Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2020. 09. 01- 2021. 04. 29

Dunabogdány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.1. §

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a)   a Dunabogdány község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra;

b) az Dunabogdány község közigazgatási területén tartózkodó:

ba) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

bb) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

bc) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre;

bd) hontalanokra;

c) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdé­seiben meghatározott személyekre.


Szociális célú tűzifa támogatás

2. §


(1) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelméhez csatolni.


(2) A kérelemben a kérelmező köteles saját, és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának egyéb feltételeiről nyilatkozni, azokat igazolni. A havi rendszeres jövedelmet, a jövedelem tényleges összegét hitelt érdemlően tanúsító irattal kell igazolni. Ilyen irat lehet: bérjellegű jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelem­igazolás, nyugdíjszerű ellátásoknál a nyugdíjszelvény, anyasági ellátások és családi pótlék esetén postai feladóvevény, folyószámlára utalás esetén a pénzintézet igazolása a jogosult számlájára érkező összegről, valamint a gyermektartásdíj megállapítása esetén a gyámhivatali határozat.


(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében három hónap, egyéb jövedelmek esetében egy év.


(4) Az Szt. 4. § (1) bekezdés db) pontja szerinti családtag esetén iskolalátogatási bizonyítványt, felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, a dc) pont szerinti családtag esetén a fogyatékosság bekövetkeztét és tényét igazoló dokumentumot kell csatolni a kérelemhez.


(5) Ha a kérelmező a szükséges igazolásokat nem csatolja, 15 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.


(6) Ha a kérelmező nem tudja, illetve nem képes jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, írásbeli nyilatkozatot kell tennie a Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben a kérelmező és családja jövedelmeik igazolására a (2) bekezdésben felsorolt iratokkal nem rendelkezik, a jövedelem igazolására a folyósító szerv igazolását kell elfogadni.


(7) A kérelmek elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatot, azok valódiságát, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány végzésével ellenőrizheti, erre más, illetékes Polgármesteri Hivatalt megkereshet.


(8) E rendelet alkalmazásában a jövedelem, vagyon fogalmak alatt az Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.


3. §


(1) Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére álló fából a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek vonatkozásában az egy főre eső jövedelem

a)   családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,

b)   egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.


(2) Jogosultsági feltétel, hogy a kérelmező ingatlanának fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, melyről írásban nyilatkoznia kell.


(3) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 háztartásonként.


(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára, vagy
  • települési támogatásra (különösen a lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult, tekintet nélkül a támogatás természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, továbbá
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályo­zott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


(6) A szociális célú tűzifa támogatást – a Képviselő-testület által átruházott hatás­körben – a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság állapítja meg.


Záró rendelkezések

4. §


(1) Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a települési önkormányzatok szociális célú tüzelő­anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására irányuló pályázat alapján megítélt tűzifa támogatásokra kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet 2021. április 30. napján hatályát veszti.