Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 03. 01

Dunabogdány Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


Jelen rendelet hatálya kiterjed:


(1) Dunabogdány község közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és annak alanyaira,


(2) Dunabogdány község közigazgatási területén levő természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen, a 3. § (2) bekezdésben szerint ingatlanhasználónak minősülnek.


2. §


(1) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni, azt megakadályozni.


(2) A települési szilárd hulladékokkal összefüggő hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban lehetővé tegye, a környezeti kockázatot minimálisra csökkentse, valamint keletkezésének ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa.


(3) A hulladékoknak és azok bomlástermékeinek a gyűjtése, tárolása, szállítása és kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását.


(4) Jelen rendelet célja a 2. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározottak megvalósítása, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása és a tevékenység ellenőrizhetőségének biztosítása.


(5) E rendelet tárgyi hatálya a külön jogszabályban meghatározott háztartási hulladékra, háztartási hulladékhoz hasonló hulladékra, elkülönítetten gyűjtött hulladékra, települési hulladékra, valamint a veszélyes hulladékokra vonatkozik. E rendelet hatálya nem terjed ki a háztartási és ipari szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.


(6) A települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére, elszállítására és kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevétele ingatlanonként (ha az ingatlanban több háztartás van, háztartásonként) kötelező az ingatlanhasználók részére.


(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele Dunabogdány község közigazgatási területén belül minden ingatlanhasználó részére kötelező.


3. §


(1) A köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása keretében Dunabogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás útján gondoskodik.

A települési hulladék az 5 § (1) pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását és folyamatosságának biztosítását – az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (továbbiakban: Közszolgáltató) – közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő – végzi 2023.06.30. napjáig. A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat jelen rendelet és az Önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött szerződés rögzíti.


(2) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője (a továbbiakban ingatlanhasználó) – függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv vagy szervezet – köteles igénybe venni az ingatlanhasználói pozíciójának kezdetétől és a közszolgáltatás díját megfizetni. A természetes személy ingatlanhasználók kivételével az összes ingatlanhasználó köteles egyedi közszolgáltatási szerződést kötni a Közszolgáltatóval.


2. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §


(1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

a) gondoskodás a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a Közszolgáltató útján;

b) a Közszolgáltatóval való közszolgáltatási szerződés megkötése;

c) helyi rendelet útján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása rendjének és módjának, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogainak és kötelezettségeinek, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeinek szabályozása;

d) helyi rendelet útján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének magasabb szintű jogszabályban nem szabályozott módjának és feltételeinek szabályozása;

e) helyi rendelet útján szabályozza az ingatlanhasználót terhelő, a törvényben vagy rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit, valamint a hétvégi házas-, és üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

f) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához és elszámolásához szükséges adatokat és információkat a Közszolgáltató számára átadja;

g) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti;

h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyságának elősegítése, valamint az ügyfélszolgálati feladatok támogatása érdekében, hatósági igazolást állít ki a közszolgáltatást már igénybe vevő, vagy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté váló ingatlanhasználók számára az ingatlanban lakó, vagy bejelentkező ingatlanhasználók számáról a rendelkezésére álló közhiteles nyilvántartás adatai alapján.[1]


(2) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.


(3) Az Önkormányzat biztosítja, hogy a Közszolgáltató a hulladékok gyűjtését, szállítását a helyi közutakon elvégezhesse. Ennek érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítási útvonalakba benyúló, szabványos hulladékszállító járművek mozgását akadályozó, azokban károkat okozó ágak levágásáról, továbbá a helyi közutakon biztosítja a téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést.


(4) Az Önkormányzat biztosítja a Közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátásához szükséges területet.


3. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

5. §


(1) A Közszolgáltató feladata – jelen rendeletben foglaltak szerint – a keletkező települési szilárd-, házhoz menő rendszerben elkülönítetten gyűjtött papír- és műanyag / fém-, valamint a zöld hulladék rendszeresített szabványméretű tárolóedényekből és az erre a célra rendszeresített zsákokból, valamint az elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék hulladékgyűjtő pontról történő begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, a lomtalanítás és a veszélyes hulladék gyűjtés biztosítása kivétel az elektronikai hulladék EWC 20 01 35 és 20 01 36, melynek gyűjtését az Önkormányzat szervezi és végezteti.


(2) A bizonyíthatóan a Közszolgáltató hibájából eredő, az ingatlanhasználó tulajdonát képező edényzetben keletkezett károkat a Közszolgáltató számla ellenében megtéríti.


(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:

a)    engedélyeket, minősítéseket megszerzi,

b)    jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja,

c)    szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza.


(4) A Közszolgáltató:

a)    más önkormányzat megbízásából végzett közszolgáltatási tevékenységét pénzügyi és lehetőség szerint műszaki tekintetben a Dunabogdányban végzett tevékenységétől elkülöníti,

b)    a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási rendszert,

c)    közszolgáltatást érintő fejlesztési terveinek elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik.

d) az ingatlanhasználók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet,

e)    évente 1 alkalommal beszámolójában tájékoztatja az Önkormányzatot kérésére a közszolgáltatás helyzetéről és a tevékenysége során nyert tapasztalatokról,

f)    az általa vezetett nyilvántartás alapján a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatásra köteles az Önkormányzat felé annak kérése esetén,

g) rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti.


(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint e rendelet előírásai szerint kezeli, ennek keretében:

a)    jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni;

b)    mint adatkezelő vagy tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;

c)    az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;

d)    törvényben meghatározottakon túli egyéb személyes adatokat csak célhoz kötötten és az ingatlanhasználó önkéntes hozzájárulásával kezeli.


(6) A Közszolgáltató

a)     személyes adatokat csak akkor továbbíthat, valamint különböző adatkezeléseket akkor kapcsolhat össze, ha ahhoz az ingatlanhasználó hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;

b)     az ingatlanhasználó személyes adatait addig kezelheti, amíg az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy azt e rendelet alapján igénybe venni köteles;

c)     az ingatlanhasználó által önkéntesen megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg az ingatlanhasználó nem kéri azok törlését vagy zárolását;

d)     az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnését követően az ingatlanhasználó adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli az elektronikus rendszereiből;

e)     az adatok törlése helyett zárolja a személyes adatot, ha azt az ingatlanhasználó kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ingatlanhasználó jogos érdekeit;

f)     a zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta

(7) Műszaki hibából adódó szállítás kimaradása esetén Közszolgáltató az akadály elhárulását követő következő munkanapon 6.00 és 18.00 óra között gondoskodik az elmaradt járat pótlásáról. A nem a Közszolgáltatónak felróható okból elmaradt ürítés az akadály elhárulása után, a következő ürítési napon kerül pótlásra.

(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére közreműködő alvállalkozót vehet igénybe.

(9)[2] Közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatt, valamint Dunabogdány, Kossuth Lajos út 76., szám alatti Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálatot működtet. Az Ecseri úti személyes, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot az ingatlanhasználó teljes nyitvatartási időben, a jogszabályban meghatározott módon igénybe veheti. Közszolgáltató az ügyfélszolgálatán az ingatlanhasználó bejelentéseinek intézését, panaszainak kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, illetve amennyiben ez haladéktalanul nem lehetséges, 30 napon belül teljesíti.


4. Az ingatlanhasználó általános kötelezettségei

6. §


(1) A Ht. szerinti ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunabogdány község teljes közigazgatási területére kiterjed, annak igénybevétele minden ingatlanhasználó részére kötelező.


(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve, gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja. Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlana a Közszolgáltató által járművel nem megközelíthető helyen fekszik, ezáltal gyűjtőedény kihelyezése nem lehetséges, jogosult a közszolgáltatási díjért heti 1 db 120 literes, a Közszolgáltató jelzésével ellátott zsákot igényelni, melyet a Közszolgáltató meghatározott alvállalkozójától (a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft.) külön díjfizetés nélkül vehet át. Közszolgáltató köteles az általa járművel nem megközelíthető helyként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok részére, a Közszolgáltató meghatározott alvállalkozója által (a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft.) biztosítani heti 1 db/ingatlan 120 literes kommunális hulladékgyűjtő zsákot negyedévente, az adott negyedévre vonatkozó mennyiségben, az adott negyedév végéig.[3]


(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és

a)  a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött műanyag és fém hulladékokat bármilyen átlátszó műanyag zsákban, elkülönítetten gyűjtött papír hulladékok esetében lapra hajtva, kötegelve, a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja;

b)  a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.


(4) A gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékát hulladékgyűjtő ponton helyezheti el.


(5) A természetes személy ingatlanhasználó amennyiben a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött kerti zöldhulladékát nem komposztálja, akkor azt a házhoz menő kerti zöldhulladék gyűjtés keretében a Közszolgáltató által, külön térítés ellenében erre a célra rendszeresített, a Közszolgáltató jelzésével ellátott, műanyag zsákban elkülönítetten gyűjti és a Közszolgáltató részére átadja.


(6) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.
5. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

7. §


(1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal köteles igénybe venni és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadni.


(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért köteles díjat fizetni a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint.


(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (2) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik.


(4)[4] Az ingatlanhasználó amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy az adataiban, továbbá a közszolgáltatás igénybevétele kapcsán változás következik be (ideértve a tulajdonosváltást, vagy az ingatlanból történő valamennyi ki, - és bejelentkezést) a változást követő 15 napon belül a Közszolgáltatónak írásban, vagy a jelen rendelet 5. § (11) bekezdésében megjelölt helyeken személyesen köteles bejelentést tenni. A közszolgáltató írásbeli vagy szóbeli felszólítására az ingatlanhasználó köteles bemutatni vagy megküldeni az ingatlanhasználó minőségét megalapozó dokumentum (pl.: tulajdoni lap, adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, valamint az Önkormányzat által kiállított hatósági igazolás) eredeti példányát vagy hiteles másolatát azzal, hogy az esetlegesen csatolásra kerülő szerződésmásolatokból az ingatlan adatai és a szerződő felek azonosító adatai kivételével minden egyéb adat kitakarható.

Ha az ingatlanhasználó az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az érintett ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 3 fő ingatlanhasználót és 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, addig az időpontig, ameddig az ingatlan használója a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.


(5) Szüneteltethető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.


(6) (a) A közszolgáltatás egyhuzamban legfeljebb egy év időtartamra szüneteltethető azon az ingatlanon, melynek használója azon legalább 60 napig nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igény az egy év letelte után – a (b) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – újra kezdeményezhető.

(b) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően írásban bejelenti.

(c) A szüneteltetés időtartamáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a szüneteltetés nyilvántartásban való rögzítésével egyidejűleg írásban tájékoztatja.

(d) Ha a szünetelés (a) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban a Közszolgáltató részére haladéktalanul bejelenti, aki az adatszolgáltatás keretében a változásról a Koordináló szervet értesíti.

(e) Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a szünetelés megszűnik és a közszolgáltatás folytatódik. A folytatódó közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató a kihelyezett hulladékot elszállítja és értesíti az ingatlanhasználót a szünetelés megszűnéséről, továbbá az ennek megfelelő díj számlázására vonatkozó adatot szolgáltat a Koordináló szerv részére, az ingatlanhasználó pedig megfizeti a folytatódó közszolgáltatás díját.


(7) Az ingatlanhasználó gondoskodik a tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.


6. A közszolgáltatás

8. §


A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanhasználó által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

b)  a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó kivételével az ingatlanhasználó által e rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

c) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lomhulladékának gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

d) a természetes személy ingatlanhasználó háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött veszélyes hulladékának évente egyszer az első lomtalanítás alkalmával történő külön gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

e) hulladékgyűjtő ponton üveg hulladék gyűjtésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

f) vegyesen gyűjtött hulladékok elsősorban az energetikai hasznosításra, a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására kerülnek;

g) az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről történő gondoskodására.


7. A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés szabályai

9. §


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ.


(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját honlapján történő közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a vegyes és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.

A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően az Önkormányzaton keresztül, valamint saját honlapján  történő közzététel útján értesíti.[5]


(3) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, hasznosító telephelyre.


(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat kezelésre más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.


(5) Közszolgáltató köteles a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal hiánytalan felszereltségű, gépi ürítésre alkalmas, szabványos edényzetből, illetve a kihelyezett zsákokban elszállítani, valamint az üres és hiánytalan felszereltségű, tölthetőségű tárolóedényeket, konténereket a kihelyezési helyükre visszahelyezni.


(6) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, tömörítették, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi.


(7) Nem helyezhetőek el a települési vegyes szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken az alábbi újrahasznosítható hulladékok:

a) papír,

b) műanyag,

c) üveg.

d) kerti zöldhulladék


(8) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.


(9) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.


(10) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeit az ingatlan területén belül, vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.


(11) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.


(12) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.


(13) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeit és a hulladékgyűjtő zsákokat a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt ürítési napon, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.


(14) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt, a kerti zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló, Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot, a maximum 1 m hosszú, max. 10 cm átmérőjű, kötegelt gallyakat, valamint a papír hulladék esetén lapra hajtott köteget és a műanyag hulladék esetén elkülönített gyűjtésére használt átlátszó hulladékgyűjtő zsákokat a szállítási napot megelőző napon, 20 órától helyezheti ki a közterületre egészen a gyűjtési nap 05 órájáig, úgy, hogy a gyalogos és közút forgalmat ne akadályozza, és könnyen hozzáférhető legyen a Közszolgáltató részére. Az ingatlan használója a hulladékgyűjtő edény kiürítése után köteles gondoskodni az edények közterületről való eltávolításáról. A hulladékgyűjtő edény meghatározott idő után történő kihelyezéséből eredő ürítés elmaradás nem a Közszolgáltató felelőssége.


(15) Az ingatlanhasználó - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési vegyes szilárd hulladékát – A rendelet 9. § (17) bekezdésében írt jogosultság kivételével – kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben helyezheti ki. A rendelet 10 § (9) bekezdésében meghatározott ingatlanhasználók - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési vegyes szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató által rendszeresített zsákban helyezheti ki A hulladékgyűjtő jármű személyzete a hulladékot begyűjtéskor és szállításkor az érintett ingatlan bejárata előtti közúton veszi át és kiürítés után köteles az átvétel helyére az edényeket visszahelyezni.


(16) Az ingatlanhasználó a hulladékot úgy helyezi el, hogy az az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja. Az ingatlanhasználónak törekednie kell a téli időszakban a kihelyezett gyűjtőedény és az úttest között legalább 1 m széles átjáró létesítésére, hogy a gyűjtőedény kezelése a hó miatt akadályba ne ütközzék.


(17) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlana a Közszolgáltató által járművel nem megközelíthető helyen fekszik, ezáltal gyűjtőedény kihelyezése nem lehetséges, jogosult a közszolgáltatási díjért heti 1 db 120, a Közszolgáltató jelzésével ellátott zsákot a közszolgáltató alvállalkozójánál igényelni, melyet a Közszolgáltató külön díjfizetés nélkül köteles a részére biztosítani. A járművel nehezen megközelíthető utcák és ezekhez az utcákhoz tartozó zsákgyűjtő pontok jegyzéke a rendelet 1. sz. mellékletét képezi.


(18) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és maximum 1 m hosszú, max. 10 cm átmérőjű, összekötözött gally, a lomtalanításkor kihelyezett lom hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(19) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a Közszolgáltató által alkalmazott módon történő ürítését akadályozza.


(20) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.


(21) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása, a közterületi hulladékgyűjtőkbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző vagy robbanó anyagok bedobása, elhelyezése.


(22) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a)  a települési vegyes szilárd hulladék nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került kihelyezésre, vagy - amennyiben a Közszolgáltató bevezette a matricával ellátott gyűjtőedényből való ürítés rendszerét – az edény nincs ellátva a Közszolgáltató által biztosított azonosító matricával, vagy a matrica nem felel meg az edény méretének.,vagy nem a Közszolgáltató jelzésével ellátott zsákban kerül kihelyezésre; 

b) a kerti zöldhulladék nem a Közszolgáltató jelzésével ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy 1 m-nél hosszabb, vagy max. 10 cm átmérőt meghaladó, vagy nem kötegelt;

c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, kezelés során veszélyeztetheti a környezetet;

e)  érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;

f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges;

g)  az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak

h) túlsúlyos edény

i) nem hozzáférhető helyen van

j) beletömörítették, belefagyott

k) nem akkora az edény, mint amire a szerződése szól

l) későn lett az edény kihelyezve

m) amennyiben a kikészített lomhulladék mennyisége meghaladja az 1 m3-t.


(23) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.8. A vegyes hulladékok gyűjtése

10. §


(1) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató állapítja meg, az ingatlanhasználó által bejelentett várható hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlanhasználó igényeit is.

Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(2) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi tárolók használhatók:

     a) 60 literes szabványos tároló

     b) 80 literes szabványos tároló,

     c) 120 literes szabványos tároló,

     d) 240 literes szabványos tároló,

     e) kommunális vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas műanyag zsák,

      f) zöldhulladék gyűjtésére alkalmas műanyag zsák

     g) szelektív gyűjtésre alkalmas átlátszó műanyag zsák.[6]


(3) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint kertvárosi és falusias lakóterületen heti egy alkalommal. A vegyes hulladék begyűjtése Közszolgáltatói szerződésben meghatározott napon történik, utcajegyzék alapján. A Közszolgáltató és az Önkormányzat is köteles honlapján közzétenni a gyűjtési napok naptári negyedévre meghatározott pontos dátumát.


(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege:

            a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 12 kg

            b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg

c)  120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg.


(5) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett vegyes települési hulladék tömegét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.


(6) Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék tömege az (5) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során történő mérés alapján 20 %-kal vagy annál nagyobb mértékben meghaladja a jelen § (4) bekezdésben meghatározott mértéket, úgy a közszolgáltató nem köteles üríteni az edényzetet, tekintettel arra, hogy ezzel megnövekedik a balesetveszély és az egyéb károkozási lehetőségnek a kockázata.


(7) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését megfelelően dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok betartására.

Ha a Közszolgáltató az e bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a vegyes hulladék gyűjtésének szabályait sérti oly módon, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes hulladékot helyez el, a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg megküldheti Dunabogdány Község jegyzője részére, és kezdeményezheti hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.


(8) Amennyiben az ingatlanhasználó többlet települési vegyes szilárd hulladékot termel egy héten, azt a Közszolgáltatótól vagy települési értékesítési partnereitől megvásárolt többlethulladék gyűjtésére alkalmas a Közszolgáltató jelzésével ellátott műanyag zsákban helyezheti ki a hulladékgyűjtő edénye mellé.


(9)   Az üdülő ingatlant használók részére a Közszolgáltató évente április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra összesen 26 db vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas kommunális műanyag zsákot biztosít. A közszolgáltató zsákok átvételének lehetőségét alvállalkozó bevonásával tárgyévben időarányosan biztosítja.

Az időlegesen használt ingatlanok ingatlanhasználói jogosultak a naptári év II. negyedévére 13 db és III. negyedévére 13 db zsák átvételére. A II. negyedévre járó zsákok átvételére ingatlanhasználó tárgyév márciusától júniusáig, a III. negyedévre járó zsákok átvételére tárgyév júniusától szeptemberéig jogosult.[7]


9. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés

11. §


(1) A gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken elkülönítetten gyűjti úgy, hogy a papírhulladékot kötegelve lapra hajtva, a műanyag és fém hulladékot kitisztítva, átlátszó műanyag zsákban helyezi ki.


(2) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag és fém hulladékokat tartalmazó zsákok, valamint a lapra hajtott, kötegelt papír hulladékok elszállítása a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott napon történik.


(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok tartalmát akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.


(4) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező kerti zöldhulladékokat külön gyűjti úgy, hogy a lombot, kaszálékot, nyesedéket, a Közszolgáltató logójával ellátott, erre rendszeresített, a Közszolgáltatónál vagy települési értékesítési partnereinél megvásárolható műanyag zsákba, a vékony, max. 10 cm átmérőjű gallyakat maximum 1 m hosszú kötegben helyezi ki.


(5) Az elkülönítetten gyűjtött kerti zöldhulladék elszállítása a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott napon történik.


(6) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött kerti zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát akkor is, ha azok gyűjtésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.


10. Üveg hulladékgyűjtő pont

12. §


(1) A településen létesített üveg hulladékgyűjtő pontra (Hajó utca buszforduló) történő üveghulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


(2) Az elkülönítetten gyűjtött üveghulladékot a hulladékgyűjtő ponton - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok a környezetet ne szennyezzék.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló üveg hulladékgyűjtő pontok használatának rendjét az Önkormányzat, valamint a Közszolgáltató honlapján közzéteszi.


(4) Az elkülönítetten gyűjtött üveghulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, karbantartásáról, ürítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.


11. Lom hulladék és veszélyes hulladék gyűjtése

13. §


(1) Az ingatlanok elé, közterületre kihelyezett lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal, az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.


(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a természetes személy ingatlanhasználóknál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.


(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, és fém és üveg hulladék;

h) kerti zöldhulladék;

i) Elektromos és elektronikai hulladék.


(4) A lomhulladékot a természetes személy ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által meghatározott időpontban helyezheti ki. A kihelyezett hulladék mennyisége nem haladhatja meg ingatlanonként, alkalmanként az 1 m3-t.


(5) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(6) A veszélyes hulladék évente egyszeri begyűjtésére az Önkormányzat és a Közszolgáltató egyeztetését követően kerül sor. A veszélyes hulladék átadásának helyszínét, a gyűjtés időpontját legalább 45 nappal korábban jelöli ki az Önkormányzat és a Közszolgáltató. A veszélyes hulladékokon belül az elektronikai és elektromos eszközök, hulladékok begyűjtését Dunabogdány Község Önkormányzata szervezi és végezteti el közvetlenül a lomtalanítások előtt, ez nem a Közszolgáltató feladata.


12. Közszolgáltatási díj megfizetése

14. §


(1) Közszolgáltatási díj: a 2012. évi CLXXXV. törvény által meghatározott díj, amely a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó által a Koordináló szervnek fizetendő.


(2) A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében 2016. április 1. napját követően keletkező kintlévőségeket.


(3) Az igénybe vevőtől a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat utólag, – számla ellenében – jogosult a Koordináló szerv beszedni. Az igénybevevők felé a számlázás közvetlenül történik.


(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos, használó a Koordináló szervnél kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.


(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.13. Záró rendelkezések

15. §


(1) Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 6/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.

[1]

Beiktatta: 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. január 16-tól.

[2]

Beiktatta: 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. január 16-tól.

[3]

Módosította: 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. március 1-től.

[4]

Módosította: 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. január 16-tól.

[5]

Módosította: 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. január 16-tól.

[6]

Módosította: 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. január 16-tól.

[7]

Módosította: 1/2020. (I.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. március 1-től.

Mellékletek