Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 19 - 2017. 01. 18

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § és 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság/mint területi vízvédelmi hatóság és mint területi vízügyi hatóság/, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Hatósági Iroda, Sándorfalva Város Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, továbbá a 170/2016. (V. 27.) Kgy. sz. határozattal, a 248/2016. (VI. 24.) Kgy. sz. határozattal és a 15/2015. (II. 13.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek véleményének kikérésével, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 7. § (3) bekezdése az alábbi 19. ponttal kiegészül:

„7. § (3) 19. erdősítésre kijelölt terület”


2. §

A SZÉSZ 107. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép.

„107. § (1) a)   a teleknagyság minimális mérete X = 30,0 ha;”


3. §

A SZÉSZ 107. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„107. § (2) Az „erdősítésre kijelölt terület”-re vonatkozó előírások:

a) Az „erdősítésre kijelölt terület” – jelen bekezdés d) pontjában szereplő elhelyezhetőségeken túl– kizárólag fásított terület kialakítására szolgál.

b)   Az „erdősítésre kijelölt terület” területe az építési övezeti paraméterek – azaz sem a beépítettség, sem a zöldfelület – kiszámításánál nem vehető figyelembe.

      c)    Az „erdősítésre kijelölt terület” területén épület nem helyezhető el.

d)    Az „erdősítésre kijelölt terület” területén az építmények közül kizárólag az országos előírásokban valamennyi építési övezetre elhelyezhetőnek nevesített építmények helyezhetők el.”


4. §

(1)   A SZÉSZ 1.1. mellékletét képező Jelmagyarázat helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező Jelmagyarázat lép.

(2)   A SZÉSZ „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 23-2, 23-4, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25-4, 26-3, 31-2, 32-1, 33-1, 33-2, 33-3, 33-4, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-3, 40-1, 40-2, 40-4, 41-1, 41-3, 46-3, 47-3, 52-4 és 55-1 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 23-2, 23-4, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25-4, 26-3, 31-2, 32-1, 33-1, 33-2, 33-3, 33-4, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-3, 40-1, 40-2, 40-4, 41-1, 41-3, 46-3, 47-3, 52-4 és 55-1 számú tervlapok lépnek.

(3)   A SZÉSZ „Külterületi Szabályozási Terv M=1:8000” megnevezésű 1.4. mellékletének 16, 23 és 24 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező 16, 23 és 24 számú tervlapok lépnek.

(4)   A SZÉSZ „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű 3. mellékletét képező tervlapja helyébe jelen rendelet 4. mellékletét képező tervlap lép.5. §

(1)   Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a SZÉSZ 107. § (1) c) és d) pontja, a SZÉSZ XXXVI. fejezete, valamint a SZÉSZ XXXIX. fejezete.

(2)   Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.