Dunabogdány Község Önkormányzata 18/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a dunabogdányi kötődés erősítéséről

Hatályos: 2017. 12. 13

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyar­ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában, és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

A rendelet hatálya, célja

1.§


(1) A rendelet hatálya a Dunabogdányban állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre (továbbiakban: dunabogdányi lakos) terjed ki.


(2) A rendelet célja, hogy – a lokálpatriotizmust erősítendő – Dunabogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Dunabogdányban születő, élő polgárokat egyes fontos életeseményeik kapcsán köszöntse. A rendelet célja továbbá a köszöntéssel kapcsolatos egyes adatkezelési szabályok rögzítése.


II. fejezet

A lakosok köszöntésének egyes formái

2. §


(1)   Az Önkormányzat az alábbi életesemények alkalmával köszönti a dunabogdányi lakosokat:

a) a gyermek születésekor a dunabogdányi lakos gyermeket és törvényes képviselőit,

b) a dunabogdányi lakost 70. életévének betöltésekor, valamint ezt követően 5 évente, a 90. életév betöltését követően évente,

c) a Dunabogdány községben házasságot kötött dunabogdányi lakos házaspárt 50., 60., 65. házassági évfordulójuk alkalmából,

d) az újonnan Dunabogdány községbe költöző lakost a dunabogdányi lakcím létesítését követően.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt köszöntés az alábbiak szerint történik:

  • az Önkormányzat köszöntését a megszületett gyermek családjához az Önkormányzat a Védőnői Szolgálat közreműködésével juttatja el;
  • a dunabogdányi lakost 70. életévének betöltésekor, valamint ezt követően 5 évente, 90. életév betöltését követően évente a polgármester köszönti, a köszöntés postai úton, a dunabogdányi lakos címére történő közvetlen megküldésével,
  • a dunabogdányi lakost 90. és 95. életévének betöltésekor, továbbá a Dunabogdány községben házasságot kötött dunabogdányi lakos házaspárt 50., 60., 65. házassági évfordulójuk alkalmából a Képviselő-testület személyesen köszönti,
  • az újonnan Dunabogdány községbe költözők köszöntéséről a polgármester gondoskodik a köszöntés postai úton, a dunabogdányi lakos címére történő közvetlen megküldésével.


(3)   A köszöntés

  • az (1) bekezdés a) pontja esetében emléklappal és könyvvel,
  • az (1) bekezdés b) pontja esetében üdvözlőlappal, valamint a 90. és a 95. életév betöltésekor ajándékkosárral,
  • az (1) bekezdés c) pontja esetében ajándékkosárral,
  • az (1) bekezdés d) pontja esetén üdvözlőlappal

történik. A köszöntés költségeihez a Képviselő-testület a község tárgyévi költségvetésében előirányzatot különít el.


III. fejezet

Adatkezelés

3. §


(1)   A 2. § (1) bekezdés a) pontja esetében önkormányzati adatkezelésre nem kerül sor, az Önkormányzat az emléklapot, illetve könyvet a Védőnői Szolgálat részére juttatja el, aki gondoskodik azok jogosultak számára történő átadásáról.


(2)   A 2. § (1) bekezdés b) - d) pontjai szerinti köszöntés jogosultak részére történő eljuttatása céljából az Önkormányzat nyilvántartást vezet azon dunabogdányi lakosok (3) bekezdés szerinti adatairól, akik az adott évben töltik be 70., illetve az ennél nagyobb, 5-el osztható számú életévüket, továbbá azon személyek (3) bekezdés szerinti adatairól, akik az adott évben ünneplik 50., 60., 65. házassági évfordulójukat, valamint azon személyek (3) bekezdés szerinti adatairól, akik az adott évben létesítenek először Dunabogdány községben állandó lakcímet.


(3)   Az adatkezelés kiterjed a (2) bekezdésben meghatározott életkort az adott évben betöltő dunabogdányi lakos, valamint az adott évben Dunabogdányban első alkalommal állandó lakcímet létesítő személy alábbi adataira:

a) név

b) születési idő

c) állandó lakcím és tartózkodási hely.


(4)   A (3) bekezdés szerinti adatoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény rendelkezései alapján történő összegyűjtéséről és nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.


(5)   A (3) bekezdés szerinti adatok kizárólag a 2. § (1) bekezdés b) - d) pontjai, valamint 2. § (2) bekezdés b) - d) pontjai szerinti köszöntés céljából és kizárólag a köszöntés előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges időtartamra használhatók fel, a köszöntés megtörténtét követően az adat törlésre kerül.


(6)   A (3) bekezdés szerinti adatokat kizárólag a Polgármester, a Jegyző, és a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal azon dolgozói ismerhetik meg, akik a köszöntéshez szükséges adminisztratív feladatok ellátásában részt vesznek. A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatot az önkormányzati képviselők is megismerhetik.


(7)   A dunabogdányi lakos írásban kérheti, hogy a 2. § (1) bekezdés b) - d) pontja szerinti köszöntésére ne kerüljön sor, mely esetben a jegyző az adatai (4) bekezdés szerinti kezelését mellőzi.


4. §

Záró rendelkezések


(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)       E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni.