Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 07. 15- 2022. 10. 31

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2020.07.15.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira (a továbbiakban: képviselő) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megnevezett személyek részére jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

II. Fejezet

A tiszteletdíj mértéke, megfizetése, mérséklése

3. § (1) A képviselői tiszteletdíj mértéke bruttó 25.000,- Ft/hó.

(2) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a jogosult részére folyószámlára történő utalással megfizetni.

(3) Amennyiben a kifizetés napja munkaszüneti napra esik, úgy a tiszteletdíjat az azt megelőző utolsó munkanapon ki kell fizetni.

4. § (1) A képviselőt az adott negyedévben 25 %-kal csökkentett tiszteletdíj illeti meg, amennyiben a megelőző negyedévben az előre meghirdetett rendes testületi ülések felén nem vesz részt, igazolatlanul marad távol és utólag, alapos okkal sem menti ki magát.

(2) Igazolt távollétnek számít, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek, illetve az ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján történik, melyben fel kell tüntetni a képviselő érkezésének és távozásának pontos idejét.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 1-étől kell alkalmazni.