Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete

a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 02 - 2018. 06. 01

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Osztály 2. Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztálya, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Országos Tisztiorvosi Hivatal, Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal, továbbá a 14/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 85. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kb-Re*-gal jelölt övezetekben az (1) bekezdésben foglaltakon túl a sportoláshoz és szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó rendeltetéseket tartalmazó építmények is elhelyezhetők.”2. §


(1)  A SZÉSZ „Övezeti kódok magyarázata” című 1.2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2)  A SZÉSZ „Külterületi szabályozási terv M=1:8000” megnevezésű 1.4. mellékletének 18. számú szabályozási tervlapja helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 18. számú szabályozási tervlap lép.


3. §


(1)  Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.