Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 12 - 2020. 03. 11

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész; Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály; Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság; Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság; Honvédelmi Minisztérium, Honvédelmi Miniszter; Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály; Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztály; Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály; Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály; továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:


1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 7. § (2) bekezdése a következő 20a. ponttal egészül ki:

„20a. urnaelhelyezésre igénybe vehető temetőkerítés-szakasz,”


2. §

A SZÉSZ 67. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elhelyezhető épületek homlokzatmagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg.”


3. §

A SZÉSZ NEGYEDIK RÉSZE a következő LVIII. fejezettel egészül ki:

„LVIII. Fejezet

A SZEGED-SZŐREGI TEMETŐ (793 HRSZ.-Ú INGATLAN) TERÜLETÉRE VONATKOZÓ

SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK [47]


129/E. §


(1)    A Szeged-Szőregi Temető területén:

a)     a temető lakóterületek felőli telekhatárai mentén zárt kerítést kell kiépíteni;

b)     a zárt kerítés mentén – az urnaelhelyezésre igénybe vett temetőkerítés-szakasz kivételével – cserjesort kell telepíteni;

c)     max. 1,8 méter magas sírjel helyezhető el;

d)     a beültetési kötelezettséggel érintett területen belül, annak minden 36 m² területrésze után 1 db lombos fát kell ültetni.

(2)    A Ki-6002X4[47] építési övezetben:

a)     a legkisebb zöldfelületi fedettség X=15%;

b)     az előírt legkisebb zöldfelületi fedettség mértékéig háromszintes növényállományt kell kialakítani.


4. §

(1)    A SZÉSZ „Jelmagyarázat” megnevezésű 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2)    A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 32-1, 48-2, 48-4, 49-3, 54-2 és 55-1 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 32-1, 48-2, 48-4, 49-3, 54-2 és 55-1 számú tervlapok lépnek.

(3)    A SZÉSZ „Külterületi szabályozási terv M=8000” megnevezésű 1.4. mellékletének 49, 54, 55 és 67 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező 49, 54, 55 és 67 számú tervlapok lépnek.

(4)    A SZÉSZ „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.Záró rendelkezések

5. §

(1)    Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2)    Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.