Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 12

Dunabogdány Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


Módosuló rendelkezések


1. §   (1) A helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 31.§ (4) bekezdés második pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

         „● A lejtő irányával párhuzamosan álló épület hossza 20 méternél több nem lehet a 10 %-ot meghaladó lejtésű telken, amennyiben az építési övezet előírása másként nem rendelkezik.”


2. §   (1) A HÉSZ 37.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kertvárosias lakóterület övezeteiben elhelyezhető:

a. Főrendeltetésű épületként:

- legfeljebb kétlakásos lakó,

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,

- hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális,

- kulturális,

- a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú szállás,

- sport

b. Mellékrendeltetésű épületként: személygépkocsi tároló, szauna, télikert, barkácsműhely, állattartó épület,

amennyiben az építési övezet előírása másként nem rendelkezik.


(2) A HÉSZ „A Kertvárosias lakóterület övezetei 2/1. sz. táblázat” „D” oszlopa helyébe a következő lép:

D

Lke-1

3000

40

40

2, melyek önálló fő- rendeltetésű épületben is elhelyezhetőek

szabadon álló

-

-

10%

80

min. 10 m

min. 3 m

min. 6 m ill. szabályozási terv szerint

az építési határvonal előkert felé eső szakasza

5,0 m de lejtő felőli homlokzat max. 6 m

építési vonalon álló épület esetén 3,5 m


cserép és fém síklemez tetőfedés, tetőhajlások 15-38 fok között


3. §   (1) A HÉSZ 39.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)A településközpont vegyes területen kialakítható legkisebb telekméret 700 m².”

(2) A HÉSZ 39.§ (8) bekezdése törlésre kerül.

(3) A HÉSZ 39.§ a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„(15) A Vt-2 építési övezetben a beépítési mód szabadonálló. Amennyiben a meglévő épület elhelyezkedése ettől eltér, úgy

         - az építési hely az építési telek meglévő beépítési módjához igazodó, a meglévő épület helyére új épület építhető,               bővíthető.

„(16) A Vt-2 építési övezethez tartozó ingatlan esetén a lejtő irányával párhuzamosan álló épület hossza 25 méternél több nem lehet a 10 %-ot meghaladó lejtésű telken.


4. §    (1) A HÉSZ „A településközpont vegyes terület övezetei 4. sz. táblázat” „E” oszlopa helyébe a következő lép:

G

Vt-2

700-

szabadon álló

-

-

50%

30%

15 m,

saroktelek esetében 0 m

„K” *

„K” *


9,0 m,

kizárólagosan lakóépület esetén 4,5 m

3,5 m

védettségi előírás szerint

védettségi előírás szerint

* „K” meglévő, kialakult, visszaépíthető


5. §   (1) A HÉSZ 72.§ a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az övezeten belüli ingatlanra vonatkozó építési engedély kiadásakor az építtető (tervező) a bányaműveléssel járó hatásokból adódó és az építménnyel szemben támasztott statikai követelményeket köteles tudomásul venni.”


Záró rendelkezések


6. §   (1)          Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2)          A rendeletet a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.