Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 11 - 2017. 11. 23

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében, a 42. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a 42/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály II. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály I., Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, továbbá a 12/2017. (II.10.) Kgy. sz., a 15/2017. (II.10.) Kgy. sz., valamint a 393/2016. (XI.11.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a SZÉSZ) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„2. § (1) Az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet előírásait a településképi rendelet előírásaival együtt kell alkalmazni.”

2. §


A SZÉSZ 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„20. § (5) Azon építési telkek esetében, ahol az övezeti előírások szabadonálló beépítési módot írnak elő, de a telek – kialakult méretei alapján – ezen előírásoknak megfelelően nem beépíthető, a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció alapján az előírt beépítési módtól el lehet térni, és a szabadonálló beépítési mód helyett oldalhatáron álló, vagy ikres beépítési módnak megfelelő beépítést kell meghatározni. Az eltérés akkor kezdeményezhető, ha a szabadonálló beépítési módhoz tartozó építési hely telek homlokvonalával párhuzamos szélessége - a telek méretéből adódóan - nem éri el a 6,5 métert.” 

3. §


A SZÉSZ 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„22. § (2) Ingatlanok közforgalom számára megnyitott részén

a) az időszakosan elhelyezett árusító építmények, illetve egyéb berendezési tárgyak és köztárgyak elhelyezését a településkép- védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció során egyeztetni szükséges,

b) árusító építmények vagy forgalmi rendszámmal rendelkező közúti járművek, illetve egyéb berendezési tárgyak és köztárgyak állandó jelleggel nem helyezhetőek el.” 

4. §


A SZÉSZ 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„24. § (8) Intézmény, ipari és különleges területen az előírt zöldfelületi fedettség mértéke

a) 10 %-kal, de legfeljebb az OTÉK által előírt mértékig csökkenthető, amennyiben a telekre előírt zöldfelületre eső minden 100 m2-re legalább 1 db 14/16 cm törzsátmérőjű nagy vagy közepes lombtömeget nevelő fa elültetésre kerül. A telken már meglévő fák megtartásával az ültetendő fák száma a megmaradó fák számának mértékével csökkenthető.

b)  további 5 %-kal, de legfeljebb az OTÉK által előírt mértékig csökkenthető, amennyiben a telekre előírt zöldfelületre eső minden 100 m2-re legalább 20 db 40/60 cm méretű cserje elültetésre kerül.” 

5. §


A SZÉSZ 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„27. § (3) Városkapu térség mentén fekvő építési telkek közterület felől feltáruló épületeinek terveit településképi véleményezési eljárás során egyeztetni kell.”

6. §


A SZÉSZ 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„48. § (4) A lakótelepeken úszótelek határait túllépő építést, illetve a szintterület növelését, új telek kialakítását engedélyezni csak szabályozási terv alapján lehet, kivéve a közösségi-szórakoztató létesítményeket, melyek a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció alapján (nem lakótelepi közkert besorolású területen) elhelyezhetők.”

7. §


A SZÉSZ 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„66. § (1) Beépítésre nem szánt területen a homlokzatmagasság maximum 7,5 m lehet. Ettől eltérni kizárólag technológiai indok esetén a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció alapján lehet.”

8. §


A SZÉSZ 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Mezőgazdasági területen építmény:

a) a közút, vagy magánút felőli telekhatártól számított minimum 5,0 m távolság biztosításával, valamint

b) 6000 m2 alatti területnagyságú telken maximum 4,5 m-es, legalább 6000 m2 területnagyságú telken maximum 7,5 m-es    homlokzatmagassággal

telepíthető.”

10. §


(1)     A SZÉSZ „Építési övezeti kódok magyarázata” című 1.2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3) A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” című 1.3. mellékletének 47-1, 47-3, valamint 47-4 számú szabályozási tervlapjai helyébe a jelen rendelet 3. mellékletét képező 47-1, 47-3, valamint 47-4 számú szabályozási tervlapok lépnek.

11. §


Hatályát veszti a SZÉSZ 4. § (4) bekezdése, 5. § 1. pontja, 21. § (3) bekezdése, 24. § (3) és (5) bekezdése, 25. §, 28. § (1) bekezdése, 29. § (5) bekezdés b) pontja, 44. § (3) bekezdése, 45. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, 46. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, 47. § (3) bekezdése, 49. § (3) bekezdése, 52. § (6) bekezdése, 73. § (3) bekezdése, 86. § (1) bekezdése, 90. § (5) bekezdése, 91. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklete.

12. §


(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 9. §-a, valamint a 10. § (2) bekezdése a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.