Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2020. 01. 01- 2021. 04. 15

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Díszpolgári cím

1. § (1) Díszpolgári cím kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti, gazdasági, oktatási-nevelési, közművelődési életműért adományozható, olyan kiváló személyiségnek, aki tevékenységével, maradandó alkotásával hozzájárult Szeged fejlődéséhez, anyagi és szellemi gyarapodásához, elősegítette a város tekintélyének növelését itthon és külföldön.

(2) Évente egy díszpolgári cím adományozható, amellyel egyidejűleg emlékérem és oklevél kerül átadásra.

2. § (1) Az emlékérem kör alakú, ezüst alapanyagú, aranyozott érme, egyik oldalán a város dombornyomású címerével, „Szeged Város Díszpolgára”-, valamint az adományozás éve felirattal, a másik oldalán a Városháza dombornyomású képével és a „Szeged”-felirattal.

(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a díszpolgár nevét és foglalkozását, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását.

3. § A díszpolgári cím adományozását a Díszpolgárok könyvében kell megörökíteni. A Díszpolgárok könyve tartalmazza az adományozó megnevezését, a közgyűlés határozatának számát, a díszpolgári cím adományozásának időpontját, a díszpolgár nevét, életművének leírását, a díszpolgár vagy hozzátartozója, a polgármester és a jegyző aláírását.

4. § (1) A város díszpolgárát megilleti a díszpolgári cím viselésének joga. A díszpolgár tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés ülésein, és az önkormányzat egyéb rendezvényein, felkérésre delegáció tagjaként képviselheti az önkormányzatot.

(2) A díszpolgárt halála esetén díszsírhely illeti meg.

2. Pro Urbe díj

5. § (1) Pro Urbe díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik vagy amelyek tartósan kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti munkásságukkal, az egészségügy-szociális, az oktatás-nevelés, közművelődés, sport, közbiztonság, a gazdaság területén kifejtett tevékenységükkel a város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez hozzájárultak.

(2) Évente legfeljebb két Pro Urbe díj adományozható.

6. § (1) A Pro Urbe díj emlékéremből és oklevélből áll.

(2) Az emlékérem kör alakú, ezüst alapanyagú, aranyozott érme, egyik oldalán a város dombornyomású címerével és „Pro Urbe Szeged”-, valamint az adományozás éve felirattal, a másik oldalán a Városháza dombornyomású képével és a „Szeged”‑felirattal.

(3) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a közgyűlés határozatának számát, a Pro Urbe díjban részesített nevét, az adományozás indokát, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

7. § A Pro Urbe díj adományozásról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, az adományozás indokát, a közgyűlés határozatának számát, a Pro Urbe díj adományozásának időpontját.

3. Szegedért Emlékérem

8. § (1) Szegedért Emlékérem adományozható azoknak, akik egyéni vagy
együttes teljesítményükkel - tudományos, művészi munkásságukkal, közéleti,
oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális, gazdasági, építészeti
tevékenységükkel, a közbiztonság érdekében kifejtett munkájukkal, sport és
egyéb eredményeik alapján - szereztek elismerést a városnak, vagy
gyarapították a város anyagi és szellemi értékeit.

(2) Évente legfeljebb három Szegedért Emlékérem adományozható.

9. § (1) A Szegedért Emlékérem kör alakú és ezüst alapanyagú érme, egyik oldalán a város dombornyomású címérével és „Szegedért Emlékérem”-, valamint az adományozás éve felirattal, a másik oldalon a szegedi Dóm dombornyomású képével és a „Szeged”-felirattal.

(2) A Szegedért Emlékérem adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét,
az adományozás indokát, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

4. Szociális Munkáért díj

10. § Szociális Munkáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, civil szervezetek vezetőinek, képviselőinek, akik a demokrácia követelményeihez igazodva kiemelkedő tevékenységet folytatnak és a sajátos, illetve nehéz élethelyzetben lévő egyének, családok, csoportok és közösségek érdekében kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek. Elismerésben részesíthetők a civil szervezetekben, a szociális és gyermekjóléti alapellátásban, a szociális és gyermekvédelmi szakellátásban, a szakképzésben és a szociális adminisztráció területén dolgozó szakemberek.

11. § (1) Évente legfeljebb kettő Szociális Munkáért díj adományozható.

(2) A Szociális Munkáért díj aranygyűrűből és oklevélből áll.

(3) Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged címere és alatta az adományozás éve látható.

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A Szociális Munkáért díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, a szociális, illetve a gyermek- és ifjúságvédelemben folytatott tevékenységét, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

5. Pedagógus Életműdíj

12. § Pedagógus Életműdíj adományozható azon nyugdíjas pedagógusoknak, Szegedhez kötődő személyeknek, akik a nevelő-oktató munkában legalább harminchat éven keresztül tartósan kiemelkedő pedagógusi-oktatói-nevelői tevékenységet végeztek.

13. § (1) Évente legfeljebb három Pedagógus Életműdíj adományozható.

(2) A Pedagógus Életműdíj aranygyűrűből és oklevélből áll.

(3) Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged címere és az adományozás éve látható.

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a kitüntetett nevét és foglalkozását, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A Pedagógus Életműdíj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, a pedagógia területén folytatott tevékenységét, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

6. Szeged Kultúrájáért díj

14. § Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához.

15. § (1) Évente legfeljebb kettő Szeged Kultúrájáért díj adományozható.

(2) A Szeged Kultúrájáért díj aranygyűrűből és oklevélből áll.

(3) Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged címere és az adományozás éve látható.

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A Szeged Kultúrájáért díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, a kultúra területén folytatott tevékenységét, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

7. Szeged Ifjú Tehetsége díj

16. § Szeged Ifjú Tehetsége díj adományozható azon tanulóknak, csapatoknak, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a szellemi gyarapodás területén kiváló példát mutattak, hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez.

17. § (1) Évente legfeljebb három Szeged Ifjú Tehetsége díj adományozható.

(2) A Szeged Ifjú Tehetsége díj plakettből és oklevélből áll.

(3) A plakett kör alakú és bronz alapanyagú. Az egyik oldal vésetében Szeged címere szerepel, melyet körbefog a „Szeged Ifjú Tehetsége”- és az adományozás éve felirat.

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a kitüntetett nevét és iskoláját, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A Szeged Ifjú Tehetsége díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, iskoláját, az adományozás indokát, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

8. Szeged Ifjú Tehetségéért díj

18. § Szeged Ifjú Tehetségéért díj adományozható azon pedagógusoknak, oktatóknak, szakoktatóknak, akik az országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat, csapatokat felkészítették, hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez.

19. § (1) Évente legfeljebb három Szeged Ifjú Tehetségéért díj adományozható.

(2) A Szeged Ifjú Tehetségéért díj plakettből és oklevélből áll.

(3) A plakett kör alakú és bronz alapanyagú. Az egyik oldal vésetében Szeged címere szerepel, melyet körbefog a „Szeged Ifjú Tehetségéért”- és az adományozás éve felirat.

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a kitüntetett nevét, iskoláját, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A Szeged Ifjú Tehetségéért díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását és iskoláját, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

9. Szeged Sportolója díj

20. § Szeged Sportolója díj adományozható azon sportolók részére, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez.

21. § (1) Évente legfeljebb kettő Szeged Sportolója díj adományozható.

(2) A Szeged Sportolója díj plakettből és oklevélből áll.

(3) A plakett kör alakú és bronz alapanyagú. Az egyik oldal vésetében Szeged címere szerepel, melyet körbefog a „Szeged Sportolója”- és az adományozás éve felirat.

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A Szeged Sportolója díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét, a folytatott tevékenységét, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

10. Szeged Sportjáért díj

22. § Szeged Sportjáért díj adományozható azon edzőknek, oktatóknak, szakoktatóknak, menedzsereknek, sportvezetőknek, akik az országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolót felkészítette, hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez.

23. § (1) Évente legfeljebb kettő Szeged Sportjáért díj adományozható.

(2) A Szeged Sportjáért díj plakettből és oklevélből áll.

(3) A plakett kör alakú és bronz alapanyagú. Az egyik oldal vésetében Szeged címere szerepel, melyet körbefog a „Szeged Sportjáért”- és az adományozás éve felirat.

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlés határozatának számát, a kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.

(5) A Szeged Sportjáért díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adományozó megnevezését, a kitüntetett nevét és foglalkozását, a folytatott tevékenységét, a közgyűlés határozatának számát, az adományozás időpontját.

11. Dömötör-díj

24. § (1) A Dömötör-díj a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Kortárs Balett művészeti produkcióinak létrehozásában és bemutatásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek adományozható kitüntetés. A díjat az alábbi kategóriákban adják át az évad során mutatott teljesítményért:

 • 1. Legjobb színész
 • 2. Legjobb színésznő
 • 3. Legjobb operaénekes
 • 4. Legjobb operaénekesnő
 • 5. Legjobb táncos
 • 6. Legjobb rendező
 • 7. Legjobb látványtervező
 • 8. Legjobb jelmeztervező
 • 9. Legjobb háttérmunkás
 • 10. Gyermek Dömötör-díj
 • 11. Az évad művészeti teljesítménye, illetve az
 • 12. Életműdíj kategóriában.

(2) A Dömötör-díj a szegedi Dömötör-tornyot ábrázoló kisplasztika vagy dombormű és oklevél.

(3) Az oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét és a kategóriát, az adományozás időpontját, a polgármester, valamint a társadalmi kuratórium soros elnökének aláírását.

12. Az adományozás rendje

25. § (1) A díszpolgári cím, a Pro Urbe díj, valamint a Szegedért Emlékérem adományozására a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a polgármesternél javaslatot terjeszthetnek elő

 • a) a közgyűlés tagjai,
 • b) a közgyűlés szakbizottságai,
 • c) a városban működő társadalmi, gazdasági szervezetek, intézmények, egyesületek, szakmai szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak.

(2) A polgármesterhez benyújtott javaslatokat a kitüntetésre javasolt személy tevékenysége szerint illetékes szakbizottság a tárgyév február 15. napjáig véleményezi. A szakbizottságok által véleményezett javaslatot a polgármester a tárgyév március 1. napjáig az Egyeztető Tanács, majd ezt követően a közgyűlés elé terjeszti.

(3) A Szociális Munkáért díj esetében a javaslatokat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága véleményezi a tárgyév október 1. napjáig, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

(4) A Pedagógus Életműdíj esetében a javaslatokat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága véleményezi a tárgyév április 15. napjáig, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

(5) A Szeged Kultúrájáért díj esetében a javaslatokat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága véleményezi a tárgyév november 15. napjáig, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

(6) A Szeged Ifjú Tehetsége díj és a Szeged Ifjú Tehetségéért díj esetében a javaslatokat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága véleményezi tárgyév december 31. napjáig, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

(7) A Szeged Sportolója díj és a Szeged Sportjáért díj esetében a javaslatokat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága véleményezi a tárgyév március 1. napjáig, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

(8) A Dömötör-díjra – a legjobb háttérmunkáért járó Dömötör-díj kivételével – a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetése ajánl jelölteket a díj adományozásával kapcsolatban kötött együttműködési megállapodás szerinti társadalmi kuratóriumnak. A díjat a 24. § (1) bekezdés 1-8. pontban szabályozott kategóriák esetén a legtöbb közönségszavazatot elnyerők kapják. A Gyermek Dömötör-díjról a gyermek nézők szavazatai döntenek. A legjobb háttérmunkás díját a színház dolgozói szavazzák meg. Az évad művészeti teljesítménye díjat és az Életműdíjat a kuratórium ítéli oda.

26. § (1) A díszpolgári cím, a Pro Urbe díj és a Szegedért Emlékérem átadása ünnepélyes keretek között, a Szeged város napjához kapcsolódó ünnepi közgyűlésen történik.

(2) A

 • a) Szociális Munkáért díj átadására a szociális munka napjához,
 • b) Pedagógus Életműdíj átadására a pedagógusnaphoz (június első vasárnapja),
 • c) Szeged Kultúrájáért díj átadására a magyar kultúra napjához (január 22.),
 • d) Szeged Ifjú Tehetsége díj és Szeged Ifjú Tehetségéért díj átadására a tehetségnaphoz (március 25.),
 • e) Szeged Sportolója díj és a Szeged Sportjáért díj átadására a Szeged város napjához

kapcsolódó ünnepség részeként kerül sor.

(3) A kitüntetést a kitüntetettnek vagy megbízottjának a polgármester adja át.

(4) A Dömötör-díj átadására minden évben, a színházi évad végén, május utolsó szombatján, a Szegedi Nemzeti Színházban megrendezett gálaest keretében kerül sor. A kitüntetéseket kategóriánként a Dömötör-díjat támogató szponzorok képviselői adják át. Az Életműdíjat a polgármester adja át, a Legjobb rendező kategória díját a díjalapító, a Pálma Reklám Stúdió Bt. képviselője adja át.

27. § (1) A közgyűlés a díszpolgári címet az adományozásra jogosultak javaslata alapján visszavonhatja attól, aki arra méltatlanná vált.

(2) A kitüntetések adományozásáról és visszavonásáról a város lakosságát a város közszolgálati lapja, a Szegedi Tükör útján a jegyző tájékoztatja.

13. Záró rendelkezések

28. § A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

29. § (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság fejezet II. Főbb feladatok alcím 8-9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8./ Javaslatot terjeszthet elő a polgármesternél kitüntetés adományozására, továbbá véleményezi illetékes szakbizottságként a polgármesterhez benyújtott kitüntetés adományozására tett javaslatot.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés)

9./ Javaslatot tesz a Szociális Munkáért díj, a Szeged Sportolója díj, a Szeged Sportjáért díj jelöltjeire.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (3) és (7) bekezdés)”

(2) A R. 1. sz. mellékletében a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság fejezet II. Főbb feladatok alcím 3-7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3./ Javaslatot tehet kitüntetések adományozására.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés b) pont)

4./ Véleményezi a polgármesternek benyújtott kitüntetési javaslatokat.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés)

5./ Javaslatot tesz a Pedagógus Életműdíjra.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdés)

6./ Javaslatot tesz a Szeged Kultúrájáért díjra.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (5) bekezdés)

7./ Javaslatot tesz a Szeged Ifjú Tehetsége díjra és a Szeged Ifjú Tehetségéért díjra.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (6) bekezdés)”

(3) A R. 1. sz. mellékletében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság fejezet II. Főbb feladatok alcím 2-3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2./ Kitüntetés adományozására a polgármesternél javaslatot terjeszthet elő.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés b) pont)

3./ Véleményezi a polgármesterhez benyújtott kitüntetésre javasolt személyekre vonatkozó javaslatot.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés)”

(4) A R. 1. sz. mellékletében a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság fejezet II. Főbb feladatok alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2./ Kitüntetés adományozására a polgármesternél javaslatot terjeszthet elő, továbbá illetékes szakbizottságként véleményezi a polgármesterhez benyújtott kitüntetés adományozására tett javaslatot.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés)”

(5) A R. 2. sz. mellékletében az Egyéb ügyekben fejezet II. Főbb feladatok alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4./ A részére benyújtott kitüntetési javaslatokat a szakmai egyeztetéseket követően a Közgyűlés elé terjeszti és átadja a kitüntetetteknek a kitüntetéseket.

( 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (2)-(7) bekezdés, 26. § (3) bekezdés)”

30. § Hatályát veszti Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 17/1993. (VII. 10.) Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 44/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet, az 52/2000. (XI. 7.) Kgy. rendelet, a 10/2001. (04.17.) Kgy. rendelet, a 13/2003. (IV. 10.) Kgy. rendelet, a 25/2006. (VI. 27.) Kgy. rendelet, a 44/2004. (IX. 15.) Kgy. rendelet, a 46/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet.