74. § szerinti előírásokat kell alkalmazni.

 

2. §

(1)              A SZÉSZ 1.2.1. mellékletét képező „Építési övezeti kódok magyarázata” helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező „Építési övezeti kódok magyarázata” lép.

(2)        A SZÉSZ 1.2.3. mellékletét képező „Övezeti kódok magyarázata” helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező „Övezeti kódok magyarázata” lép.

(3)   A SZÉSZ 1.3. mellékletét képező Belterületi Szabályozási Tervlapok közül a 34-1, 34-3, 41-1, 41-3 számú szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező 34-1, 34-3, 41-1, 41-3 számú tervlapok lépnek.

(4)        A SZÉSZ 1.3. mellékletét képező Belterületi Szabályozási Tervlapok közül a 18-3, 25-2, 25-4, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 30-2, 30-4, 31-1, 31-3, 34-2, 35-1, 46-4, 47-3, 52-2, 52-4, 57-2, 58-1 számú szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet 4. mellékletét képező 18-3, 25-2, 25-4, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 30-2, 30-4, 31-1, 31-3, 34-2, 35-1, 46-4, 47-3, 52-2, 52-4, 57-2, 58-1 számú tervlapok lépnek.

(5)      A SZÉSZ 1.4. mellékletét képező Külterületi Szabályozási Tervlapok közül a 18, 27, 46, 52, 53, 57, 58 számú szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet 5. mellékletét képező 18, 27, 46, 52, 53, 57, 58 számú tervlapok lépnek.

 

Záró rendelkezések

3. §

(1)  Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba,  ezzel egyidejűleg hatályát veszti a SZÉSZ 19. § (9) bekezdése.

(2)   A rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt szabályozás a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3)  Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.