Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 14 - 2019. 05. 13

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §, valamint 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Röszke Község Önkormányzata, Domaszék Község Önkormányzata, Bordány Nagyközség Önkormányzata, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Szatymaz Község Önkormányzat, Sándorfalva Városi Önkormányzat, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Maroslele Község Önkormányzata, Deszk Község Önkormányzata, Kübekháza Község Önkormányzata, Újszentiván Község Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, továbbá a 493/2015. (XII.18.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép‐érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:


1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 102. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Vt-618995[17] és a Vi-600550[17] jelű építési övezetekben:

a)     A 100 férőhelyet meghaladó parkolóval rendelkező létesítmények telkére ugyanazon közterületről legfeljebb két helyen létesíthető gépjármű-beközlekedést biztosító útcsatlakozás.

b)     Ahol az előkert mérete a szabályozási terven nincs meghatározva, az előkert mélysége: 0,0 méter.

c)     Az épület(ek) gépjármű kiszolgálását (áruszállítás, rakodás, egyéb üzemi tevékenység) a tömbbelső/telekbelső, valamint a közterületek felől látványban takartan, zártan kell biztosítani. Átközlekedés biztosítása céljából – a környezettel való kapcsolat kialakítása érdekében – gyalogos forgalom számára a létesítendő épületek többirányú megnyitása szükséges.

d)     A 3000 m2-t meghaladó lapostető esetében zöldtetőt kell kialakítani legalább a tetőfelület 50 %-án. A zöldtető – karbantartása érdekében történő – megközelíthetőségét biztosítani szükséges.

e)     A József Attila sugárút felőli előkertben parkoló nem helyezhető el. Az előkertekben a korlátlan közforgalmú használatot biztosítani kell. Az előkerteket egymással és a csatlakozó közterületekkel, összehangolt közlekedési és kertészeti terv alapján kell kialakítani.

f)     Közterülettel határos telekhatáron újonnan kerítés nem létesíthető kivéve, ha a kerítés létesítése a c) pontban foglaltak érdekében történik.

g)     Az Emlékparkon belül a megemlékezést és pihenést szolgáló építmények (sétaút, pihenő és emlékhely, ivókút, illemhely stb.) legfeljebb 2%-os beépítettséggel elhelyezhetők. Nem létesíthető vendéglátó és testedzést szolgáló építmény, tornapálya, futópálya, játszótér.

h)     A felszíni és szabadtéri parkolók közforgalmú használatát folyamatosan biztosítani kell.

i)     A Szamos utca és a Bite Pál utca között kijelölt 500 férőhelyes parkolóház területén a parkolóház megvalósulásáig csak gépkocsi elhelyezését szolgáló funkció engedélyezhető.

j)     A területen 10.000 m2-t meghaladó alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető, vagy ezt meghaladó méretűre nem bővíthető.”


2. §

(1)    A SZÉSZ „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 32-4, 39-2 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező 32-4, 39-2 számú tervlapok lépnek.

(2)    A SZÉSZ „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 34-1, 40-2 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 34-1, 40-2 számú tervlapok lépnek.

(3)    A SZÉSZ „Külterületi Szabályozási Terv M=1:8000” megnevezésű 1.4. mellékletének 39 számú szabályozási tervlapja helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező 39 számú tervlap lép.

(4)    A SZÉSZ „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű 3. mellékletének tervlapja helyébe jelen rendelet 4. mellékletét képező tervlap lép.


3. §

(1)    Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2)    Jelen rendelet 2. § (1) és (3) – (4) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3)   Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.