Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X.7.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 08

Dunabogdány Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Beépítésre szánt övezetek előírásai

1. §


  1. A település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 39. § (7) bekezdése kiegészül a Vt-3 jelű építési övezet megnevezésével:


„39. §

(7) A településközpont vegyes terület az alábbi építési övezetekre osztott:

Vt-1 építési övezet

Vt-2 építési övezet

Vt-3 építési övezet”


  1. A Rendelet 39. § (11) bekezdéséhez tartozó 4. sz. táblázat (A településközpont vegyes terület övezetei) helyébe a jelen rendelet melléklete szerinti táblázat lép.


2. A rendelet hatálybalépése

2.§


  1. A rendelet az elfogadást követő 15. napon lép hatályba.


2. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


3. A rendeletet a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.


Mellékletek