Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2019. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 10 - 2019. 07. 09

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §, valamint 41. § és 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Hatóság, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztálya, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:


1. §

(1)    Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 32-2 és 40-4 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező 32-2 és 40-4 számú szabályozási tervlapok lépnek.

(2)    A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 46-3 számú szabályozási tervlapja helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 46-3 számú szabályozási tervlap lép.


(3)    A SZÉSZ „Külterületi szabályozási terv M=1:8000” megnevezésű 1.4. mellékletének 46 számú szabályozási tervlapja helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező 46 számú szabályozási tervlap lép.

2. §

(1)    Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)    Jelen rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3)    Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.