Dunabogdány Község Önkormányzata 1/2019. (I.4.) önkormányzati rendelete

a község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 05

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően a partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ (1) Dunabogdány Község Önkormányzata 11/2014. (X.7.) önkormányzati rendelete a település helyi építési szabályzatáról (a továbbiakban: HÉSZ) 39. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


       „(7) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre osztott:

                                                              Vt-1 építési övezet

                                                              Vt-2 építési övezet

                                                              Vt-3 építési övezet

                                                              Vt-4 építési övezet”


(2) A HÉSZ 39. § a következő rendelkezésekkel egészül ki:


      „(17) A Vt-4 építési övezetben az OTÉK szerinti gépjármű-várakozóhelyek a telekhatártól mért, legfeljebb 100 méteren belüli más telken is kialakíthatók.


       (18) A Vt-4 építési övezetben templom esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság 9m.”


(3) A HÉSZ „A településközpont vegyes terület övezetei 4. sz. táblázat” „G” oszlopa helyébe az alábbi táblázat „G” oszlopa lép:A

B

C

...

G

1

Övezet
Vt-4

2

Telekalakítás

legkisebb kialakítható

terület (m2)


700

3

szélesség (m)


14

4

mélység (m)


-

5

Épületek/telek viszonya

építhető max lakásszám2 lakás

6

beépítési módoldalhatáron álló

7

beépíthető legkisebb telek szélessége (m)-

8

beépíthető legkisebb telek nagyság (m2)-

9

beépítettség max. %50

10

zöldfelület min. %30

11

építési hely

előkert


-

12

oldalkert


3 m

13

hátsókert


-

14

kötelező építési vonal-

15

Épület

épületmagasság (m)

legnagyobb


6,0

16

legkisebb


-

17

homlokzatképzés-

18

tetőfedés anyaga-


2.§  (1) Jelen rendelet mellékletében a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területre vonatkozóan a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet mellékletének normatartalma lép.


       (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek