Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 29 - 2016. 07. 29

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi hatóság és mint területi vízügyi hatóság/, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, Zsombó Község Önkormányzata, továbbá a 281/2015. (VI.26.) Kgy. számú határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Sándorfalva Város Önkormányzata, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Röszke Község Önkormányzata, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügy, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, valamint a 425/2015. (XI.20.) Kgy. számú határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

 

Általános rész

1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 1.1. mellékletét képező Jelmagyarázat helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező Jelmagyarázat lép.

 

2.§

A SZÉSZ 1.3. mellékletét képező 23-2, 23-4, 24-2, 24-3, 24-4, 25-1, 25-3, 25-4, 32-2, 33-1, 33-2 számú szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 23-2, 23-4, 24-2, 24-3, 24-4, 25-1, 25-3, 25-4, 32-2, 33-1, 33-2 számú tervlapok lépnek.

 

 

3. §

A SZÉSZ 1.4. mellékletét képező 23, 24 számú szabályozási tervlap helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező 23, 24 számú tervlap lép.

 

Záró rendelkezések

3. §

(1)     Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a SZÉSZ XXI. fejezete.

(2)     Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.

(3)     Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.